Lerbæk
.

Lerbæk ligger på Skagensvej 195 A i Frederikshavn Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Lerbæk er oprettet som hovedgård i 1466 til slægten Gyldenstierne. Den nuværende bygning er opført cirka 1650-1700. Forhøjningen på midten er fra omkring år 1800. Cirka 1880 er et fremtrukket indgangsparti med trappe føjet til, med ved den seneste, meget omfattende, renovering er dette igen fjernet. Hoveddøren med knækkede profilkarme fra 1700-tallet er bevaret. Lerbæk har tidligere været et trelænget anlæg med avlsgård på den søndre side af voldanlægget. Der er stadig rester af fundamenterne fra de to sidefløje på banken bag huset. Den eksisterende avlsgård er af nyere dato, og huser i dag et ridecente.

Beskrivelse

Cirka tre kilometer nord for Frederikshavn ligger Lerbæk Hovedgaard. Hovedbygningen ligger på en banke omgivet af brede vandgrave, med fast forbindelse mod øst og en smal træbro mod syd.

Lerbæk består i dag af en bindingsværkslænge, som er 23 fag lang og orienteret nord-syd. Bindingsværket er hovedsageligt opført af egetømmer. Bygningen står på et fundament af tilhuggede kampesten og er kalket hvid på både tavl og bindingsværk. Under tagskægget er profilerede knægte. Taget er belagt med røde tegl og udført med halvvalm i begge ender. I rygningen sidder tre skorstene. I bygningens midte er et hævet parti i to stokværk med gennemstukne bjælkeender, og her findes også det centrale indgangsparti med en dobbeltløbet fritrappe af granittrin med forzinket stålgelænder. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med glaspartier foroven og en profileret indfatning i træ, der afsluttes foroven af en fronton, ligeledes i træ. Vinduerne er hvidmalede, traditionelt udførte, om end af nyere dato, og findes både som to- og firerammede. I den nordlige gavl er to ældre vinduer bevaret. Udover hoveddøren findes en nyere havedør i sydgavlen, og her findes ligeledes en kældernedgang med revlelåger. I soklen ses en række små åbninger med skodder. Foran huset er en brolagt gårdsplads med synlige hovfelter. På banken bag huset er en græsplæne.

Indvendigt er bygningen præget af nyere overflader overalt, med undtagelse af en oprindelig rødmalet hovedtrappe. Planløsningen er disponeret omkring en trappehall med forbindelsesgang mod gården, som giver adgang til en stor stue mod øst. På første sal er ligeledes en fordelingsgang mod gården. Bygningen er indrettet til udlejningsformål med små lejligheder og tilhørende fællesrum. Der er maaive plankegulve overalt foruden klinker i hallen. I gangen og hallen findes rødmalede bjælkelofter. Der er en lav kælder under hele bygningen med kraftige kampestensvægge i op til 1,5 meters tykkelse. I kælderen er gulv af piksten, som i den nordlige del er dækket af mørtel.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi er knyttet til bygningens placering på voldstedet med brolagt gårdsplads og omgivende vandgrave, samt den aksialt mod øst beliggende avlsgård, som tilsammen skaber et sammenhængende og historisk mættet miljø, hvor den nu solitært beliggende hovedbygning får en særligt fremtrædende rolle. Hertil kommer haveanlægget mod syd, der rummer en lindeallé i forlængelse af træbroen over vandgraven, og et lindelysthus, en kantet lindetræsgruppering på plænen tæt ved vandgraven, som bidrager ved at være et rumdannende element i det store haverum

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Lerbæk Hovedgårds placering på voldstedet med omgivende grave, som aldrig har haft en forsvarsmæssig betydning, men i stedet har skullet markere ejernes status som herremand. Hertil kommer de bevarede hovfelter på gårdspladsen, hvor fæstebønder og tjenestefolk hver morgen har måttet tage opstilling til mandtal og instruktion. Endvidere vidner de spor af bevarede sidelænger til hovedbygningen, samt avlsgårdens størrelse, om at Lerbæk Hovedgård engang har været en stor og betydningsfuld bedrift.

Arkitektonisk værdi

Ved Lerbæk Hovedgård knytter den arkitektoniske værdi sig til det, på banken placerede, længehus med taktfaste bindingsværksfacader, og symmetriske opbygning med centralt placeret indgangsparti, og dekoreret hoveddør. Hertil kommer de teglhængte, med undtagelse af et enkelt tagvindue, ubrudte tagflader.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links