Spielwerg, Christiansfeld ligger på Lindegade 023 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev grundlagt under Chr. d VIIs, og herunder Struensees, anbefaling i 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og arbejdsomhed. Hele byen blev planlagt inden den første sten blev lagt. Byen var i vid udstrækning kønsopdelt med de kvindelige institutioner (Søsterhus, Enkehus og Pigeskole) samlet i Nørregade og de mandlige (Brødrehus og Drengeskole) i Lindegade, dog med huse for familier i begge gader.

Bygningen, Spielwerg, er opført i 1778 for brødremenigheden som handelshus. Allerede i 1794 blev bygningen forlænget mod vest af muremester Herzer. På et ældre Litografi fremtræder bygningen med 8 fag, et skarpt hjørne, en port mod vest, regulære vinduer og en indgang med fritrappe i gavlen. I 1856 ombygges huset igen og på en afbildning herefter fremtræder huset med syv fag og det afrundede hjørne med indgang og balkon. På daværende tidspunkt var der stadig port i det vestligste fag samt høje, rundbuede vinduer i underetagen. Senere blev stueetagens vinduer udskiftet til store butiksvinduer, der senere igen blev fjernet og erstattet af en hel glasfacade i den nederste del, der dominerede bygningen mange år frem. Ved en restaurering efter årtusindskiftet fik bygningen igen de tidligere butiksvinduer. Sidehuset er opført i midten af 1850'erne, og underetagen havde da aflange rundbuede vinduer som forhuset.

Beskrivelse

Spielwerg ligger på et centralt hjørne i Christiansfeld mellem huse, der er opført i ensartede materialer og stil. Forhuset har et afrundet hjørne mod Kongensgade, hvor det sammenbyggede sidehus fortsætter facaden mod nord. Både forhus og sidehus er grundmuret i to etager. Murene fremstår i gul, blank mur, mens soklen mod Kongensgade og gårdsiden er udført i røde sten, ligesom en del af gårdsidens mure. Underetagen til Lindegade har kvadrepud, der er kalket sandfarvet og afsluttet af en trukket kordongesims. På gavlen og sidehuset er et enkelt fremhævede bånd, der markerer etageadskillelsen. Hovedgesimsen er muret og hvidkalket og taget, der er afsluttet af små valme, er belagt med røde vingetegl. I tagryggen ses tre murede skorstenspiber i gul, blank mur. I det afrundede hjørne findes en nyere glasdør med rundbuet overvindue. Herover ses en balkon med jernrækværk hvorunder der står skrevet Spielwerg og Comp. Midt på facaden mod Lindegade ses en tofløjet fyldingsdør med overvindue og granittrappe. Underetagen udgøres i øvrigt af fire store, nyere butiksvinduer mod Lindegade samt fire mod Kongensgade. De øvrige vinduer er firerammede, hvidmalede og har murede sålbænke. Enkelte af vinduerne mod gården er småt opsprosset og i gavlene findes torammede vinduer.

På gårdsiden ses tre tofløjede fyldingsdøre med overvindue og granittrappe samt tre nedgange til små kælderrum, der alle er lukket af skråtstillede, tofløjede revleporte. Indvendigt er stueetagen indrettet til to butikker med tilhørende baglokaler. Den øverste etage er indrettet til lejligheder og tagetagen står uudnyttet. Interiøret bærer præg af nyere materialer, såsom et vindfang i glas og nyere trægulve. Hertil kommer nyere bygningsdele, der er udført i kopi af de oprindelige, herunder fyldingsdøre, gerichter, lodposter, trappen og de nyere ølandsfliser i trappeopgangen, der ligger i det oprindelige harlekinmønster. Enkelte steder er bevaret en ældre dør og vinduesrammer med ældre anverfere.

Miljømæssig værdi

Bygningen indgår som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der følger den regulerede byplan med de to parallelle alléer, Lindegade og Nørregade, der forbindes af stræder og den centrale Kirkeplads. Hjørnebygningen fremstår markant i gadebilledet over for Brødrehuset, og er samtidig en del af den udtalte helhed i byen, der er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i byen. Tillige knytter der sig miljømæssig værdi til måden hvorpå ejendommens bygninger sammen med portbygningen mod Kongensgade, danner et lukket gårdrum, der vidner om det oprindelige miljø med værksteder og fremstillingsvirksomheder. Hertil kommer den bevarede pigstensbelægning, der bidrager til opretholdelsen af en høj autenticitet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Spielwerg knytter sig til sammenhængen med den særegne bygningskultur i Christiansfeld, der er inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at Christiansfeld aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og det bedst bevarede i Europa.

Den særegne bygningskultur er karakteristisk ved Brødremenighedens grundidé om en social fællesskabs- og lighedstanke; det var ikke individer, men fællesskabet som byggede. Dette ses især i bygningens kvartvalmede tag, udvendige trapper samt den karakteristiske, gule Flensborgsten, der er fællestræk for de oprindelige bygninger i Christiansfeld. Soklen af røde mursten ses tillige på flere bygninger i byen. Hertil kommer de indvendige bygningsdetaljer, herunder trappegelænderets udskæringer, fyldingsdøre og rundbuede lodposter. Selvom flere af disse bygningsdetaljer er nye, er de udført i kopi af de oprindelige, og derved fornemmes stadig det oprindelige formsprog, der kan genfindes i andre af Christiansfelds bygninger. Dette vidner om en motivmæssig stringens, der stemmer overens med Broderskabets åndelige idealer om fællesskabet.

Kælderens tre små tøndehvælvede rum har sandsynligvis haft en praktisk funktion for husets vareopbevaring hvilket, i samspil med bygningens centrale placering og butiksfacade, vidner om bygningens opførelse som menighedens handelshus.

Arkitektonisk værdi

Spielwerg arkitektoniske værdi knytter sig til det velproportionerede volumen, hvor forhus og sidehus fremstår som ét volumen. Bygningen udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer samt det horisontale snit, der opstår ved den høje røde sokkel, det kvadrede parti mod Lindegade og de hvide facadebånd og gesimser mod Kongensgade. Disse bånd fremhæver det afrundede hjørne, hvis form tillige optages i taget på elegant vis. Bygningens detaljer er enkle og velintegrerede i mur-, snedker- og smedearbejde, herunder de murede sålbænke og dørenes fyldinger, farvesammensætning og overvindue. Dette får bygningen til at fremstå rolig, enkel og elegant, og afspejler herved den gode, håndværksmæssige tradition. I det indre gør dette tillige sig gældende i detaljer omkring fyldingsdøre, trapper og vinduer.

Indvendigt knytter den arkitektoniske værdi sig til lejligheden på første sal, der indeholder hjørnestuen med altanen. Denne stue er både præget af den afrundede væg samt af lyset, der her kommer fra tre sider. Detaljerne omkring døren i det afrundede hjørne er tillige af høj arkitektonisk værdi, idet døren hermed integreres i den runde form i rummet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links