Indskrift på alterbordsforside.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1520-1700 (1620-1750 Barok, 1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

To udsmykninger fra forskellige perioder. Del af Dommedag. Apostle i forbøn fra ældste udsmykning.
.
To udsmykninger fra forskellige perioder. Dommedag fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Vallensved Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, dagligliv, Dommedag og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Thomas (Apostel), Jesu barndomshistorie, Josef (Marias trolovede/mand), Jakob den Yngre (Apostel), Matthæus (Apostel), Peter (Apostel), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Judas Iskariot (Apostel), Paulus (Apostel), indskrifter, engle, djævle, vrængefigurer og masker og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), krabbeblad, ranke og blad, stjerne, cirkel, firkant, rombe og trekant og cirkelslag og bueslag.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er bevaret mindst to udsmykninger. Den ældste i hvælvene og på væggene er en usædvanlig rig og særpræget udsmykning, der bærer præg af, at den er malet lige omkring Reformationen. Specielt skal bemærkes, at det er apostlene, der sammen med Maria og Johannes Døberen går i forbøn for menneskene. Dernæst er der ved sladrehullerne både malet en biskop, en kone og munke. I kapellets blænding er to malede apostle, som trods beskadigelser har et yderst velbevaret farvelag. Den yngste udsmykning består af stjerner i hvælvene.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Udsmykningen i skibets 2. fag er generelt i en bevaringsmæssig tilfredsstillende tilstand. Dog bør en større revne i 2. fags østkappe langs gjordbuen samt fugtrelaterede skader på malerierne på 2. fags sydvæg, 2. fags nordvæg og gjordbue mellem 1. og 2. fag mod nord undersøges nærmere. I kalkmalerierne i skibets 3. fag er der flere alvorlige problemer. I malerierne på skibets 3. fags sydvæg og nordvæg ses tab af farvelag samt løse kalk- og farvelag. I masken i skibets 3. fags vestkappe samt i tilstødende motiv af kvinde i 3. fags nordkappes vestre kappeflig ses saltskader. En kraftig revne i 3. fags østkappe over gjordbuens top samt en tilsvarende kraftig revne i 3. fags nordvæg bør kontrolleres. 3. fags vestkappe er præget af gullige misfarvninger af især kalkbunden, hvilket kan skyldes fugt. Der ses således løbere af fugt ved masken i 3. fags vestkappe, hvilket er tegn på, at der har været eller stadig er vandgennemtrængning. Tillige fugtskade på 3. fags vestre skjoldbuens underflade. Tilsmudsningen i kapperne er ujævn og kraftigere på vægge. Kapellets kalkmaleri er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Vallensved Kirke har romansk skib og vesttårn opført i kløvede og let tilhuggede kampesten med hjørnekvadre. Skibets hvælv er fra efter 1500. På skibets sydside er et senmiddelalderligt kapel med samtidigt hvælv, hvis mure nederst er opført i kampesten øverst fortrinsvis i munkesten. I middelalderens seneste tid er det oprindelige kor erstattet af et nyt langhuskor med samtidige hvælv opført i munkesten iblandet romanske kvadre. Mod nord et senmiddelalderligt våbenhus i munkesten. Tårnet er forhøjet i munkesten i senmiddelalderen.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links