Korupvej 21
.
Korupvej 21
.
Korupvej 21
.
Korupvej 21
.
Korupvej 21
.
Korupvej 21
.

Korupvej 21 ligger på Korupvej 21 i Odense Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Den tidligere gård i bindingsværk lå med avlslængerne ud til vejen, men efter en brand blev den nuværende gård opført med en have mellem vej og stuehus. Den nuværende ejer har oplyst, at denne og den tidligere gård har været i samme slægts eje siden 1540. Opførelsen af gården er beskrevet af ejerens fader.

Beskrivelse

Gården er et usædvanlig helstøbt og velbevaret eksempel på en gård fra 1900. Da den er opført efter en brand er alle bygninger opført samtidigt, undtagen den vest for laden senere tilføjede trælade. Gården ligger i landsbyen Korup, nord for vejen med haven placeret mellem stuehuset og vejen. Mod vest markerer en buet lindeallé "den fine" indkørsel for gårdens gæster og mod øst ligger den anden indkørsel for arbejdskørsel m.m. Ejendommens afgrænsning mod vejen og den østlige indkørsel er afgrænset af en klippet hæk.

Stuehuset er opført i Schweizer-stil står i rød blank mur på et støbt fundament, det har saddeltag dækket af naturskifer og tre skorstene. Bygningens midterparti er fremhævet både mod gård og haveside med en stor fronton over et facadefremspring med en tofløjet dør og to vinduer. Fra gårdspladsen fører en trappe op til hoveddøren, og trappens øverste repos er flankeret af et smedejernsgitter med den daværende ejer og hans hustrus initialer samt årstallet 1900 indføjet. Alle vinduer i stueetagen og i de to frontoner er korspostvinduer med buede stik, som er indrammet med formsten og forsynet med skifersålbænk. Over vinduerne findes en meget enkelt gesims i form af to fremrykkede skifter. I gavltrekanterne findes en mere dekorativ gesims/frise langs tagkanten og en rundbuet blænding med to høje, smalle vinduer. Tagkonstruktionens spærender og sternbrædtet er udskåret.

Stuehusets rumindeling er uændret med undtagelse af, at der er etableret et badeværelse. Alle døre er originale og ådrede. I to af stuerne er en bemalet loftsfrise og i stuen nærmest køkkenet er hele loftet bemalet. Køkkenet er bevaret med fliser, komfur, høkasse og et langt køkkenbord med ådrede døre og trappen til tagetagen et bemalet loft og vægge med bemalede borter og landskabsmotiver.

Øst for stuehuset og med direkte forbindelse hertil ligger et vaskehus som ligesom stuehuset står i rød blank mur og har saddeltag, her dog dækket med betonsten. Skorsten og skorstenspibe er bevaret. Gavltrekanterne er som på stuehuset forsynede med en dekorativ gesims/frise langs tagkanten samt en rundbuet blænding med henholdsvis et og to vinduer. Bygningen indeholder et stort vaskerum med en bevaret gruekedel og et komfur samt to mindre depotrum.

Det oprindelige trefløjede avlsanlæg er opført på et støbt fundament i samme røde sten som stuehus og vaskehus. Vestlængens tag er dækket med cementtagsten, mens øst- og nordlængens tage i 1960´erne er erstattet at et tag af bølgeeternitplader. Længerne står i rød blank mur med buede stik over grønmalede porte og døre og over store, opsprossede todelte støbejernsvinduer med murede sålbænke. Midt på øst- og vestlængen er mod gårdspladsen placeret en mindre kvist med luger ind til loftet. Alle tre længer er forsynet med en sparrenkopgesims under tagudhæng. Vestlængens sydgavl, som ligger lige ved den fine indkørsel, er som stuehuset forsynet med en gesims langs tagkant og over en rundbuet blænding med to høje vinduer, mens østlængen og ladens frie gavl har en enklere dekoration med et enkelt fremhævet bånd langs tagudhæng og hjørner og uden frise og blænding over to høje vinduer. Østlængen og den østlige del af den store lade mod nord har monierhvælv og er indrettet til stald. Nord for ladens stalddel ligger møddingen.

Midt gennem laden går en gennemgående køregang og i den vestlige del en anden køregang i bygningens sydlige side. Midt i dette er der i 1940 etableret et bræddebeklædt isoleret rum til roer, og herfra er der via en mellemgang forbindelse til den nord for laden liggende jorddækkede roekule. Den vestlige del af laden har sidst været anvendt til korntørring. Fra ladens køregang er der direkte adgang til den i 1927 opførte trælade (en på to) på et støbt fundament og med saddeltag, der er dækket med pandeplader. Op ad denne trælades sydgavl er opført et hønsehus med et halvtag belagt med tagpap. Den oprindelige vestlænge i det trefløjede anlæg er indrettet med to vognporte og andre mindre rum. Øst for gården ligger et andet hønsehus i træ. Huset havde oprindeligt halvtag, men er senere udvidet i bredden og har fået heltag.

Hundehuset midt på gårdspladsen er som de andre oprindelige bygninger opført i røde sten på støbt sokkel. Det har et højt svejfet tag, som er beklædt med tagpap. Selve gårdspladsen er i en bred bræmme langs bygningerne og omkring hundehuset brolagt med store marksten. Haven afgrænses mod vest af den buede lindeallé mellem vej og gårdsplads, mod nord af stuehuset med en stor bred havetrappe, mod øst af en klippet hæk langs arbejds-, adgangsvejen og mod syd af en klippet hæk af hvidtjørn mod vejen. I selve haven er bevaret flere store træer og to symmetriske placeret takstræer.

Hele anlægget er meget fint vedligeholdt. I henhold til kommuneplanen skal al eksisterende bebyggelse, beplantning og gadeforløb søges bevaret. Der skal udarbejdes bevarende lokalplan for hver enkelt landsby. Eksisterende værdifuld bebyggelse og beplantning skal bevares. Ejendommen er ikke omfattet af forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links