Særslev Præstegård ligger på Kirkevej 4 i Nordfyns Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Særslev Præstegård er opført i 1805-05 som bolig til præsten i Særslev Kirke. Bygningen har fortsat funktion af præstegård indeholdende præstebolig, konformandstue samt kirkekontor.

Beskrivelse

Særslev Præstegård ligger midt i landsbyen Særslev syd for Bogense. Præstegården ligger trukket tilbage fra Kirkevej og er mod syd omgivet af et stort haveanlæg og marker. Nord for Præstegården ligger kirken og en nyere længebygning, der sammen med præstegården omkranser et stort gårdrum. Den nordre længe, der ikke er omfattet af fredningen er forbundet med præstegården via en lille havemur. Foran præstegården ligger en ældre pigstensbelægning. Særslev Præstegård udgør en enlænget bygning opført i tæt, rigt bindingsværk i et stokværk med brunt, afstolpet tømmer og gulkalkede tavl. Bygningen står over en kampestenssokkel med en kælder under de østre fag. Taget er stråtækt og halvvalmet med mønning, kragetæer og fem murede, pudsede og hvidkalkede skorstenspiber forsynet med sokkel og krave. Taget har udhæng med gennemstukne bjælkeender ved tagfoden. Midt i bygningen er en gennemgående trefagskvist i bindingsværk med korte skråbånd og halvvalmet tag, der flankeres af to små symmetrisk placerede kviste. I tagfladen mod haven ses tillige en kvist. Vinduerne er overvejende tofags traditionelt udførte, opsprossede vinduer med otte ruder i hver ramme, der ses endvidere mindre etfagsvinduer i kvistene og mod gårdsiden. I den vestlige gavl sidder traditionelt udførte tofags opsprossede vinduer med tolv ruder i hver ramme, og i den østre gavl er to etfags nyere traditionelt udførte vinduer med opsprosning.

Vinduerne er hvidmalede. I den vestre side er en ældre dobbeltfløjet revledør med overvindue med ovaler. Døren er på ydersiden smykket med klassicistiske detaljer, herunder slyngbånd, blomster, kannelerede rudemotiver og ovaler. På hver side flankeres døren af slanke liséner prydet med kannelering og forneden et rudermotiv. I den østre side ses en nyere, traditionelt udført fyldingsdør flankeret af liséner og overvindue. Foran de to døre løber en stentrappe. Mod havesiden er en nyere tofløjet fyldingsdør med opsprossede glaspartier. Foran denne er en nyere støbt trappe. Dørene er alle malet i lyse blå farver. Bygningen indeholder beboelse, kirkekontor og konfirmandstue og i præstegårdens indre er en oprindelig grundplan i store træk bevaret med kirkekontor i de vestre fag, præstebolig i de midterste fag og konfirmandstue i de østre fag. Bygningens indre er, ligesom det ydre, kendetegnet ved en overvejende symmetrisk opbygning med stuer en suite mod både gården og haven. Bygningen har to forstuer og et køkken mod facaden samt et nyere badeværelse mod haven. I den østre forstue er en nedgang til kælderen via en ældre ligeløbstrappe. Der er endvidere en nyere trappe fra stueetagen. Fra den vestre forstue fører en nyere trappe op til tagetagen, der i den midterste del rummer værelser og et lille toilet. Loftetagen står i den østre og vestre del uudnyttet med et ældre bræddegulv, synlige skorstenskerner og tagkonstruktion med kig til stråtaget. En ældre nedgang til stueetagen er blændet. Der er kælderen under de østre fag med støbt, malet gulv og pudsede og kalkede kampestensvægge.

Bygningens indre fremstår med både traditionelle og nyere overflader, herunder ældre bræddegulve, nyere parket-, flise, tæppebelagte og linoleumsgulve. Væggene står dels pudsede og malede, dels tapetserede. Lofterne har ældre synligt bjælkelag dels med synlige loftsbrædder, dels listebeslåede. Enkelte rum har et nyere sænket loft, nyere fyldingsdøre samt pladedøre. Der er klassicistiske en- og tofløjede fyldingsdøre med indstukne hængsler, greb og gerichter prydet med profileringer og udskårne motiver, herunder ruder, blomster og slyngbånd. Endvidere er der høje træpaneler, fodpaneler samt klassicistiske stukdekorationer omkring brændeovne, herunder rundbuer flankeret af søjlemotiver med kannelering, akantusblomster, slanger, sløjfer og blomsterguirlander.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Særslev Præstegård knytter sig til præstegårdens beliggenhed centralt i landsbyen, hvor den repræsenterer en for Fyn egnstypisk bindingsværksbygning med det karakteristiske tætte bindingsværk og det karakteristiske stråtækte tag med halvvalm. Den parklignende have, gårdspladsen og den nærliggende kirke, udgør i samspil rammen om et traditionelt præstegårdsmiljø. Sammen med landsbyens kirke sikrer præstegården endvidere det autentiske og særegne landsby-kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Særslev Præstegårds kulturhistoriske værdi relaterer sig til gårdens størrelse, der vidner om præstegerningens tidligere magtfulde samfundsposition. Bygningens funktioner, der rummer både præstebolig, kirkekontor og konfirmandstue fortæller om bygningens brug historisk set og nu. Særslev Præstegård repræsenter en bygningstypologi og en bindingsværkstradition, som er egnskarakteristisk for Fyn. Særslev Præstegårds egnskarakteristiske træk knytter sig til den forholdsvis lange længe med rigt og tæt bindingsværk. Hertil kommer det høje stråtækte tag med halvvalm, mønning og kragetræer og skorstenspiber samt den centralt placerede trefagskvist tillige med halvvalm. De klassicistiske detaljer omkring indgangspartiet samt i interiøret har ligeledes kulturhistorisk værdi, da de vinder om datiden klassicistiske stilidealer på bygningens opførelsestidspunkt.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi kan i det ydre tilskrives den overvejende symmetriske, enkle og lange bygningskrop, i rigt bindingsværk af kraftigt tømmer med kalkede tavl og halvalmet stråtækt tag med kragetræer, mønning, skorstenspiber og trefagskvist, der understreger symmetrien og giver bygningen en meget helstøbt og harmonisk fremtræden. Materialerne giver bygningen et gedigent og solidt udtryk, mens de få, men elegante og virkningsfulde klassicistiske detaljer omkring indgangsdørene med kannelerede træliséner og træudskæringer er karaktergivende og markerer bygningens facade mod kirken. I det indre ligger den arkitektoniske værdi i den symmetriske helstøbte opbygning, med stuer en suite, der sikrer lange kig på tværs og på langs gennem bygningen.

De mange velbevarede enkelt- og tofløjede klassicistiske døre med riflede gerichter og små udskæringer med henholdsvis blomstermotiv, rudermotiv og cirkelmotiv samt stukdekorationerne ved brændeovnene giver tillige bygningen en elegant og karakterfuld fremtræden. Sammenhængen mellem bygningens ydre klassicistiske detaljer og bygningens indre giver bygningen en helstøbt karakter som en velbevaret bindingsværksbygning præget af datidens klassicistiske stilidealer både i det indre og det ydre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links