Storegade 11
.
Storegade 11
.
Storegade 11
.

Storegade 11 ligger på Storegade 11 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gavlhuset er efter alt at dømme opført ret kort tid efter den store bybrand i 1610 som et ti fag dybt bindingsværksgavlhus. I 1744, da gavlhuset omtales første gang, betegnes det som ni fag langt, mens det bevarede bindingsværk og dettes nummerering viser, at det altid må have omfattet ti fag. Gavlen mod gaden må, at dømme efter hustavlen, der nu er anbragt over døren i sydsiden, være blevet udskiftet med grundmur i 1752 for Johann Behrend Schow, mens den forreste del af sydsiden først blev grundmuret i 1833 af Friedrich Böhrsmann, som formentlig samtidig lod gavlen mod gaden ombygge. Sidenhen har denne gavl undergået meget betydelige ændringer.

I 2011 gav Kulturarvsstyrelsen tilladelse til en restaurering af bygningen, herunder ombygning og genindretning af en lejlighed i tagetagen, nyt tegltag, istandsættelse af kælderen, ny butiksfacade mod Storegade samt istandsættelse af bindingsværk, vinduer og døre. Arbejderne pågår.

Beskrivelse

Gavlhuset ligger på den østlige side af Storegade, der udgør den midterste del af det centrale hovedstrøg i det gamle Aabenraa, tæt ved kirken. Bagest på gavlhusets smalle og skrånende grund ligger et fredet pakhus. Storegade 11 er et enetages gavlhus med heltag af røde tegl og en muret skorstenspibe i rygningen. I tagfladen mod nord sidder en nyere kvist. Nordsiden og østgavlen samt sydsidens fire bageste fag er af kraftigt bindingsværk med styrterum og knægte samt skråbånd, dokker og mønstermurede tavl. Bindingsværk og øvrigt træværk, herunder gårdsidens bræddeklædte gavltrekant, står sort, mens tavlene er kalket hvide. Den resterende del af sydsiden er grundmuret, pudset og hvidkalket ligesom gavlen mod gaden. Gavlen udgøres af store butiksvinduer og en butiksdør i stueetagen, mens vinduerne i gavltrekanten har profilerede indfatninger og udgøres af nyere torammede, koblede vinduer og øverst et ældre halvrundt, todelt vindue. Vinduerne i bindingsværksdelens stueetage er derimod ældre barokke, torammede og småsprossede vinduer med ældre hængsler og beslag. Mens der i kælderen sidder et nyere todelt, småsprosset vindue med termoruder. I gavlen ind til kælderen er en nyere revledør, og i sydsiden er en nyere indgangsdør, herover er en ældre hustavle.

Indvendigt er gavlhuset indrettet til en butik i stueetagen og loftsrummet står for nuværende som ét stort rum, der anvendes til depot. Under de fire bagerste fag er der en muret kælder med flere små rum samt et ældre ildsted. Stueetagen bærer præg af nyere overflader med pergogulve samt gipsbeklædte bjælker og lofter. I forstuen står en kvartsvingtrappe, der fører op til tagetagen, og herunder er der en ældre tofløjet dør.

Miljømæssig værdi

Gavlhusets miljømæssige værdi knytter sig til dets placering langs Storegades østlige side, hvor den som en del af husrækken er med til at fastholde byens historiske hovedstrøg. Hertil kommer den smalle og let skrånende grunds udnyttelse med en tagdrypsslippe mod nord, passage mod syd og det ældre pakhus mod øst, der sammen beretter om en historisk, traditionel bebyggelsesstruktur.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningens udformning som gavlhus, der sammen med den ældre, svære og knægtbyggede bindingsværkskonstruktion med styrterum, dokker og skråbånd, der er fra første halvdel af 1600-tallet, og dermed er den ældste, endnu bevarede, bindingsværkskonstruktion i Aabenraa. Hertil kommer, at gavlhuse er forholdsvis sjældne i Storegade, der bærer præg af den almindelige historiske gadeudvikling, hvor længehuset overtog gavlhusets position som den traditionelle bebyggelsesmåde på grundene, i midten af 1700-tallet. Herved vidner Storegade 11 om den oprindelige middelalderlige bebyggelsesstruktur med længehuset i det ældre kvarter omkring kirken. Tillige er der kulturhistorisk værdi i hustavlen og de bevarede ældre vinduer med barokke lodposter og ældre hængsler og beslag, hvorved bygningens høje alder blandt andet kan aflæses. Hertil kommer den ældre barokke fløjdør i stueetagen samt den ældre murede kælder med bevaret ildsted og skorsten.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Storegade 11 knytter sig i det ydre til gavlhusets enkle og relativt brede bygningskrop med det stejle, næsten ubrudte heltag og en enkelt skorstenspibe. Hertil kommer kontrasten imellem den grundmurede og pudsede gavl og sidefag og den øvrige del af bygningen, som fremtræder i kraftigt bindingsværk. Bindingsværket har arkitektonisk værdi ved sin konstruktive og detaljerige fremtræden, hvor det fremtræder taktfast med dobbelte, lodret stående dokker eller skråbånd, styrterum og knægte. Tavlene træder lidt frem for bindingsværket, hvilket både giver denne del af bygningen et massivt og bastant udseende, men samtidig et meget elegant udtryk. Tillige har den høje, sortmalede sokkel arkitektonisk værdi idet den både optager og fremhæver den let skrånende grund, hvorfra kælderen vokser frem. I det indre er der arkitektonisk værdi ved de ældre vinduer, der spænder imellem stolperne, hvorved den bageste del af bygningen står badet i lys.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links