Røde Mølle, Savmølle ved Langesø ligger på Blæsbjergvej 19 i Nordfyns Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Røde Mølle blev oprindeligt opført som kornmølle og er siden udbygget som savmølle under Langesø Gods. Møllebygning og stuehus er opført omkring 1825. Møllen brændte i 1831 og genopført som savmølle under Langesø Gods. Mølledriften blev indstillet i 1948 og i 1955 blev den restaureret under Nationalmuseet, som foretog en opmåling af møllen.

Beskrivelse

Røde Mølle, savmølle ligger sammen med et tilhørende stuehus på Nordfyn øst for Langesø Gods ved udmundingen af Sværup Mølleå , der løber ud i Stavids Å. Den tilhørende mølledam på den vestre side af øllen, som gennemstrømmes af Sværup Mølleå, er skjult af et tæt krat. Anlægget består af et stuehus og en møllebygning med vandmølleværk. Møllen ligger med gavlen mod Blæsbjergvej og langsiden orientereret mod stuehuset. Mølleåen løber langs møllens vestre side. Stuehuset ligger tæt ved møllen med langsiden mod vejen. Møllebygningen er opført i bindingsværk i to stokværk og har brunt, opstreget bindingsværk og hvidkalkede tavl. Møllen bærer et rødt, teglhængt halvvalmet tag. I møllebygningens vestre side er fundamentet kampestenssat og pudset, og herover er en lodret bræddebeklædning. I det vestre hjørne ses en mindre træbygning. I møllens nordre langside er et teglbeklædt halvtag udført i en trækonstruktion. I den nordre gavl er en betonstøbt sliske til tilløb af vand til overfaldshjulet og malekarmen. Vinduerne i møllen er ældre og traditionelt udførte et- og torammede vinduer, småtopsprossede med seks ruder i hver ramme. I den søndre og nordre gavl er to ældre revledøre, mens der i den vestre gavl er tre ældre jerndøre. Desuden er to træluger placeret i øverste østre gavl. I det indre har møllen to stokværk med undermølle, overmølle samt et mølleloft, der alle forbindes af ældre ligeløbstrapper. Der er ældre bræddegulve med hejselemme, væggene står dels kalket over stok og dels bræddebeklædt og loftet har synligt bjælkelag. Der er endnu vandføring, stigbord og malekarm samt et velbevaret mølleinventar.

Stuehuset er en længebygning opført i et stokværk i bindingsværk, der står på en stensat sokkel. Bindingsværket står med brunmalet træ, gennemstukne bjælkeender og tavlene er pudsede og hvidkalkede. Bygningen bærer et stråtækt, halvvalmet tag med mønning og kragetræer med to murede og hvidpudsede skorstenspiber. I den vestre tagflade er en lav tagskægskvist. Bygningens vinduer er overvejende nyere, koblede, torammede vinduer med otte- og seksdelte rammer. I facaden mod vejen findes to tofløjede, nyere fyldingsdøre med øverste blænding forsynet med glas. Foran dørene er to støbte trapper. Dørene markeres af en træindfatning med liséner og rudemotiv, og over den søndre dør er en trekantsfronton. I den vestre langside er en nyere, tofløjet fyldingsdør med glaspartier. Alle vinduer og døre er malet i perlegrå. I den nordre gavl sidder endvidere en træluge. Stuehuset står i første stokværk og i tagetage med én i store træk bevaret grundplan med en forstue, der giver adgang til en sydvendt stue, der udgør hele stuehusets bredde samt en stue orienteret mod vejen. I forlængelse heraf ligger et ældre køkken og to vestvendte rum. I forlængelse af køkkenet er en forstue med adgang til et badeværelse og en nyere trætrappe, der fører til bygningens tagetage, som står uudnyttet med et ældre bræddegulv, synlig tagkonstruktion og skorstenskerner. Der er bevaret flere ældre bygningsdele og detaljer, herunder ældre bræddegulve, fyldingsdøre med gerichter og greb, kaminer, skillevægge, malet loftsbjælkelag med mellemliggende listebeslåede felter. Stuehusets indre er karakteriseret ved både ældre og nyere materialer, herunder ældre bræddegulve, malede loftsbjælker og synlig tagkonstruktion i tagetagen. Væggene står dels tapetserede og dels pudsede og flisebeklædte. Der er nyere materialer i den nordre forstue samt badeværelse med flisebelagte gulve og vægge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Røde Mølle og stuehus knytter sig til beliggenheden på det faldende terræn ved udmundingen af Sværup Mølleå øst for Langesø i en tæt, frodig omgivende beplantning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Røde Mølles møllebygning og stuehus knytter sig til det samlede anlæg som en velbevaret repræsentant for en savmølle med tilhørende bolig, der har hørt under Langesø Gods og har leveret byggemateriel til godset. Savmøllen som historisk funktionsbygning fortæller, gennem sin arkitektur og mølleinventar, historien om det lokalt orienterede og vandafhængige, før-industrielle-byggeri. Savmøllen som maskine vidner om, hvordan hvor man ved dens landskabelige placering ved et vandløb har udnyttet vandets kraft først til kornforarbejdning og sidenhen til savværk. I møllens ydre knytter de kulturhistoriske værdier sig til stigbord overfaldshjul, malekarm samt facadens åbninger, der vidner om bygningens funktion.

I det indre knytter de kulturhistoriske værdier sig til de velbevarede stokværk med undermølle, overmølle samt mølleloft, ligeløbstrapperne, hejselemme samt det velbevarede righoldige mølleinventar, der vidner om en korn- og savmølles funktion. I stuehusets ydre knytter der sig kulturhistorisk værdi sig til den enkle bindingsværksbygning med det halvvalmede stråtækte tag, der er egnstypisk for Nordfyn. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til den enkle markering af indgangsdørene med træindfatninger og fronton, der vidner datidens klassicistiske stilidealer ved bygningens opførelse. I stuehusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan samt til alle bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre og gerichter og kaminer, der alle er med til at fortælle om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved møllebygningen og stuehuset knytter sig i det ydre til det samlede anlæg med de to klart definerede bygningskroppe i bindingsværk med henholdsvis stråtækt og teglhængt tag. Den arkitektoniske værdi ved møllebygningen knytter sig til bygningens funktionsbestemte arkitektur, der udmærker sig ved den høje bindingsværksbygningskrop, der giver plads til de tre møllelofter. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig ligeledes til bygningens funktion af sav- og kornmølle med de store, funktionsbestemte åbne rum med slanke ligeløbstrapper og mølleinventar, der tilsammen giver et historisk og stemningsfuldt udtryk. Den arkitektoniske værdi ved stuehuset knytter sig i det ydre til den enkle bindingsværksbygning med de kalkede tavl og det malede træværk, der giver bygningen et gedigent udtryk. Markeringen af indgangsdørene med klassicistiske træindfatninger er med til at give den ellers prunkløse bygning et elegant tilsnit. I stuehusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig i særdeleshed til de bevarede dele af en ældre planløsning samt til de bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder jernovne, bræddegulve, synlige bjælkelag, de listebeslåede lofter og fyldingsdøre med gerichter, der tilsammen giver et stemningsfuldt og intimt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links