Majblomst, som vokser i Ulvshale Skov, findes på næringsfattig bund, hvor der er skyggefulde steder. Planterne ses ofte sammen i mængder, fordi de udsender grenede jordstængler, som gennemvæver skovbunden og sender talrige skud op over jorden.
.

Den statsejede Ulvshale Skov på 409 ha dækker en stor del af halvøen Ulvshale på det nordvestlige Møn. Skoven omgives af områder med strandeng, ferskeng og også en enkelt hede, en naturtype, som er meget usædvanlig i det sydøstlige Danmark. En stor del af skoven vokser på gamle strandvolde, som er opbygget af rullesten og sand. De er transporteret fra Møns Klint langs Møns nordkyst og er blevet aflejret på øens nordvestlige spids. De stenede strandvolde ses tydeligt mange steder i skovbunden.

Ulvshale Skov er en blandingsskov med næsten udelukkende løvtræer. Tilbage i 1700‑tallet var der mange gamle egetræer, men fældning af de gamle ege omkring 1770 og græsning bevirkede, at skoven ændrede karakter. I 1800‑tallet blev der plantet en del skovfyr. Kun enkelte af de gamle ege står nu tilbage. I dag består skoven af en blanding af bøg, stilk‑ og vintereg, bævreasp, spidsløn, elm, avnbøg, hassel, navr og småbladet lind.

En særlig træart er tarmvridrøn, der er sjælden i Danmark. Mange af træerne har svært ved at finde fodfæste i de stenede strandvolde. Skoven får nu lov til at ligge som urørt skov og nærmer sig et stadie, der ligner oprindelig skov. I Ulvshale Skovs sydlige del finder man en ellesump. En gangbro fører gennem sumpen ud til et fugletårn, hvorfra der er udsigt til Gåsesøen på de omgivende enge. Gangbroen giver helt særlige muligheder for at opleve en ellesump på nært hold.

Den stenede grund betyder, at der ikke er mange tilgængelige næringsstoffer. Derfor er floraen i skovbunden præget af planter, som kan vokse næringsfattigt. Her vokser almindelig kohvede, blåbær, skovstjerne, majblomst, liljekonval og den lidt sjældnere kantet konval. Disse arter vokser især på det morlag, der flere steder er dannet oven på strandvoldene. I lavningerne mellem voldene er der smalle vådområder med bl.a. ellesump.

Dele af Ulvshale Skov har i en årrække været græsset af kvæg, og senere er heste også kommet til. Formålet med græsningen er at skabe en mere lysåben skov. Ud over de fleste almindelige skovfugle ses regelmæssigt korttået træløber, skovsanger og pirol.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Skove