Facaden 2011
.
Indgangsparti 2011
.
Facaden 1994
.
Bagsiden 2013
.
Facaden af Slotsgade 13 til venstre i billedet, 1971
.
Facaden omkring 1983
.
Facaden 2018
.

Slotsgade 13 ligger på Slotsgade 13 i Nyborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Slotsgade 13 og 15 har tidligere været slået sammen til én gård, men i 1803 blev den delt i to. Bygningen blev oprindeligt opført som et sengotisk hus i bindingsværk opført før 1580. Bindingsværket var dengang med udkraget øvre stokværk på facaden og højstolper på gårdsiden. Bygningen fungerede som postholdergård for Hamborg-posten.

I store dele af 1800-tallet blev der i ejendommen drevet vognmandsforretning.

I ca. 1850 gennemgik bygningen en større ombygning, hvor facaden blev grundmuret og en ny gårdside blev opført, således at husdybden blev forøget. Det oprindelige ydre bindingsværk kom herefter til at fungere som skillevæg inde i bygningen. En ny grundmuret gårdside blev opført.

Beskrivelse

Forhuset ligger i Nyborgs ældre bykerne lige over for Nyborg slot.

Forhuset er opført i seks fag og to etager, udført delvist i bindingsværk og delvist i grundmur med pudsede facader og afsluttet af et heltag hængt med røde, vingetegl. I tagfladerne ses to nyere, zinkinddækkede kviste og i tagryggen er to traditionelle skorstenspiber med krave. Facaden er malet lysegul over en sorttjæret sokkel og førsteetagen er inddelt af enkle ørelisener, hvor imellem der er brændingsfelter under vinduerne. Tillige brydes facaden af en kordon- og en hovedgesims. Flere af detaljerne er hvidmalede. I facaden findes en nyere, hvidmalet fyldingsdør med overvindue og granittrin foran. Vinduerne er hovedsagligt udført som ældre dannebrogsvinduer, dog er der også et enkelt seksrudet vindue. Vinduerne er sat under fladbuede stik og har murede sålbænke, der i stueetagen er sorttjærede. Gårdsiden er grå, og her findes en nyere olieret fyldingsdør samt nyere, torammede vinduer, der er traditionelt udført med to sprosser i hver ramme og kobbersålbænke. Alle vinduer er hvidmalede. Tagudhænget på gårdsiden er bredt og bæres af hvidmalede skalke.

I det indre bærer bygningen præg af nyere ombygninger med en lejlighed placeret på hver etage samt en i tagetagen. I alle tre lejligheder er bevaret to langsgående skillevægge, hvoraf den ene er den oprindelige ydermur mod gården. Tillige er der bevaret en gennemgående forstue med en ældre trappe i det vestligste fag. Alle lejligheder er disponeret med stuer mod gaden, mens mindre kamre, køkken og bad ligger mod gården. Den overordnede materialeholdning er nyere, herunder gulvtæpper, gipslofter og glatte døre med nye karme og gerichter. Den oprindelige ydermur mod gården har bevaret bindingsværk med knægte. Mod den østlige gavl findes vægmalerier, der kan dateres helt tilbage til 1550-1580. På gavlen mod Borgmestergården findes desuden en 1600-tals rankedekoration fra gulv til loft. Malerierne er i dag afdækket af plader. Der er forsatsruder foran de ældre og traditionelle vinduer, og enkelte vinduer er med koblede rammer. Spidsloftet er uudnyttet, og her ses det ældre tagværk, fra både før og efter bygningens udvidelse.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Slotsgade 13 knytter sig til den centrale placering i Nyborg, hvor forhuset indgår i den buede husrække, som følger vejens forløb omkring Nyborg Slots voldgrav. Bygningen er således vigtig for opretholdelsen af et velbevaret kulturmiljø omkring Nyborg Slot.

Hertil kommer den miljømæssige værdi af det traditionelle gårdrum, som dannes mellem forhusets gårdside, naboejendommens sidehus mod øst og en høj mur mod vest.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens ældste bindingsværk og murværk, der kan dateres tilbage til før 1580, og vidner om byggeskikken i Nyborgs bykerne før den store bybrand i 1797. Det ældre, kraftige bindingsværk med knægte er egnskarakteristisk for Fyn og har således stor kulturhistorisk værdi. Den senere, nyere gårdside og facadens grundmuring vidner om ombygningerne i 1800-tallet. Kordongesimsen og de øvrige detaljer på facadens øverste del er sammen med dannebrogsvinduer karakteristiske træk for perioden.

Foruden det bevarede bindingsværk, knytter de bærende fredningsværdier sig i det indre til kalkmalerierne, der dækker et areal på 2 x 6 meter og blandt andet er ornamenteret med slyngværk. De detaljerige malerier tyder på, at det har været en velhavende borger, der oprindeligt opførte bygningen. Hertil kommer den traditionelle placering af stuer mod gaden og køkken mod gården.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder bygningen velproportioneret og enkel i sit udtryk grundet den taktfaste vinduesplacering, det stejle teglhængte tag med de to skorstenspiber. Hertil kommer de let fremhævede ørelisener, der skaber dybde i facaden og sammen med de øvrige hvidmalede mur- og pudsdetaljer virker den øverste etage elegant afstemt. Den markante sokkel og gesimser giver endvidere en enkel horisontal deling af facaden, og står samtidig i kontrast til de glatte mure grundet farveholdningen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links