.

Ishøj Kommune har tre kirker, hvoraf to, Torslunde og Ishøj, er fra middelalderen, mens Vejleå Kirke er opført 1996‑97.

Kirker med romansk oprindelse

Ishøj Kirke består af romansk kor og skib, hvortil er føjet et senmiddelalderligt tårn i vest og et våbenhus ud for syddøren. I gotisk tid blev skib og kor desuden overhvælvet. Kirkens byggemateriale er for de ældste deles vedkommende kridtstenskvadre, der dog ved en restaurering i 1870’erne blev fornyet på alle facader. Ved samme lejlighed blev også tårnets munkestensmurværk skalmuret, således at nu kun et mindre parti af den oprindelige bæltemuring af kridtsten og mursten er bevaret på tårnets nordside.

Torslunde Kirkes bevarede romanske dele, dvs. skibet, er derimod hovedsagelig opført af frådsten og suppleret med kridtsten. Enkelte arkitektoniske detaljer vidner om, at kirken oprindelig var rigt udsmykket, formentlig med liseninddelte blændingsfelter. Kirkens våbenhus er muligvis fra senromansk tid, og i senmiddelalderen er tårnet og østforlængelsen opført. Sidstnævnte er opdelt i et smalt sakristi mod øst og et kor vest herfor.

Af inventar er en del bemærkelsesværdige stykker fra Torslunde Kirke bevaret. Ældst er kirkens døbefont af skånsk sandsten fra tiden omkring år 1200. Den tilhører gruppen af såkaldte palmetfonte og er tilmed et af de bedste eksemplarer af denne type. Udsmykningen på den ottekantede kumme består af arkadefelter med palmetter, deraf navnet. Fra ca. 1250 stammer kirkens unggotiske krucifiks, der oprindelig var ophængt i korbuen, der blev nedrevet i senmiddelalderen. Ved det lodrette korstræs bund er et gravlæggelsesrelief, og herunder er endnu bevaret tappen til den tværbjælke, der understøttede krucifikset.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Alterbordsforsiden fra Torslunde Kirke, udført i 1561, er den tidligste danske fremstilling af de centrale handlinger i den lutherske messe: de to sakramenter dåben tv. og nadveren th., samt prædikenen bagerst th. Originalen opbevares i dag på Nationalmuseet, mens en kopi blev opsat i kirken i 1998. I midten ses det helt centrale motiv: den korsfæstede Jesus. Ifølge den latinske indskrift over billedet er den blevet til på foranledning af Johannes Jacobsen, præst ved kirken.

.

Ishøj Centervej i Ishøj. I baggrunden ses Vejleå Kirke, der er tegnet af Wohlert Arkitekter og indviet i 1997.

.

Fra tiden efter Reformationen stammer en alterbordsforside af egetræ fra 1561, oprindelig i Torslunde Kirke, siden 1874 i Nationalmuseet. Den viser en af de tidligste danske fremstillinger af de vigtigste kirkelige handlinger efter Luthersk forbillede: dåb, nadver og prædiken. Kirkens veludførte stolestader fra 1650’erne er formentlig fremstillet i den produktive Caspar Lübbekes værksted i Roskilde.

Vejleå Kirke er tegnet af Wohlert Arkitekter og opført 1996‑97. Modsat mange andre moderne kirker er bygningens udformning tydeligt inspireret af middelalderkirkernes planform: et langhus udlagt over to kvadrater med halvrund, sydøstligt orienteret korafslutning samt et kvadratisk tårn i vest. Det 22 m høje tårn er i forhold til skibet frigjort og asymmetrisk placeret, men et langstrakt våbenhus langs kirkens sydside binder de to bygningsdele sammen. Fra våbenhuset er der endvidere adgang til en udløberfløj, der i to etager rummer kontorer og mødelokaler. Et særpræg ved kirken er de afvekslende tagformer. Over koret er der fladt tag, mens hvert af skibets to fag dækkes af krydsende sadeltage med trekantgavle mod alle verdenshjørner. Tårnets tag er af samme type, men her er trekantgavlene udvidet til et kvadrat, der diagonalt stillet skærer sig ned i murkronen.

Kirken er totaludsmykket af Peter Brandes. Særlig iøjnefaldende er skibets glasmosaikker, der er udført i samarbejde med Per Steen Hebsgaard. Ruderne, der hver fylder 22,5 m2, udfylder tagets trekantgavle, hvorigennem rummet på effektfuld vis belyses. Motiverne er ligeligt fordelt med scener fra Det Nye og Det Gamle Testamente. Østligst er fx Korsfæstelsen holdt i røde farver, mens vinduet i vest viser Abrahams ofring i blålige nuancer. Alterbordspladen er fremstillet af en importeret, rødlig kalksten fra Jerusalem, og på alterbordet står et bronzekrucifiks med Kristus på korset. I foden er indlagt farverige emaljearbejder, der henviser til tidligmiddelalderlige relikvieskrin.

Vejleå Kirke har en totaludsmykning af Peter Brandes. Udsmykningen består af seks store trekantede glasmalerier og et syvende glasmaleri, der har form af to bånd gennem bygningen. Dertil har Brandes udformet alteret med krucifiks, lysestager, alterkalk, vinkande, oblatæske, døbefont og dåbsfad. Indefra opleves de store glasmalerier i samspil med det udefrakommende lys, og udefra oplyser glasmalerierne kirken om aftenen.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ishøj Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker