Svindinge Hospital, Glorups Stiftelse ligger på Svendborgvej 71-75 i Nyborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Svindinge Hospital, Glorups Stiftelse, har en bygningshistorie, der rækker tilbage til middelalderen, men den nuværende bygning er opført i 1853 i klassicistisk stil. Bygningen er opført af Herregården Glorup til bolig og pleje af ældre og svage i sognet og havde oprindeligt plads til seks boliger, hvor den i dag er delt op i fire lejemål. Svindinge Hospital, Glorups Stiftelse ligger placeret mod Svendborgvej og på hjørnet af Glorupvej, der fører til herregården Glorup.

Beskrivelse

Svindinge Hospital, Glorups Stiftelse, ligger sydvest for Ørbæk centralt i landsbyen Svindinge overfor kirken og gadekæret. Bygningens facade ligger ud til Svendborgvej og mod vest omkranses bygningen af et stort haveanlæg med faldende terræn. Syd for bygningen løber Glorupvej, der fører til Herregården Glorup.

Bygningen udgør en enlænget grundmuret bygning over en kælder. Soklen er pudset og står med let fremspring i en lys grå farve. Taget er et stråtækt, halvvalmet tag med mønning og kragetræer og i tagrygningen ses tre symmetrisk placerede murede skorstene, som står pudsede og hvidkalkede forsynet med sokkel og krage. Tagfladen mod gaden står ubrudt, mens den mod haven har to ældre, symmetrisk placerede tagskægskviste. Bygningssiderne afsluttes af en muret, profileret pudset og hvidkalket gesims, og facaden opdeles af en muret, hvid, profileret kordongesims placeret under bygningens vinduer. Kordongesimsen udgør vinduernes sålbænk.

Vinduerne er overvejende tofags, traditionelt udførte, opsprossede vinduer med seks ruder i hver ramme, mens de i kvistene og i kældervinduerne har to ruder i hver ramme. Alle vinduerne står hvidmalede. Mod gaden ses tre symmetrisk placerede, nyere fem-fyldingsdøre med overvindue, og mod haven ses tre nyere trædøre, foran hvilke, der løber en ældre granitstenstrappe med et slankt, malet gelænder metal. I havesiden er desuden tre nyere kælderdøre. Alle døre er grønmalede.

Bygningen indeholder boliger og er opdelt i fire lejemål, henholdsvis to større lejligheder i gavlene og to mindre lejligheder i den midterste del. Boligerne er indrettet med stuer mod gaden og køkken mod havesiden. Kælderen er anvendt til opbevaring og står med pudsede og kalkede dels murede og dels bindingsværksvægge og med synligt loftsbjælkelag. Loftsetagen står uudnyttet, men er ikke besigtiget. Bygningens indre fremstår med både traditionelle og nyere materialer, herunder ældre og nyere bræddegulve, nyere flise-, tæppebelagte og støbte gulve. Væggene står dels pudsede og dels tapetserede og dels med kampesten. Lofterne er ældre med synligt bjælkelag. Der er ældre fyldningsdøre, revledøre samt nyere pladedøre og fyldningsdøre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Svinninge Hospital, Glorups Stiftelse, knytter sig til bygningens centrale placering i landsbyen Svindinge tæt ved Ørbæk og Herregården Glorup, hvor bygningen med sin karakteristiske veldefinerede, lange, slanke og velproportionerede bygningskrop med det stråtækte tag og den hvide kordongesims virker markant i landsbybilledet. Placeringen med facaden tæt ud til Svendborgvej, hvor vejen har en krumning fremhæver yderligere den langstrakte bygning i byrummet. Den taktfaste vindues- og dørsætning bidrager ligeledes til bygningens symmetriske og stringente udtryk, der afsluttes af de tre markante skorstenspiber.

Kulturhistorisk værdi

Svinninge Hospital, Glorups Stiftelse var oprindeligt en stiftelse for ældre, fattige og syge mennesker. Før reformationen varetog kirken socialt arbejde, mens det efter reformationen overvejende var private, der sørgede for de, der ikke kunne klare sig selv. Således tog herregården Glorup del i ansvaret for områdets ældre og fattige og opførte Svindinge Hospital, Glorups Stiftelse. Placering overfor kirken har ligeledes kulturhistorisk værdi, da det i datiden blev anset for vigtigt med adgang til kirken for især ældre og svage i samfundet. Bygningens arkitektoniske udtryk med den symmetriske bygningskrop med den markante gesims og den taktfaste vindues- dør- og skorstenssætning er karakteristisk for datidens klassicistiske stilidealer. Samtidig vidner bygningens men prunkløse facade, kun prydet af den profilerede hoved- og tagfodsgesims, om bygningens oprindelige funktion som ydmyg bolig for ældre og fattige.

Arkitektonisk værdi

Svinninge Hospitals arkitektoniske værdi knytter sig til det velproportionerede volumen med den lange slanke bygningskrop med den taktfaste vindues- og dørsætning. Den markante langstrakte bygningsform med den udprægede symmetriske opbygning med den taktfaste vinduessætning, de tre hovedøre og tre skorstene skiller sig ud som noget særligt. Facadens markante hvide kordongesims, som løber under vinduerne sammenbinder bygningen og danner en elegant dekorativ vinduesafslutning, ligesom det halvvalmede tag med de tre symmetriske skorstene danner en rolig afslutning på bygningskroppen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links