Kunstnerstien 5
.

Kunstnerstien 5 ligger på Kunstnerstien 5 i Frederikshavn Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Stuehuset er opført i ca. 1800 og blev flyttet til denne grund i 1825. Sydlængen er opført i 1930 som atelier og skrivestue. Begge længer har gennem årene gennemgået flere ombygninger.

Beskrivelse

Kunstnerstien 5 består af to på hinanden vinkelbyggede længer og en fritliggende ladebygning, der ligger omkring en fælles gårdsplads. Bygningerne er omgivet af marker i udkanten af Gl. Skagen. Den vinkelbyggede del, består af et stuehus mod øst og en lidt kortere sydlænge. Begge længers gårdside er opført i sorttjæret bindingsværk, mens havesider og gavle er grundmurede. Den nordlige gavl har træbeklædt gavltrekant. Tavl og murværk er kalket lysegule, og begge bygninger har røde teglhængte heltage. I stuehusets tagrygning ses to sorstenspiber mens der kun er én i sydlængens. Alle skorstenspiber er hvide med sokkel og krave. I tagfladen ses enkelte små støbejernsvinduer mod haven. I hjørnet mellem de to bygningslænger findes et sorttjæret bislag med en nyere stalddør, der fungerer som indgang til sydlængen. Indgangen til stuehuset går via et rødmalet bislag på dennes nordgavl med en ældre revledør. Stuehuset har mod haven en ældre rødmalet, tofløjet revledør med overvindue, mens sydlængen i havesiden har en nyere glasdør. Begge længers vinduer er alle ældre og hvidmalede, og de fleste er torammede. I sydlængens gårdside findes et par smalle, etrammede vinduer med en tæt opsprosning. Vinduerne i de grundmurede dele sidder i hvidmalede murfalse med skrå bundfalse. I vestgavlen findes øverst en revleluge.

Indvendigt er indrettet to særskilte boliger, en i stuehuset og en i sydlængen. Stuehuset har bevaret dele af den oprindelige plan med bryggers, køkken og værelser mod nord samt spisestue og opholdsstue mod syd. Under taget er indrettet værelser i gavlene. Interiøret bærer præg af fritliggende bjælker, malede loftbrædder, delvist bræddebeklædte vægge og delvist pudsede vægge samt ældre trægulve og gule teglstensgulve. Tillige findes mange ældre fyldingsdøre med greb og gerichter. Sydlængen er indrettet med køkken, værelse og stue, samt et rum under taget. Alle rum fremstår med nyere overflader. Laden, der ligger mod vest, er opført i bindingsværk og har en rødmalet fjællebeklædning. Gavltrekanterne er beklædt med blåmalede brædder og øverst findes et trekantet vindue. Taget er et heltag belagt med sort tagpap. Den vestlige langside har midt for en bred tofløjet revleport, der går et stykke op i taget. Flere steder findes rødmalede revledøre, undtagen én på østsiden, der er blåmalet. I fjællebeklædningen sidder få blåmalede, etrammede vinduer i plan med facaden, og under vinduerne er bræddebeklædningen skråt affaset. Laden står uopvarmet og er opdelt til få mindre opbevaringsrum og et større rum, der er åbent til kip. Der er et nyere undertag, og gulvet er dels af stampet jord og dels af ældre brede planker.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningernes isolerede placering for enden af en grusvej med marker omkring, der afspejler gårdens oprindelige landbrugsfunktion. Ligeledes er bygningerne arrangeret omkring et åbent, fælles gårdrum, der står i kontrast til de private haver, bag længerne, som udgøres af idylliske labyrintagtige haverum, der dannes af bede og træer.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Kunstnerstien 5 knytter sig til anlæggets bevarede helhed, med stuehuset, den tilbyggede sydlænge og den fritliggende lade, hvor bygningernes indbyrdes hierarki stadig kan aflæses. Stuehuset har de største vinduer og de fleste bygningsdetaljer, herunder gesimsen på havesiden, mens sydlængen har små vinduer mod gårdspladsen og en enkel gesims på havesiden. Endelig skiller laden sig ud med sin fjællebeklædning samt ved fraværet af detaljer.

Værdien knytter sig endvidere til bygningernes egnskarakteristiske træk med øst- og vestvendte gavle, der skulle yde mindst mulig modstand mod vestenvinden, samt den for Skagen typiske, farveholdning med gule mure, rødt tag med hvidtet kantforskælling og hvidtede murfalse omkring vinduerne. I det indre findes den kulturhistoriske værdi i stuehusets delvist bevarede grundplan og mange bevarede oprindelige materialer som bræddegulve, teglstensgulve, fyldingsdøre og revledøre, der både afspejler bygningens alder og hvilke funktioner, der primært har været i rummene. Hertil kommer ladens egnskarakteristiske fjællebeklædning. Fjælleklædte huse var næsten enerådende i Skagen frem til midten af 1800-tallet, på grund af omkostningerne ved at fragte tunge materialer til den rimeligt isoleret beliggende by. Da nye veje blev anlagt og transporten blev nemmere, blev grundmuring herefter almindelig. Tillige er de skråt affasede brædder under vinduerne en skik fra egnen. Den brede port i laden ud mod markerne vidner om deres førhen vigtige indbyrdes tætte relation.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den vinkelbyggede bygningskrops enkle og stilfærdige fremtræden, der karakteriseres ved netop sammenbygningen af de to længer, samt den tydeligt ens materialeholdning samt kontrasten mellem bindingsværket mod gårdspladsen og grundmuringen mod haven. Hertil kommer de ubrudte tagflader, der tillige binder de to længer sammen til et volumen. Bygningens arkitektur er nedtonet og den eneste form for pynt opstår ved de hvide optegninger, der fremhæver bygningselementerne og skaber kontraster. Dette gælder tagets kantforskælling, vinduer, samt gesims og murfalse i de grundmurede dele. De hvide murfalse har tillige værdi idet de skaber en effekt, hvor man fornemmer vinduerne som dybe huller i den massive mur. Stuehusets haveside har det mest dekorerede udtryk idet murfalsene her er udført med rundbuet overkant, og den smalle gesims er med savsnit, der fremstår som et muret broderi. Havedøren markerer sig endvidere ved den kraftige røde farve og ved at spænde ud fra terrænet til gesimsen.Indvendigt findes arkitektonisk værdi i loftets faste takt af loftets fritliggende bjælker. Stuehusets fyldingsdøre og gerichter er malet i stærke farver, hvilket skaber en kontrast til de øvrige afdæmpede overflader samt giver et bondeagtigt almue præg.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links