Posthuset i Christiansfeld ligger på Lindegade 012 og 012 B i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Lindegade 12 er del af de beboelseshuse, der blev anlagt langs Lindegade kort efter Christiansfeld blev grundlagt i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund. Lindegade er del af den oprindelige H-formede byplan, hvor kirkepladsen forbinder de to hovedgader, Lindegade og Nørregade.Forhuset er opført omkring år 1797 og har tidligere fungeret som posthus. En registrant fra 1966 nævner, at indgangspartiet på det tidspunkt sad på gavlen. Huset benyttes i dag til privat beboelse, og er opdelt i flere lejemål.Det fritliggende baghus har oprindeligt været en staldbygning

Beskrivelse

Fredningen omfatter Lindegade 12, som er et halvt dobbelthus med en sidebygning på gårdsiden samt Lindegade 12B, som er en fritliggende bygning i gården bag forhuset.

Forhusets facader er i blank mur af gule håndstrøgne sten. Soklen er muret og pudset på de nederste skifter. Taget er belagt med røde vingetegl og udført med halvvalm. I rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel, skaft og gesims, og i tagfladen på hver side af bygningen sidder en smal tofløjet kvist. Indgangspartiet består af en tofløjet fyldingsdør med opsprosset overvindue, som nås via en tosidet trappe med smedejernsgelænder. Mod gården er en kældernedgang og en indgang til sidebygningen. Vinduerne er traditionelle hvidmalede korspostvinduer på hovedbygningen, og på sidebygningen overvejende torammede vinduer.

I det indre er bygningen opdelt i flere mindre lejligheder der er præget af en overvejende traditionel planløsning med relativt små rum fordelt med stuer mod gaden og køkken samt bad mod gården. Tagetagen er udnyttet til beboelse. Der findes en del ældre og oprindelige plankegulve samt bevarede trapper. Der findes dog også nyere trapper. Endvidere findes adskillige ældre og oprindelige fyldingsdøre med beslåning og gerichter, samt paneler.

Den fritliggende bygning i gården er et længehus i et plan opført af gule mursten, der er dels i blank mur og dels hvidmalet. Taget er et saddeltag belagt med røde vingetegl. I rygningen findes en skorstenspibe. Den nordvendte gavltrekant er beklædt med lodrette brædder. På gavlen er to beklædte døre i en lyseblå farve. Vinduerne er torammede og hvidmalede. Bygningens indre er indrettet til beboelse, herunder også tagrummet, og er generelt præget af nyere overflader.

Miljømæssig værdi

For Lindegade 12 og 12B er den miljømæssige værdi knyttet til placeringen i den historiske husrække langs Lindegade, hvor de indgår i et særdeles homogent og sammenhængende miljø med stærke rumlige kvaliteter. Dette kommer til udtryk både ved de enkelte bygningers skala, og ved de pauser mellemrummene imellem bygningerne skaber. På trods af, at forhusets facade er sammenbygget med Lindegade 10, som er hvidmalet i modsætning til den blanke mur i Lindegade 12, formår bygningen at opretholde en stor grad af samhørighed med såvel nabohuset som husrækken langs Lindegade som helhed. Dette skyldes, at proportionering, hovedform samt tagbelægning og materialeholdning er tilpasset til de øvrige huse i rækken.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens tidligere funktion som posthus og til bygningens oprindelse som del af det tidlige Christiansfeld, som blev opført af Hernhutterne. Dette ses ved den store samhørighed af detaljer og håndværksmæssig udførelse, som går igen i mange af de oprindelige huse i bykernen, og i særdeleshed i beboelseshusene langs Lindegade. Endvidere er der kulturhistorisk værdi i de bevarede dele af den oprindelige planløsning, hvor strukturen med stuer mod gaden og køkken og bad mod gården stadig kan aflæses. Hertil kommer den håndværksmæssige udformning af bygningsdele samt materialevalget, som både fortæller om bygningens opførelsestidspunkt og Herrnhutternes særlige traditioner og metoder. Endelig findes kulturhistorisk værdi i den særegent smalle og langstrakte grund, som er helt særlig for den oprindelige del af byen, og hvis udstrækning er bestemt af, at hele byen blev "sat af" på bar mark, med ensartede matrikler udmålt i en bredde på 40 hamborgalen. Denne karakteristiske måde at udstykke grundende på har givet plads til et udhus på grunden, som typisk har været anvendt til værksted, stald eller produktion, og bag dette var der endvidere plads til at dyrke afgrøder på jordloddet.

Arkitektonisk værdi

For Lindegade 12 og 12B er den arkitektoniske værdi knyttet til de velproportionerede bygningskroppe med taktfaste og regelmæssigt opbyggede facader, hvor de ensartede vinduer og næsten ubrudte, opskalkede tagflader giver bygningerne et roligt og harmonisk udtryk. I det indre er den arkitektoniske kvalitet knyttet til den håndværksmæssige udførelse af de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder døre med gerichter og beslåning samt paneler og trapper med gelænder og balustre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links