Klubben (Ribe) ligger på Sønderportsgade 8A, hj. af Skolegade (tidl. Sønderportsgade 8B) i Esbjerg Kommune. Bygningen er med middelalderlige dele, fredet.

Bygningshistorie

Ribes historie strækker sig tilbage til omkring år 700, hvor vikingetidens købmænd og håndværkere samlede sig på en anlagt handelsplads ved den nordre bred af Ribe Å. Det var også i Ribe, at Ansgar opførte Danmarks første kristne kirke omkring 860. Igennem flere hundrede år var Ribe en vigtig handelsby og et magtcentrum for både kongen og den indflydelsesrige katolske kirke. I middelalderen lå der både en kongeborg, Riberhus, hvor kun slotsbanken nu er tilbage samt adskillige kirker og flere klostre. Efter reformationen i 1536, da kirken mistede sin politiske og økonomiske magt, forsvandt de fleste kirkelige anlæg. Tilbage er kun Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster.

Efter arkæologiske udgravninger har man flere steder, herunder i Sønderportsgade, fundet spor efter de tidligste gader i den middelalderlige by. De første egentlige vejbelægninger blev udlagt i 1000-tallets anden halvdel og bestod næsten udelukkende af dyreknogler, blandet med enkelte småsten og sand. Andre steder i landet brugte man sten, men i det stenfattige Ribe har knoglerne været et muligt alternativ. Omkring år 1100 blev knoglevejene afløst af fletværksmåtter udlagt i sand. På baggrund af dendrokronologiske dateringer fra Sønderportsgade og Stenbogade ser det ud til, at der fra 1120erne blev udlagt regulære plankeveje af egetræ i byens daværende gadenet. Igennem 1100-tallet var kulturlagstilvæksten så voldsom at vejbelægningen jævnligt måtte tages op, så man kunne fylde vejbanen op, og igen lægge plankevejen i et nu højere niveau.

Det vides ikke hvornår det tidligere middelalderlige hus blev opført og gadeniveauet fra denne tid kendes heller ikke præcist, men man må formode, at det lå længere nede end det nuværende gadeniveau. Det vides dog, at der i 1559 var en bygning, som rummede en bolig for domkirkens præst. Bygningen bestod af et to etagers gavlhus, som vendte gavlen mod Skolegade og langsiden mod Sønderportsgade. Bygningen var en grundmuret middelalderlig bygning, og det er sandsynligvis en kælder under denne bygning som i dag er bevaret. Grundet de tykke, organiske affaldslag der dækkede store dele af byen i middelalderen var det svært at fundere et stenhus. Andre steder i landet blev anvendt store syldsten, men da disse ikke naturligt fandtes i Ribes omegn, anvendte man hårdt stampet sand som fundering. Men i takt med kulturlagenes langsomme nedbrydning opstod der sætninger i sandfundamenterne, som førte til skader langt op i murværket. Dette og mange andre faktorer har bevirket, at ingen af de tidligere middelalderlige stenhuse er bevaret i bybilledet i dag.

I 1592 blev de fem forreste fag af gavlhuset (nærmest Skolegade) genopført i bindingsværk, mens de følgende ni fag stadig stod i grundmur over kælderen. I 1811 blev bygningen mod Sønderportsgade indrettet til hotel under navnet klubben. Bygningen langs med Sønderportsgade brændte i midten af 1800-tallet og den nuværende bygning blev opført i 1877. Den østre del af bygningen, Skolegade 6, blev opført mellem 1806 og 1810 for stiftprovst C.D. Kofoed, og blev forhøjet ca. 1. meter omkring 1945. Salsbygningen og portbygningen blev formentlig opført i 1856, da klubben erhvervede ejendommen, og gjorde den til en del af hotellet.

Beskrivelse

Det fredede middelalderlige murværk findes under den nuværende bygning i Sønderportsgade 8 B, der sammen med Skolegade 6, er en grundmuret hjørneejendom i rød blank mur. Det middelalderlige murværket findes i bygningens kælder, under den længe der vender mod Sønderportsgade. Murværket udgør flere rum med en meget kraftig mur ud mod Sønderportsgade. I murværket findes flere, nu tilmurede, vinduesåbninger, der tillige er markeret i bygningens sokkel mod gaden. Foruden murene er et ældre ildsted under et tøndehvælv bevaret og et ældre saltkar. Dele af den oprindelige tømmerkonstruktion er endvidere bevaret, herunder en egetræssøjle med kopbånd samt bjælker og drager, der bærer det overliggende dæk. Mellem loftbjælkerne er et ældre bræddeloft. Gulvene er enten lerstampede eller af ældre sten. Enkelte steder er der dog et støbt gulv oven på de ældre sten. Murværket fremstår blankt og med flere reparationer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for den fredede middelalderlige kælder knytter sig til sammenhængen med den øvrige bygning. Selvom denne er nyere end kælderen er det stadig en ældre bygning som i sit overordnede udtryk og materialeholdning indgår i Ribes middelalderlige gadestruktur og kulturmiljø tæt ved Domkirken.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til det bevarede murværk i kælderen, der vidner om, at der på grunden har ligget et betydeligt hus siden middelalderen. At man i middelalderen havde mulighed for at opføre et stenhus var og er et synligt bevis på bygherrens økonomiske formåen, men havde også den fordel, at huset ikke havde så let ved at brænde som træhusene. Dette kan underbygge historien om, at bygningen tidligere har været bolig for domkirkens præst, som i middelalderen, var en særdeles betydningsfuld person i byen.

Hertil kommer, at det bevarede ildsted og saltkar vidner om kælderens tidligere brug og indretning med bageovn og opbevaring af madvarer, der netop var praktisk i en kølig kælder med tykke mure.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for det middelalderlige murværk knytter sig til murenes traditionelle fremtræden i blank mur. Hertil kommer den bevarede tømmerkonstruktion, der vidner ligesom murværket vidner om datidens byggeskik. At den traditionelle materialeholdning i store træk er bevaret, betyder, at kælderen har en høj autenticitet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links