Fortidsminde 3718-32
.
Fortidsminde 3718:32
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371832
Sted- og lokalitetsnummer
090610-106
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stjerneskansen Skansen består af et nærmest rektangulært jordværk, der på vestsiden har to bastionære fremspring, hvoraf kun det syd- ligste er bevaret. Det indre plateau, som måler ca. 90 i nordnordvestlig-sydsydøstlig retning og ca. 20 m i sydsyd- vestlig-nordnordøstlig retning, er omgivet af en vold, der i nord, øst og syd er ca. 10 m bred og i vest lidt smallere samt en foranliggende ca. 10 m bred tør grav. Volden hæver sig ca. 1,5 m over det indre plateau og ca. 4 m over bunden af den omgivende grav. Forholdene er noget forstyrrede på vestsiden, hvor kun det sydlige bastionære fremspring er be- varet, og voldgravene er kastet til ud for den nordlige del af den vestre vold. På det indre plateau ligger en i nyere tid opført villa. Iøvrigt benyttes skanseanlægget som have. Skanseanlægget omfatter hele matr.nr. 726, og fredningsgræn- sen er identisk med dette matrikelnummers udstrækning. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt at benytte det fredede areal som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1884
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. Velplejet. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en skanse der ligger i et bebygget område.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links