Sønderportsgade 8, Ribe ligger på Sønderportsgade 8 i Esbjerg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ribes historie strækker sig tilbage til omkring år 700, hvor vikingetidens købmænd og håndværkere samlede sig på en anlagt handelsplads ved den nordre bred af Ribe Å. Det var også i Ribe, at Ansgar opførte Danmarks første kristne kirke omkring 860. Igennem flere hundrede år var Ribe en vigtig handelsby og et magtcentrum for både kongen og den indflydelsesrige katolske kirke. I middelalderen lå der både en kongeborg, Riberhus, hvor kun slotsbanken nu er tilbage samt adskillige kirker og flere klostre.

Efter reformationen i 1536, da kirken mistede sin politiske og økonomiske magt, forsvandt de fleste kirkelige anlæg. Tilbage er kun Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster. Grundlaget for Ribes rige handelsliv var åen, der løber igennem byen. Den fungerede som transportvej fra Vesterhavet, og Ribe blev på den måde porten til Østersø-området. Men i løbet af 1500-tallet begyndte det at gå ned ad bakke. Skibene tog i stigende omfang turen rundt om Skagen, og andre byer, først og fremmest København, blev efterhånden førende inden for fjernhandelen. Også kongemagten rykkede ud af byen, og i de følgende århundreder var Ribe en kriseramt by med faldende befolkningstal. Åen sandede til, og havnen mistede sin betydning.

Efter den dansk-tyske krig i 1864 kom den nye grænse til at gå lige syd for Ribe. Byen lå nu i udkant af kongeriget og havde mistet sit hidtidige opland mod syd. Ved genforeningen i 1920 var Esbjerg for længst blevet landsdelens førende havne- og industriby.

Forhuset, Sønderportsgade 8, var tidligere en del af den gamle bispegårds udlænger, formentlig fra tiden omkring år 1600. Bygningen, der tidligere lå helt ud til Sønderportsgade således at facaden flugtede med gadens øvrige bygninger, udgjorde 7 fag af en 13-fags længe. Omkring år 1800 blev længen delt i to huse. Tidligere var mod nord tillige tilbygget et sidehus, der stod i blank mur og dækkede det meste af den nuværende gårdside. På ældre postkort og malerier fremstår bygningen hvidkalket over stok og sten. Med privatbilismens indtog i Danmark fik man et behov for bredere gader, ligesom rutebilerne havde brug for mere plads når de skulle dreje i de små gader. I 1933 besluttede byrådet at rive en del ældre bygninger ned i Skolegade for at give plads til en ny rutebilstation. Dette gav en stor debat omkring bevaringsværdier i Ribe by, og efter stor kritik besluttede man alligevel at bevare de ældre bygninger, og i stedet rykke dem, således at der blev plads til, at busserne kunne dreje om hjørnet. Det tidligere sidehus mod Skolegade blev dog revet ned, så der blev plads til en større budsholdeplads. Sønderportsgade 8 fungerede i en periode som en del af rutebilsstationen, hvilket i dag ses af skiltet Stoppestedet på facaden.

Beskrivelse

Bygningen ligger i Ribes middelalderlige bykerne i Sønderportsgade, der er en ældre gade tæt på domkirken. Bygningen ligger på et hjørne og er trukket tilbage fra gadens øvrige facadelinje, således at der er en lille plads foran bygningen. Bag bygningen er en mindre gårdhave, der omkranses af en høj mur. Bygningen er opført i én etage af sorttjæret bindingsværk med gulkalkede tavl over en sort sokkel, dog fremstår gårdsiden grundmuret og pudset. Over facadens to midterste fag ses en høj, let udkraget gavlkvist med sadeltag. Bygningens tag er med helvalm over den vestlige gavl og halvvalm over den østlige gavl og i rygningen ses en gul skorstenspibe. Alle tagflader er hængt med røde vingetegl, og er kun brudt af få, små tagvinduer. Alle tagrender er af zink. Vestgavlens tagudhæng og gavlkvisten bæres af udskårne knægte.

Bygningen har to døre, en i facaden og en i gårdsiden. Begge døre er ældre med pålagte enkle udskæringer og et overvindue. Dørene er malet mørkegrønne. Vinduerne er i stueetagen torammede og trerudede, mens vinduerne i gavlkvisten er etrammede med småtopsprossede ruder. Alle vinduer er delvist ældre med ældre anverfere og stormkroge. Alle vinduer er hvidmalede. Langs gårdsidens vestlige del er en kælder nedgang med en kort mur foran.

I det indre er en ældre grundplan delvist bevaret med en lille forstue inden for begge døre. Mod gaden ligger to stuer, den vestlige i åben forbindelse med et køkken mod gården. Midt i bygningen er indrettet et mindre badeværelse. Mod gården ligger en trappe til tageetagen, der er udnyttet med et par værelser. Der er en del ældre overflader og bygningselementer bevaret, herunder bræddegulv, pudsede vægge og fyldingsdøre. Dog er der nyere gipslofter i de fleste rum. Alle vinduer er forsynet med forsatsrammer. I kælderen er et par opbevaringsrum. Overfladerne er enkle, herunder støbte gulve eller gulve med klinker samt kalkede vægge og lofter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Sønderportsgade 8 knytter sig til måden hvorpå bygningen indgår i Ribes middelalderlige gadestruktur og ældre bebyggelse, og herved bidrager til det traditionelle og stemningsfulde kulturmiljø i den velbevarede bykerne tæt ved Domkirken. Den lille plads foran bygningen har tillige miljømæssig værdi, idet den skaber lys og luft foran bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens beskedne størrelse, enkle udtryk og materialeholdning. Især det traditionelle bindingsværk med anvendelsen af med dokker, løsholter og udskårne knægte vidner om bygningens opførsel i 1600-tallet. Den lidt asymmetriske vinduestakt i facaden og det sammenbyggede hjørne med nabobygningen mod øst, hvor hjørnestolpen mangler, viser at bygningen er en rest fra en tidligere længe, samt at den er blevet flyttet fra sin oprindelige placering. Hertil kommer de ældre vinduer og døre med alle detaljer, der vidner om bygningens høje alder. Ydermere har den lille plads foran bygningen kulturhistorisk værdi, da man herved kan aflæse løsningen på problemerne i 1930erne, hvor rutebilerne skulle kunne dreje om hjørnet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi relaterer sig til bygningens velproportionerede form med det helvalmede, ubrudte tag og den smalle og høje gavlkvist, der giver bygningskroppen en overordnet symmetri. Bindingsværkets opbygning er med til at styrke det symmetriske udtryk samt underbygge den vertikale retning omkring gavlkvisten, samtidig med at resten af bygningen deles af løsholternes horisontale linjer. De let detaljerede døre med stjerneopsprosset overvinduer samt knægtene ud udskæringer er tillige arkitektoniske detaljer, der løfter det ellers traditionelle udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links