Krudthuset på Prags Boulevard ligger på Prags Boulevard 69 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Krudthuset er opført i 1779 som krudtmagasin for flåden. Krudthuset indgår som ét ud af i alt syv krudthuse, der blev opført på Amagers vestkyst i årene 1779-83 som en del af Københavns ældre befæstning. En ødelæggende eksplosion i et krudttårn i Rosenkrantz bastion nær Østerport i 1779 medførte, at der blev sat skub i udflytningen af krudthusene, som indtil dette tidspunkt havde ligget indenfor Københavns hovedvolde på Christianshavn, med nærhed til flådens leje. Hovedparten af krudtet skulle i fremtiden opbevares i Frederiksværk, Jylland og Norge. Resten skulle opbevares i nyopførte magasiner uden for Københavns volde – på Amager. I perioden 1779-83 opførtes i alt 14 krudtmagasiner samt tre vagtbygninger på Christianshavn og Amager. I alt blev der opført syv på Amager, hvoraf der er fire tilbage.

Beskrivelse

Krudthuset på Prags Boulevard ligger med nord-sydvendte gavle med den sydvendte gavl ud mod Prags Boulevard. Øst for krudthuset er en større parkeringsplads, men ellers omringes krudthuset af en tørlagt voldgrav, der mod vest er erstattet af et buskads. Bygningen er opført i grundmur i en etage og hviler på en sokkel af kampesten med tostens ydervægge, opført som kassemure. Facaden er beklædt med bastardmørtel. Bygningen afsluttes af et ubrudt, rødt, teglhængt og let opskalket heltag med meget stejl taghældning. I den sydvendte gavl sidder to nyere porte, og i nordgavlen sidder en ældre, tofløjet, rundbuet port. Over porten er en luge, hvorover der er en hejsebom. Mellem lugen og hejsebommen er en indskriptionstavle, hvorpå der står anno 1779. På begge gavle ses to små åbninger med en luge for. På østsiden er to ældre revledøre. På vestsiden sidder endnu en revledør. På begge sidder ses ældre luger, hvor åbningerne har gitter for. Porte, luger og døre er grønmalede. I det indre er bygningens stueplan et stort rum uden skillevægge, hvor den ældre stolpekonstruktion er synlig. Gulvet er af ældre pommersk fyr, der kun afbrydes af enkelte kampesten, som de bærende stolper står på. En ældre ligeløbstrappe af træ fører op til tagetagen, der er uudnyttet og præges af den synlige tagkonstruktion, hvor det meste tømmer er ældre. Taget er understrøget med tjærecement.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for krudthuset knytter sig til bygningens historiske sammenhæng med de seks øvrige krudthuse på Amager, der forbindes af den tidligere Krudttårnsvej, den nuværende Amager Strandvej. Herved indskriver alle fire krudthuse sig til sammenhængen med Københavns befæstning. Derudover knytter den miljømæssige værdi sig til den nu tørlagte voldgrav, der har omkranset krudthuset. Krudthuset har således fastholdt sin solitære beliggenhed og derved kan bygningens tidligere funktion som krudthus fortsat aflæses, hvor netop den solitære beliggenhed var et kriterie for placeringen af krudthusene sidst i 1700-tallet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for krudthuset knytter sig i det ydre til bygningens fremtræden som et af Københavns oprindelige syv krudthuse. Et gennemgående træk for krudthusene er deres teglstensbelagte heltage med høje, ubrudte tagrejsninger, enkle grå facader med sparsom dekoration og enkle revlelåger for vinduer og døre. Krudthusene på Amager var bygget med robuste kassemure i modsætning til krudtmagasinerne omkring Christianshavn Ravelin. Stenene til krudthusene blev hentet fra Flensborg, da man ikke fandt de danske sten tilstrækkeligt holdbare. Krudthuset på Prags Boulevard er en velbevaret repræsentant for denne bygningstype og indgår hermed som en vigtig del af fortællingen om Københavns befæstning. Den kulturhistoriske værdi for Krudthuset på Prags Boulevard knytter sig i det indre til det store åbne rum med den synlige stolpekonstruktion, det robuste plankegulv, de få vinduesåbninger samt den enkle ligeløbstrappe op til den uudnyttede tagetage, der understreger bygningens tidligere funktion som krudthus.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for krudthuset på Prags Boulevard knytter sig til bygningens velproportionerede volumen med enkle, lukkede facader og gavle, hvor de dekorative elementer begrænser sig til vindueslåger, døre og det enkle indskriptionsfelt på nordgavlen. De store linjer præger de symmetriske facader og gavle og udtrykket er harmonisk og stringent. Krudthusets helstøbte fremtræden skyldes den enkle materialeholdning og den homogene farveholdning i overvejende grå med grønlige låger og døre og det røde tag. I Krudthusets indre knytter de arkitektoniske værdier sig til bygningens enkle og velbevarede planløsning, den helstøbte, synlige og velbevarede stolpekonstruktion som sammen med ydermurenes rå, glatpudsede flader, gør bygningens opbygning og konstruktion let aflæselig. Lysindfaldet i Krudthuset er sparsom grundet de få åbninger og det indre præges således af mørke, hvilket understreger bygningens oprindelige funktion som krudthus uden større behov for naturligt lysindtag.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links