Faktaboks

Areal
619,5 km²
Højeste punkt
142,6 m.o.h. (Aborrebjerg)
Kystlinje
375 km
Region
Sjælland
Stift
Roskilde
Provsti
Stege-Vordingborg
Antal sogne
27
Befolkningsudvikling
45.748 personer (1950), 43.974 personer (1980), 42.268 personer (2021)
Befolkningstæthed i kommunen
73 personer/km² (2021)
Befolkningstæthed i Danmark
136 personer/km² (2021)
Gennemsnitsalder i kommunen
47,3 år (2021)
Gennemsnitsalder i Danmark
42,0 år (2021)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
273.149 kr. (2020)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
304.023 kr. (2020)
Hjemmeside

vordingborg.dk

Kort over Vordingborg Kommune.
.
Vordingborg Kommunes logo
.
Møns Klint er karakteristisk ved vekselvirkningen mellem høje partier med nøgne kridtklinter og dybe bevoksede fald, som er slugter mellem klinterne. Alle klinter og fald har fra gammel tid haft karakteristiske folkelige navne af vidt forskellig karakter. Nogle eksempler er klinterne Vitmundsnakke, Sækkepiben og Hvidskud samt faldene Skredrenden og Hundevængsfald.
.

Vordingborg Kommune omfatter både den sydligste del af Sjælland og en række øer, hvor Møn er den største. Kommunen har som følge af de mange øer Danmarks længste kyststrækning på 375 km. Mod vest ligger Smålandsfarvandet, mod sydøst Østersøen, mens Faxe Bugt ligger mod nordøst. Farvande, der går gennem kommunen, er Storstrømmen, Ulvsund og Stege Bugt. Den nordlige nabokommune er Næstved Kommune, og mod syd ligger Falster, som er en del af Guldborgsund Kommune.

Efter Strukturreformens vedtagelse i 2004 besluttede de daværende Vordingborg, Møn, Præstø og Langebæk Kommuner at fusionere til den nye Vordingborg Kommune med tre tidligere købstæder: Vordingborg med knap 12.000 indbyggere, Præstø og Stege med hver cirka 3.800. Andre større byer er Nyråd, Ørslev og Stensved, der alle har over 1.500 indbyggere. Derudover findes 13 mindre byer med under 1.000 indbyggere.

Kommunens landskab er skabt af isen mod slutningen af sidste istid. På kommunens sjællandske del findes en højderyg mellem Lundby og Stensved, øst herfor er der et blødt bakket landskab og på vestsiden et lavtliggende landskab. De tidligere øer Svinø og Avnø i nordvest er ved landindvinding og dæmningsbyggeri gjort landfaste til Sjælland. Yderst mod vest findes den karakteristiske Knudshoved Odde, der har landets største bestand af klokkefrøer.

På Møn er der småbakket i den vestlige del. Borrelavningen markerer overgangen til det meget kuperede Høje Møn i øst, som er en kæmpe kridtknold, som brydes ud mod Østersøen, hvor brudfladen udgør Møns Klint – landets højeste klint. Bakkeryggene og de opskudte kridtklinter er dannet af gletsjere. Da isen nåede frem til Møn, blev flagerne af skrivekridt med ler- og sandaflejringer skubbet op i markante formationer. Hver kridtflage står frem med en eroderet facade ud mod kysten ved Møns Klint, mens selve bakkeryggene går flere kilometer ind i Klinteskoven. Det østlige Møn rummer også særlig artsrige kalkoverdrev med mange arter af orkidéer, svampe og flagermus. Vandrefalken slog sig ned ved Møns Klint i 2001. Det antages, at området årligt besøges af en kvart million turister.

De ældste spor efter mennesker i kommunens område stammer fra istidens jægere. Stenalderen kan fremvise velbevarede dysser, bronzealderen gravhøje, mens jernalderen er særlig synlig nord for Præstø i form af Broskovvejen, der er en af landets bedst bevarede oldtidsveje. Der er flere gårde fra vikingetiden, fx ved Avnø Fjord, og fra perioden er gjort sølvfund på Møn.

I middelalderen var Vordingborg Danmarks største kongeborg. Den har været en vigtig base for korstog i Østersøområdet. Det var Valdemar den Store, der i 1160’erne opførte den første udgave, formentlig i træ, men omkring år 1200 erstattedes den af en ringmursborg. I årtierne efter 1346 blev den borg, som der er rester af i dag, opført af kong Valdemar Atterdag. Gåsetårnet var et af borgens tårne og er det eneste fuldt bevarede fæstningstårn i Danmark. I dag er de gamle voldgrave fyldt op med vand, og borgruinen og en ny udstillingsbygning er nu blevet til Danmarks Borgcenter, som hører under Museum Sydøstdanmark.

Borgen gav afsæt for dannelsen af Vordingborg som by, hvis købstadsrettigheder stammer fra 1415. På det tidspunkt var områdets mest betydningsfulde købstad Stege, der fik købstadsrettigheder i 1268. Stege lå godt på sejlruten mellem Storebælt og Østersøen, og byen blev velstående på forbindelser til sildemarkedet i Skåne. Den tredje købstad, Præstø, havde bl.a. gavn af nordtyske byers efterspørgsel efter dansk korn og fik købstadsrettigheder fra 1403.

Der var vækst i kommuneområdet frem til 1600-tallet, hvor svenskekrigene og epidemier satte en stopper for fremgangen. Væksten fremkom igen i 1700-tallet. I 1870 kom toget for første gang fra Roskilde til Masnedsund, mens dampskibe forbandt Sjælland med Møn og Falster. Andelsbevægelse, roedyrkning og tilknyttede industrier voksede frem fra sidst i 1800-tallet. Stege fik således sukkerfabrik og Vordingborg andelsslagteri. Midt i 1900-tallet spirede turismen frem. Naturen og landskabet og særligt Møns Klint trak folk til – og sommerhusområder så dagens lys.

Vordingborg ligger centralt for forbindelsen sydpå. I 1937 blev Storstrømsbroen indviet af Christian 10., hvorefter Sjælland og Falster blev forbundet. Senere kom Farøbroen til i 1985 og muliggjorde motorvejsforbindelsen. I forlængelse af den kommende Femernforbindelse anlægges i disse år en ny Storstrømsbro til tog, der skal kunne køre 200 km/t. sydpå mod Tyskland. Et andet stort anlægsprojekt blev afsluttet i 2021 øst for Møn, hvor Danmarks største havvindmøllepark, Kriegers Flak, leverer strøm til både danske og tyske husstande.

Blandt nutidens største arbejdspladser i kommunen findes Vordingborg Kaserne, der i 2020 havde 440 ansatte. På halvøen Oringe ved Vordingborg ligger det psykiatriske hospital. Det har eksisteret siden 1858 og har i dag 350 ansatte opgjort i fuldtidsstillinger.

Vordingborgs eget egnsteater, Cantabile 2, står bag Waves Festival, der præsenterer nutidigt performanceteater i byens gader hvert andet år. De idylliske landskaber har tidligere tiltrukket guldaldermalere som C.W. Eckersberg og P.C. Skovgaard, der bl.a. har foreviget barokanlægget Nysø, som var hjemsted for Bertel Thorvaldsen og blev besøgt af bl.a. H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig. Sidstnævnte er født på Udby Præstegård, som siden 1926 har huset Grundtvigs Mindestuer. Møn, der er kendt for at have mange keramiske værksteder, rummer også den nye Camønoen. Det er en vandrerute gennem landets eneste UNESCO Biosfæreområde, som øen er udnævnt til. Men kommunen er meget mere end det. Det er også Jeppe Heins springvand i Præstø, de særlige kalkmalerier om Jordens undergang i Sværdborg Kirke og lystslottet Liselund i den romantiske have tæt på Møns Klint.

Vordingborg Kommunes våben

Vordingborg Kommunes våben.
.

Våbenet indeholder en vildgås, der flyver over spiret på Gåsetårnet. Gåsens vinger danner derudover et V som kommunens forbogstav. Farverne repræsenterer kommunens natur- og vandområder. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 2. maj 2007.

Blasonering (beskrivelse): Delt af blåt og sølv, hvorpå er lagt en flyvende gås delt af sølv og grønt over en sænket spids delt af sølv og grønt.

Natur og landskab

Græssende kvæg ses ved Maderne og Bøndernes Egehoved. Den blandede landskabstype med dels skov, dels enkeltstående træer på kvæggræssede overdrevsarealer samt strandenge er i dag sjælden, men før landboreformerne omkring år 1800 var dette mere almindeligt.
.
Udsigten mod nordvest fra Aborrebjerg på Møn. I forgrunden ses Hunesø og Jydelejet, som er et af de karakteristiske østmønske overdrev med græssende kvæg. Længere bagude ligger Borrelavningen, som adskiller Høje Møn fra den øvrige del af øen.
.

Vordingborg Kommune er den danske kommune, der har den længste kyststrækning. Det beror ikke mindst på, at kommunen har flere øer, heriblandt Møn. Store dele af naturen og landskabet er derfor mere eller mindre præget af den kystnære beliggenhed.

Landskabet præges i øvrigt af store landbrugsområder, som bl.a. skyldes den gode jord, der findes i størsteparten af kommunen. I kommunens sjællandske del ligger agerlandet i blidt bakkede områder, der et enkelt sted når op over 100 m’s højde. Agerlandet brydes flere steder af skove, som hovedsagelig består af løvtræer. På Møn er agerlandet forholdsvis fladt på øens vestlige del, men helt mod øst rejser det sig op mod Høje Møn, som er delvis skovdækket. Her finder man kommunens højeste punkt, Aborrebjerg på 143 m. Ikke langt øst for dette højdepunkt forsvinder landskabet brat ned i havet ved den imponerende Møns Klint. Møn er blevet udnævnt til UNESCO Biosfæreområde. UNESCO Biosfæreområder har natur i verdensklasse, og Møn er med sin varierede natur indtil videre det eneste sted i Danmark, der er blevet tildelt denne titel. Øen skal fremover fungere som model for bæredygtig udvikling. Dette skal ses i lyset af, at Møn er en stor turistmagnet. Vandreruten Camønoen er det mest slående eksempel på udvikling af bæredygtig turisme på Møn. Tusinder af mennesker oplever øen til fods og påvirker samtidig miljøet forholdsvis lidt.

En helt særlig naturtype fylder meget i Vordingborg Kommune, nemlig overdrevene. Her finder man en lang række af sjældne dyr og planter, som er tilpasset livet i åbne og forholdsvis tørre områder. Især de østmønske overdrev er kendt for at være meget specielle, og de tiltrækker mange besøgende. Vandløb og søer ses derimod ikke meget i landskabet i kommunen. Kun ganske få steder kan man få et glimt af vandflader inde i landet, men det opvejes af de usædvanlig mange steder langs kysten, hvor der er udsigt ud over havet. Nogle steder som ved Koster og Avnø er udsigten over varierede kystområder dog blevet begrænset af, at man har inddæmmet lavvandede områder og har skabt en ensformig dæmningspræget kyst.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Vordingborg Kommune.
.
Tidslinje over middelalderen til år 2000 i Vordingborg Kommune.
.
Broskovvejen nord for Præstø er en af de mest velbevarede oldtidsveje i landet. Vejen blev opdaget i 1949 og viste sig ved udgravning at være bevaret over en strækning på 70 m i længden og 3,5 m i bredden. Vejen har været i brug i flere hundrede år, og der er fundet spor efter brug og ombygninger fra jernalderen (ca. år 300-400) og fra middelalderen. Der findes formodentlig også endnu ældre veje i området. Broskovvejen har i sin tid gjort det muligt at færdes i det dengang meget våde område; den omhyggelige placering af stenene i vejen minder om romerske veje fra samme periode.
.

De ældste spor efter mennesker i den nuværende Vordingborg Kommune stammer fra istidens jægere. I den efterfølgende periode boede befolkningen både inde i landet og ved kysten. Der er levn fra yngre stenalder i landskabet i form af velbevarede dysser og jættestuer samt spor efter bopladser. Gravhøje fra bronzealderen er bevaret flere steder i kommunen. Jernalderens befolkning har efterladt sig spor i form af grave og hustomter samt oldtidsvejen Broskovvejen, der er bevaret ved Præstø Fjord. Der er udgravet flere gårde fra vikingetiden, heriblandt et gårdanlæg ved Avnø Fjord. På Møn er der gjort et rigt sølvfund i en skibssætning.

I middelalderen var store dele af området skovdækket og derfor velegnet til jagt. Der blev anlagt flere fæstningsanlæg for at beskytte skibsfarten, og ikke mindst kongeborgen Vordingborg fik stor betydning som base for korstog i Østersøområdet og senere som kongeligt sæde. Stege var i middelalderen den betydeligste ud af fire købstæder i kommuneområdet, bl.a. i kraft af forbindelser til sildemarkedet i Skåne.

Området oplevede vækst frem til 1600tallet, hvorefter epidemier og svenskekrige førte til tilbagegang og stagnation. I 1700tallet kom der atter vækst, ikke mindst drevet frem af kornhandel. I kommuneområdet var der en del store landsbyer; i nogle af skovene foregik en vigtig produktion af båndkæppe til tøndefremstilling. Udskiftningen af landsbyerne fandt sted ca. 17801810; i den forbindelse kom der bl.a. en del flere husmænd.

Jernbanen kom til kommunen i 1870 med forbindelse fra Roskilde med endestation i Masnedsund. Senere kom flere mindre jernbaner til. Der var desuden dampskibsforbindelser mellem Sjælland og Møn og Falster. I sidste del af 1800-tallet vandt andelsbevægelsen frem, kornsalgsperioden afsluttedes, og man overgik til sukkerroedyrkning og animalsk produktion. Industrier opstod, ikke mindst med tilknytning til land bruget, fx med sukkerfabrikken i Stege og andelsslagteriet i Vordingborg.

I 1937 åbnedes Storstrømsbroen, som forbinder Falster med Masnedø, og i 1943 kom der broforbindelse mellem Sjælland og Møn. I perioden efter Besættelsen skete en øget industrialisering, mens flere jernbaner blev nedlagt. Turismen begyndte at spille en større rolle, især ved Møns Klint, og der voksede sommerhusbebyggelser frem flere steder. I byerne opstod parcelhuskvarterer. Farøbroen åbnede i 1985.

I slutningen af 1900tallet lukkede flere af de ældre industrier, heriblandt Stege Sukkerfabrik. Det udbyggede motorvejssystem gjorde det nemmere at pendle ud af området, ligesom det gavnede den stigende turisme.

Læs videre om

Byerne

Befolkning og areal i Vordingborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.

Vordingborg Kommune omfatter den sydligste del af Sjælland samt Møn, Bogø og flere mindre øer, hvoraf flere er brofaste med Sjælland og Falster. Af kommunens 19 byer med mindst 200 indbyggere ligger de 14 på Sjælland. Størrelseshierarkiet er tydeligt: Administrationsbyen Vordingborg rummer 26 % af befolkningen, og herefter kommer de to andre gamle købstæder Præstø og Stege med hver 8 %. Af de øvrige 16 byer med tilsammen 29 % er Nyråd, Ørslev og Stensved de største. Kommunen havde fra 2010 til 2020 en lille befolkningstilbagegang, men hovedbyen og de nærmeste nabobyer, Nyråd og Ørs lev, havde fremgang. Det er dog Vordingborg, Præstø og Stege, som især nyder kommuneplanens bevågenhed. Med hensyn til transport, handel, turisme og mulig tilflytning skal både vækst og bykvalitetsløft finde sted her. Byfortætning, fx ved ombygning af forladt erhvervsbyggeri, fore trækkes frem for nyudstykninger, og da de tre udvalgte byer er havnebyer, skal ikke blot bymidterne, men også havneområderne udvikles som centre for oplevelsesøkonomien, der her kan trække på både kultur og naturresurserne. Risikoen for fremtidige stormflodsbegivenheder indgår aktivt i planlægningen i form af permanente eller fleksible barrierer. Også Femern Bælt-forbindelsen imøde ses med store forventninger, og i hvert fald vil rejsetiden til stor byerne mod nord og syd blive kortere.

Læs videre om

Kultur

Udsigt fra Gåsetårnet, hvor den sydlige del af Vordingborg Slotsruin under Danmarks Borg center ses forrest i billedet inden for voldgravene, mens lystbåde i Vordingborg Nordhavn og Storstrømmen ses bagved. Længst tilbage i horisonten ses Farøbroen.
.
I det romantiske haveanlæg anlagt 1784-1803 byggede familien Rosenkrantz i årene 1887 Liselund Ny Slot med Philip Smidth som arkitekt. Den historicistiske herregård er placeret med udsigt til parken og samtidig tæt omgivet af træer, så den ikke dominerer omgivelserne.
.

Den nuværende Vordingborg Kommune var i middelalderen et storslået magtcentrum, og dragende sagn og fortællinger om store konger, fra fantasiens verden som virkelige, knytter sig stadig til området. Den rige kulturarv og sporene fra fortiden kan endnu ses i byer og landskaber. I hjertet af Vordingborg ligger Dansk Borgcenter, der omfatter hele borgområdet og et museum.

Vordingborg omkranses af Smålandsfarvandet på den ene side og de tre herregårde Rosenfeldt, Iselingen og Marienlyst på den anden. Områdets idylliske landskaber og herregårdsmiljøer var i 1800tallet yndede motiver for guldalderens malere. P.C. Skov gaard, C.W. Eckersberg og J.Th. Lundbye er blot nogle af de kunstnere, der har skildret Vordingborg, Møns Klint og Iselingen i deres malerier. Også Danmarks første barokanlæg, Nysø, opført 167173, er foreviget af Skovgaard i 1853. Herregården nær Præstø Fjord var et populært udflugtsmål for flere kendte skikkelser som H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig. Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen færdedes tillige på Nysø og boede der til sin død i 1844. Hans atelier i havepavillonen blev i 1927 indrettet som museum. I Præstø findes den lokalfødte og internationalt kendte Jeppe Heins vandkunst Vandpavillon fra 2006 samt pottemagerværkstedet Rødeled, et af Danmarks ældste pottemagerier fra 1888.

Det er dog især Møn, der er kendt for sine mange keramiske værksteder og værdifulde kulturmiljøer. Særligt Møns Klint har tiltrukket turister og kunstnere igennem århundreder. Den lokale sagnfigur Klintekongen siges at have hjemme på klinten, hvorfra han beskytter og hersker over øen. På Møn ligger også lystslottet Liselund fra årene 1790‑92, der med sin romantiske park er et forbilledligt eksempel på periodens romantiske stil. På Udby Præstegård blev salmedigteren N.F.S. Grundtvig født i 1783, og siden 1926 har præstegården huset Grundtvigs Mindestuer. Mindestuerne er, som flere af kommunens andre museer og kulturelle tilbud, drevet af frivillige kræfter. Det gælder også den årligt tilbagevendende sommerfestival Vordingborg Festuge.

Lokale spillesteder findes bl.a. i Stege og Hårbølle, og i Præstø kan upcoming danske navne møde et mindre publikum til den lokale Midsommer Festival. I 1990 fik Vordingborg sit eget egnsteater, den italienske teatergruppe Cantabile 2, der ofte inddrager publikum i deres forestillinger. I Stege fejres der hver oktober Æblernes Dag. Dansk og international samtidskunst kan opleves i Kunsthal 44Møen, der blev etableret i 2008 af bl.a. de bosiddende kunstnere Bjørn Nørgaard og Ursula Reuter Christiansen.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Ulvshale Strand en julidag i 2020. Skal Vordingborg Kommune sikre ny fremgang i indbyggertallet, kræver det, at nye tilflyttere får blik for de mange smukke steder. I et visionspapir fra 2018 omtaler kommunen sig selv som »storbyens sundeste og smukkeste forhave«.
.

Visionerne for Vordingborg Kommune handler om nye muligheder for erhvervslivet og om at bruge den smukke natur til at tiltrække nye indbyggere.

Region Sjælland har inddelt sine 17 kommuner i tre socioøkonomiske grupper. Her ligger Vordingborg Kommune i den gruppe, der har det laveste indkomst- og uddannelsesniveau og den laveste erhvervsfrekvens. Blandt de fem andre kommuner i denne gruppe er også Lolland og Guldborgsund.

Arbejdsmarkedet i kommunen er præget af mange store offentlige arbejdspladser og af en betydelig udpendling. Danmarks største havvindmøllepark, Kriegers Flak, ligger øst for Møn og blev indviet i 2021. Den nye bro over Storstrømmen er under opførelse og vil ved den forventede åbning i 2024 være landets tredjelængste bro efter Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Ved Strukturreformens vedtagelse i 2004 havde den gamle Vordingborg Kommune knap 21.000 indbyggere, som kun var lige over reformens mindste krav. Ved en sammenlægning med Møn, Præstø og Langebæk Kommuner kom den nye Vordingborg Kommune fra d. 1. januar 2007 til at rumme 46.485 indbyggere.

Politisk har den nye kommune haft borgmestre fra såvel Venstre som Socialdemokratiet. Siden d. 1. januar 2018 har Mikael Smed (S) været borgmester.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner