Reventlowsvej 5 A-D ligger på Reventlowsvej 5 A-D i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Reventlowsvej 5 A-D blev opført i slutningen af 1700-tallet som en af flere landarbejderboliger tilhørende godset Brahetrolleborg. Oprindeligt var beboelseshuset inddelt i 8 boliger opdelt af en langsgående hovedskillevæg og tre tværskillevægge. Midt på hver gavl og midt på hver langside var en tofags forstue, der gav adgang til to boliger. Der var to store skorstene med fire kanaler placeret i krydsende mellem tvær- og midterskillevæg – én i hver ende. Således at fire boliger delte én skorsten. Omkring 1913-17 blev boligerne parvis lagt sammen til fire boliger, som det også ses i dag.

Beskrivelse

Reventlowsvej 5 A-D er beliggende i den nordlige udkant af landsbyen Korinth sydvest for Brahetrolleborg. Ejendommen ligger sænket i forhold til Reventlowsvej og består af et beboelseshus ud mod vejen, en bagvedliggende udlænge samt et vaskehus nord for denne. Beboelseshuset er et 16 fag langt længehus opført som en styrtrumskonstruktion af egebindingsværk på en fodrem over et fundament af syldsten. Taget er et stråtag med halvvalm over gavlene samt kragtræer og to store, hvidkalkede skorstenspiber i rygningen. Gadeside og gavle har rødt opstolpet tømmer, mens havesiden er hvidkalket over tømmer og tavl. I facaden er fire nyere fyldingsdøre med seksrudede glaspartier i den øverste del. I havesiden er fire nyere, pålagte døre med firkantet glug, og den ene dør har et fast sideparti samt et smalt, tredelt overvindue. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte et- og torammede, seksrudede vinduer udført med forsatsrammer. Døre og vinduer er malet brune. På havesiden optager fire teglstensbelagte terrasser terrænets fald.

Beboelseshuset er i det indre indrettet til fire boliger. Boligerne er disponeret omkring en langsgående hovedskillevæg, og de har alle adgang fra vejsiden via en lille forstue og udgang til havesiden fra køkkenet. Endvidere er der en stue og et badeværelse mod vejen og et og værelse mod haven. I væggen mellem forstue og stue er et vindue. Tagetagen er uudnyttet. Generelt ses en traditionel materialeholdning med brædde- og teglgulve, pudsede, hvide vægge og ældre, synlige loftsbjælker med ældre loftsbrædder imellem. I et køkken er gulvet belagt med kork. Der er bevaret enkelte ældre fyldingsdøre, gerichter, hængsler og greb.

Udlængen er et 12 fag langt længehus opført i egebindingsværk på en fodrem over et fundament af syldsten. Taget er et stråtag med helvalm over gavlene, og mønningen afsluttes kragtræer. Siderne er kalket hvide over tømmer og tavl, kun fodremmen er sorttjæret. I siden, der vender mod beboelseshuset, er syv nyere revledøre i vekslende størrelser hængslet på stolperne samt seks dels ældre, dels traditionelt udførte, enrammede og seksrudede vinduer samt et trerudet vindue. De øvrige sider er lukkede. Vinduerne er malet brune, mens revledørene er malet sorte.

Udlængen er i det indre opdelt i syv depotrum af varierende størrelse. Rummene inddeles af bindingsværksvægge, der er ført op til bjælkelaget. En enkelt bindingsværksskillevæg er uden tavl og er i stedet beklædt med brædder. Der er synlige konstruktioner, åbent til tagværket, gulvene er støbte og ydervæggene kalkede.

Vaskehuset er i tre gange tre fag og opført i kraftigt, rødt opstolpet egebindingsværk med skråbånd i alle sider over en fodrem på en støbt sokkel. Taget er et halvvalmet heltag hængt med røde vingetegl. I rygningen er en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og krave. I sydvestre gavl er en nyere, brunmalet, todelt revledør, som er hængslet på stolpen. I sydøstre side er et ældre, brunmalet, torammet, seksrudet vindue, og herunder er en åbning tæt på terræn til brug for ænder. De øvrige sider er lukkede. Vaskehuset er i det indre indrettet med ét rum, der har støbt gulv, bindingsværksvægge kalket over tømmer og tavl samt ældre synligt bjælkelag og nyere loftbrædder. Midt i rummet er en hvidkalket skorsten og en ældre gruekedel. Tagetagen er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Reventlowsvej 5 A-D knytter sig til bygningernes beliggenhed sydvest for godset Brahetrolleborg. Bygningerne bidrager væsentligt til kulturmiljøet omkring Brahetrolleborg på grund af deres egnskarakteristiske materiale- og farveholdning, herunder det rødt opstolpede tømmer, de hvidkalkede tavl og tagene af tegl og strå.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Reventlowsvej 5 A-D knytter sig til beboelseshusets oprindelse som et længehus med adskillige landarbejderboliger, som tilhørte det nærliggende gods Brahetrolleborg. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til det klart aflæselige hierarki bygningerne imellem, hvor beboelseshuset med sine mange vinduer, døre og svære skorstenspiber signalerer bolig, mens udlængen og vaskehuset med de overvejende lukkede sider indikerer bygningernes funktionsbestemte oprindelse. Hertil kommer bygningernes righoldige og svære bindingsværk med skråbånd, der på traditionel fynsk vis støtter mod den næstsidste stolpe i stedet for hjørnestolpen samt de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder hængsler og beslag.

Beboelseshusets kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den oprindelige grundplan med en langsgående hovedskillevæg og tre tværskillevægge samt de to bevarede skorstenspiber i skillevæggenes kryds. Hertil kommer den uudnyttede tagetage, der på traditionel vis er uudnyttet samt de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder. Udlængens og vaskehusets kulturhistoriske værdi knytter sig til deres praktiske oprindelse, der ses i bevarede grundplaner, de uudnyttede tagetager og jævne, slidstærke overflader. De funktionsbestemte udhuse er en vigtig del af fortællingen om landarbejdernes levevis i 1800-tallet ligesom de ældre bygningsdele og -detaljer peger på bygningernes alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Reventlowsvej 5 A-D knytter sig overordnet set til de klart definerede bygningskroppe med ubrudte tage samt til deres indbyrdes placering og samhørighed i både konstruktion og materialeholdning. Beboelseshusets imponerende længde underdeles af det opstolpede, righoldige bindingsværk og de mange symmetrisk placerede døre og vinduer, som resulterer i et afdæmpet udtryk, der forstærkes af den store, ubrudte tagflade med de symmetrisk placerede, svære skorstenspiber. Udlængen udgør med sine tre ubrudte, overkalkede sider og det udbrudte helvalmede tag et karakterfuldt og enkelt, lukket volumen, der kun i siden mod beboelseshuset brydes af de sortmalede revledøre i varierende størrelse og de uregelmæssigt placerede vinduer.

Vaskehusets bygningskrop er en velproportioneret, symmetrisk enhed. Det opstolpede bindingsværk med skråbånd, skorstenspiben og det stejle, teglhængte, halvvalmede tag giver den klejne bygning et elegant udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links