Kirkevej 10 ligger på Kirkevej 10 i Samsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Onsbjerg var tidligere Samsøs hovedstad og centeret, hvorfra al handel på øen foregik. Kirkevej 10 blev opført i slutningen af 1700-tallet. Tidligere var der stald i de søndre fag af bygningen.

Beskrivelse

Kirkevej 10 ligger umiddelbart øst for Onsbjerg Kirke i den sydøstlige del af Onsbjerg. Bygningen ligger tilbagetrukket på grunden med den søndre gavl ud mod gaden.

Kirkevej 10 er et enetages længehus opført i sorttjæret bindingsværk med gennemstukne bjælkeender og hvidkalkede tavl på en tjæret sokkel af syldsten. Taget er et stråtækt, ubrudt heltag med halmmønning. I rygningen er en hvidkalket skorstenspibe, og mod øst er en tagskægskvist, hvori der sidder en ældre, sorttjæret revleluge. Den nordre gavl er grundmuret, og begge overgavle er udført i sorttjærede brædder. Bygningen følger terrænets fald, således at soklens niveau nedtrappes mod gaden, og den søndre endes tagrem ligger lavere end den nordres. I den østre langside er en ældre tofløjet revledør med et ældre firdelt overvindue samt en ældre revledør, begge med granittrin foran. I det nordre fag samt i søndre gavl er en ældre revlehalvdør med klinkefald. Vinduerne er ældre, torammede vinduer, der varierer i størrelse og opsprosning. De fleste har tre ruder i hver ramme. Endvidere er der enkelte ældre staldvinduer af støbejern i den søndre ende, i den nordre gavl et tophængt mindre vindue og i den vestre langside enkelte en-rammede vinduer. Vinduer og døre er blåmalede.

I det indre er en ældre grundplan genkendelig med adgang via to forstuer, én mod syd og en i midten af bygningen. Forstuen i syd leder til et værelse i søndre gavl samt til badeværelse og bryggers. Den anden forstue ligger i forbindelse med en skorsten og bag ved denne ligger køkkenet i forbindelse med et forsænket viktualierum. Nord for forstuen er to gennemgående stuer og i nordre ende to værelser. Det indre kendetegnes af en traditionel materialeholdning med brædde- og klinkegulve, pudsede vægge og synlige bjælkelag med loftsbrædder. Endvidere ses et støbt gulv og korkbelagt gulv. Der er bevaret ældre revledøre og fyldingsdøre, gerichter, greb og klinkefald samt kroneglas. I bryggerset er en gruekedel og i forstuen mod syd er der en pumpebrønd og afløb ud gennem facaden. I forbindelse med skorstenen i køkkenet er et mindre viktualierum, med en rude ud mod forstuen og i køkkenet er et ældre støbejernskomfur samt et forrammekøkken. I en bjælke i søndre forstue er indgraveret et mærke der er optrukket med rød maling. I bygningens nordre fag er et værkstedsrum med brolagt gulv med adgang udefra. Fra værkstedet er der adgang til tagetagen via en stige. Tagetagen har synligt tagværk og ældre bræddegulv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Kirkevej 10 knytter sig til bygningens traditionelle konstruktion, materiale- og farveholdning, hvormed bygningen udgør en væsentlig del af Onsbjergs ældre landsbymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Kirkevej 10 knytter sig til bygningen som repræsentant for et 1700-tals standsvendhus, hvor den oprindelige opdeling af længen i en boligdel og en stalddel mod syd stadig er aflæselig i støbejernsvinduerne og revlehalvdøren i den søndre ende. Ligesom tagskægskvisten med læsseluge og det ubrudte tag vidner om tagetagens funktion til opmagasinering.

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig ligeledes til den egnskarakteristiske byggeskik i sorttjæret bindingsværk med gennemstukne bjælkehoveder uden brug af fyldtømmer men med fjælegavle samt det stråtækte, ubrudte heltag med tagskægskvist og skorstenspibe. Den tofløjede hovedindgang er ligeledes kendetegnende for Samsøs ældre boliger ligesom også den sort/hvide farveholdning er typisk for Samsø.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre grundplan med en dagligstue og en stadsstue, værelser i den nordre ende, den finere forstue i midten af beboelsesdelen og køkkenet i forlængelse heraf, den nedsænkede viktualiekælder og spisekammer op mod skorstenen i forbindelse med køkkenet samt bryggers med gruekedel og den bevarede indendørs pumpebrønd, der vidner om datidens indretning og levevis. Hertil kommer udhusfunktionen i det nordre fag med adgang til den uudnyttede tagetage. Endelig kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder stengulv i de nordre fag, synlige bjælkelag og loftsbrædder, samt revle- og fyldingsdøre, gerichter, greb, klinkefald, kroneglas og vinduernes stormkroge og anverfere, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kirkegade 10 knytter sig til den klart definerede, langstrakte bygningskrops ærlige konstruktion og materialeholdning med ubrudte, stråtækte tagflader og skorstenspibe i rygningen. Soklen af syldsten og tagfladerne fremhæver bygningens horisontalitet, mens det opstolpede bindingsværk og soklen, der følger terrænets fald rytmisk opbryder langsiderne. Kirkegade 10 fremtræder således med et karakterfuldt enkelt og gedigent udseende.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links