Strandgade 22
.

Strandgade 22 ligger på Strandgade 022 i Halsnæs Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er formodentligt opført i 1763 og blev indrettet til "Reebslagerværksted og Reeberbahne". I brandtaksationen fra 1813 beskrives hele huset som: Indrettet til 4 portioner beboelse, hvoraf hver har en stue et kammer og et køkken med skorsten. De oprindelige bygningsmaterialer er fyrretømmer, tavl af tegl og tag af røde vingetegl. I dag rummer den vestlige del af huset (Strandgade 22) en bolig.

I 1756 fik Johan Frederik Classen (1725-1792) sammen med Just Fabritius (1703-66) Frederik 5.s tilladelse til at starte en produktion af krudt og kanoner ved den kanal som i 1717-19 blev gravet fra Arresø til Roskilde Fjord. Vandkraften var afgørende for placeringen. Det militære industrielle kompleks blev opkaldt efter kongen, og fik navnet Frederiksværk. Omkring værket opstod en hel by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv.

Huset i Strandgade er en integreret del af Classens industrielle kompleks. Til sine håndværkere byggede han i 1760'erne 10-12 af disse karakteristiske typehuse, der fungerede som en kombination af værksteder og beboelse. Lokalt benævnes husene som Classen-huse. Husene er vist på Johan Gotfried Wincklers stik af Frederiksværk fra 1773. På gengivelsen ses en halv snes, hvoraf hovedparten ligger i Strandgade der løber langs kanalen ud mod Roskilde fjord.

Beskrivelse

Bygningen udgør vestre halvdel af en bindingsværksbygning i en etage, 14 fag lang og 5 fag dyb, grovpudset og hvidmalet. Sadeltaget på den vestlige del er dækket med bølgeeternit og i tagrygningen ses 2 skorstene med sokkel og krave. Facaderne er symmetrisk opbygget omkring 2 teglhængte frontkviste over de fire miderste fag, en mod gaden og en mod haven. Både mod gaden og mod haven findes malede sugfjæl. I vestre halvdel, både mod gaden og mod haven, findes en 2-fløjet flammeret indgangsdør. Vinduer mod gaden er torammede, med 6 ruder i hver ramme. Mod haven er ligeledes vinduer på med to fløje opsprosset med 6 ruder hver. Vinduer og døre vurderes ikke at være de originale, men en del af dem mod haven er ældre. Planen er karakteriseret ved små rum.

Miljømæssig værdi

Strandgade 22 ligger på en stille gade, der hører til det ældste Frederiksværk. Med tiden er gaden blevet gjort bredere, hvorfor fortovet passerer helt tæt forbi bygningen. I gadebilledet ses flere ældre huse. Bag huset ses en stor grøn have med et havehus og en carport. Vest og nord for huset ses belægninger med nyere små cementsten i røde og grå nuancer.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen er repræsentant for en række nogenlunde ens bindingsværkshuse med boliger og værksteder, der blev opført forbindelse med krudtværket og kanonstøberiet i Classens tid i Frederiksværk. Huset betegnes derfor som et "Classenhus", og er således en lille men vigtig brik i Frederiksværks tidlige historie og oprindelige bydannelse.

Arkitektonisk værdi

Bygningen er velproportioneret og er karakteriseret ved et enkelt, skrapskårent udtryk. Facaderne domineres af de to store frontkviste, der er med til at give bygningen karakter og tyngde i gadebilledet. Bygningens udtryk forstyrres af bølgeeternittaget på den vestligste del. Den oprindelige funktion lader sig forholdsvist let aflæse i de symmetriske facader.

I det indre kan den oprindelige plan stadig i nogen grad aflæses. Trappen til 1. sal er på sin oprindelige plads. Der er stadig enkelte gamle døre bevaret. I det indre er mange overflader ændret i 1970'erne: Gulvene er blevet udskiftet, flere vægge er beklædt med nyere paneler og lofterne er blevet beklædt med lister. Imellem to stuer er en væg blevet fjernet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links