Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Vordingborg Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.

.
DLG Bårse ligger på Korndrevet 4 vest for Præstø. DLG, Danmarks største grovvareselskab, betjener landbruget. Hovedkvarteret ligger i Fredericia, men ledelsen af DLG Øst har base i Bårse. Her findes foderfabrikken, lagre samt en afdeling af butikken Land & Fritid.
.
Den største industrivirksomhed i Vordingborg Kommune er Bisca i Stege, der bl.a. fremstiller Karen Volf­produkter. Fremstilling af fødevarer er den største industribranche. Ud over store enheder som Bisca omfatter den også små nichevirksomheder som Hårbølle Mejeri, der leverer til de trestjernede Michelinrestauranter Noma og Geranium.
.
Byggepladsen til den nye Storstrømsbro ligger på Masnedø, hvor dæmning og produktionshaller er etableret. Til venstre ses begyndelsen af det, der bliver broens nordlige landfæste samt begyndelsen på den vej- og banedæmning, der skal lede op til den nye bro. Bygningerne rummer bl.a. produktionen af brofagene, der skal sejles ud og hæves op på bropillerne. Billedet er fra d. 29. oktober 2021.
.
Tirsdagsmarked i Luffes Gård i Stege i juli 2016. Den traditionsrige gård blev i 1996 overtaget af malermester Ivan Luffe, der lavede malerbutik i forhuset. Baggården er med årene blevet hjemsted for en restaurant, en isbutik og en smykkebutik.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Vordingborg Kommune i november 2019.
.

Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Vordingborg Kommune, Region Sjælland og hele landet.

.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Vordingborg Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018
.

De to Farøbroer set fra luften i september 2021. Farø-Falster-broen med de to pyloner ses i forgrunden. Øen Farø er midt i billedet, mens Farø-Sjællands-broen, der krummer svagt, ses i baggrunden. På begge broer er der en fartbegrænsning på 90 km/t.

.

Efter Slagelse er Vordingborg den danske kommune, hvor den offentlige sektor med 42 % udgør den største andel af den samlede beskæftigelse. Blandt de store offentlige arbejdspladser er ud over kommunen selv også det psykiatriske hospital på Oringe, Vordingborg Kaserne og en stor enhed under Udbetaling Danmark.

Det private erhvervsliv er præget af mindre og mellemstore virksomheder, hvoraf flere har en stærkt specialiseret eksport. Der er en betydelig udpendling fra Vordingborg Kommune til arbejdspladser i andre kommuner.

En udvikling af erhvervslivet og tiltrækning af nye virksomheder har høj prioritet i Vordingborg Kommune, der ser nye muligheder i den kommende Femern Bælt-tunnel, som kan give kommunen en mere attraktiv placering. Ved Sydmotorvejens frakørsel 41 er det nye erhvervsområde Business Park Vordingborg anlagt.

Den nye bro over Storstrømmen ventes åbnet i 2024, og Vordingborg Havn er i fuld gang med en udvidelse, der har til mål at gøre havnen til regionens største erhvervshavn. Klintholm Havn er blevet servicehavn for bl.a. havvindmølleparken Kriegers Flak. Denne række af investeringer i ny infrastruktur ventes at give øget aktivitet ikke alene i anlægsfasen, men også på længere sigt.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Vordingborg en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Frem til 2015 mistede kommunen ca. 2.500 af arbejdspladserne, svarende til et fald på ca. 15 %, og sammenlignet med de fleste andre kommuner har det i Vordingborg taget længere tid at genvinde de tabte arbejdspladser. Fra 2015 til november 2019 er beskæftigelsen steget med godt 800 personer. Alle sektorer havde færre beskæftigede i november 2019 end i november 2008.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 15.363 (16‑64-årige), der arbejdede på 2.602 arbejdssteder i Vordingborg Kommune. I forhold til regionen som helhed er andelen af ansatte i den offentlige sektor samt i de primære erhverv større, mens andelen er mindre for industrien samt for handel, service og oplevelseserhverv.

Primære erhverv

Med 3,6 % af beskæftigelsen spiller de primære erhverv en større rolle for beskæftigelsen i Vordingborg Kommune end for regionen som helhed. På det ca. 42.000 ha store landbrugsareal er de vigtigste afgrøder byg, hvede, sukkerroer og raps. Samtidig er der skovdrift og herunder en større juletræsproduktion i Firma Collet K/S på Lundbygård Gods. Skovbyholm Grønt arbejder med entrepriser inden for især skovbruget. Marienborg Gods, Klintholm Gods og andre store gårde har både landbrug og skovbrug. Den vigtigste animalske produktion er svin, kødkvæg samt malkekvæg, hvoraf en tredjedel er økologisk.

Industrien

Industrien tegner sig for 6,9 % af beskæftigelsen, hvilket er noget mindre end andelen for regionen som helhed. Heraf udgør fødevareindustrien ca. halvdelen af beskæftigelsen med kage- og kiksproducenten Bisca A/S i Stege som den største med ca. 270 ansatte.

Bisca ejes af den norske fødevarekoncern Scandza A/S, der blev fuld ejer af den danske virksomhed Karen Volf i 2011. Selv om virksomheden har skiftet navn, er Karen Volf stadig dens mest kendte varemærke. Karen Volf, der i 1890 blev grundlagt af Karen Volf i Hellerup, samlede i 1968 sin produktion i Stege. Ud over småkager producerer Bisca bl.a. kiks, tvebakker, Snøfler og kager. I dag er Bisca en international virksomhed med ca. 500 ansatte og produktion også i Norge og Sverige samt eksport til en lang række lande.

Industrien i Vordingborg Kommune omfatter også flere teknologivirksomheder, der alle har under 100 ansatte. PPC i Præstø er en filial af den amerikanske virksomhed PPC Broadband Inc. I Præstø produceres dele til bredbånd, der optimerer lyd, billede og hastighed. Her ligger også et datterselskab af høreapparatkoncernen GN Hearing, hvor der produceres dele til koncernens høreapparater. Corning Optical Communications ApS er et datterselskab af den amerikanske teknologivirksomhed af samme navn; i Vordingborg produceres komponenter mv. til telekommunikation.

Knudsen Extrusion ApS i Præstø producerer plastelementer til primært vindmølle- og medicinalindustrier og har ca. 40 medarbejdere. Vordingborg er også hjemsted for et datterselskab af finske Viking Malt, der i 2016 købte Dansk Malting Group A/S af Carlsberg. I Vordingborg beskæftiger Viking Malt ca. 40 medarbejdere.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor udgør 13,1 % af beskæftigelsen, hvilket er på niveau med andelen for regionen som helhed. Med 9,5 % tegner bygge og anlæg sig for den største andel, og branchen består især af en bred vifte af små og mellemstore håndværksvirksomheder, hvoraf mange løser opgaver rundtom på Sjælland og i Københavnsområdet.

Blandt de større virksomheder er Jens H. Hansen ApS i Lundby med ca. 50 medarbejdere. Virksomheden har specialiseret sig i nedrivning af bygninger, men udfører også anlægsopgaver og kloakering.

Det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV) har totalentreprisen på at bygge den nye Storstrømsbro. Basen ligger på Masnedø, der gennemskæres af vejen til den gamle bro. Her fremstilles alle elementerne til broen, før de sejles ud i Storstrømmen og løftes på plads. SBJV har indgået omkring 20 underentrepriser med såvel danske som udenlandske firmaer.

Vordingborg Havn er i gang med en udvidelse, der forøger havnearealet fra 45.000 m2 til 170.000 m2, hvilket betyder, at kajlængden bliver på 1,2 km. Samtidig er Klintholm Havn blevet servicehavn for havvindmølleparkerne Baltic 2, der ligger i tysk farvand, og Kriegers Flak.

Transportbranchen tegner sig for 3,6 % af beskæftigelsen og består hovedsagelig af mindre virksomheder. Den største er Ørslev Servicetrafik A/S, bedre kendt som Ørslev Turistbusser, der i maj 2021 blev en del af fusionen Vikingbus, hvor man har samlet fem selskaber med kapitalfonden Polaris som medinvestor. Forsyning, som omfatter energi, vand og renovation, tegner sig for 0,2 % af beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 26,8 % af beskæftigelsen udgør handel, service og oplevelseserhvervene en mindre andel end for regionen som helhed. Handelsbrancherne udgør 13,3 %, og de største detailhandlere er supermarkeder med Coop Kvickly i Vordingborg som den største. Engrosvirksomheden Insatech A/S i Præstø med ca. 80 medarbejdere leverer teknisk udstyr til industrien, mens DLG i Bårse med kornlager og butikken Land & Fritid i alt beskæftiger ca. 80 medarbejdere.

Kommunens nok mest kendte virksomhed, Vordingborg Køkkenet A/S, var tidligere en industrivirksomhed, der producerede egne køkkenelementer. I 2007 blev produktionen outsourcet til den tyske virksomhed Nobilia. I begyndelsen af 2020’erne er Vordingborg Køkkenet en butikskæde med knap 30 butikker og omkring 200 ansatte, inklusive medarbejderne i hovedkvarteret i Vordingborg. Serviceerhverv udgør 8 % af beskæftigelsen, mens oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter samt kultur og fritid tegner sig for 5,5 %.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør en andel på 7,6 % af beskæftigelsen, hvilket er på niveau med regionen som helhed. Den største virksomhed er Møns Bank i Stege, der blev grundlagt i 1877 og er det førende pengeinstitut i kommunen. Der er uden for Vordingborg Kommune også afdelinger i Næstved og i Rønnede. Banken har ca. 100 medarbejdere. I byen Vordingborg ligger også en større afdeling af den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 41,9 % af beskæftigelsen tegner den offentlige sektor sig for en større andel end for regionen (36,8 %) og især hele landet (31,5 %). Det hænger bl.a. sammen med, at Udbetaling Danmark, som administreres af ATP, har en større afdeling i Vordingborg, ligesom Region Sjælland har et psykiatrisk hospital ved Vordingborg. Byen rummer samtidig en stor kaserne.

Socialsektoren er den største offentlige sektor med 20 % af beskæftigelsen. Heri indgår Center for Socialpædagogik Vordingborg, der har en række botilbud til voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Pladserne bruges også af andre kommuner. Undervisningssektoren står for 9 % af den samlede beskæftigelse i kommunen, mens offentlig administration, forsvar og politi i alt udgør 7,5 %.

Pendling

Dagligt pendlede 8.832 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 47,1 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Næstved (2.071) og Guldborgsund (1.083) Kommuner. Omvendt var der 5.179, der pendlede fra andre kommuner til Vordingborg Kommune, svarende til 33,7 % af de beskæftigede på arbejdspladser i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

46,8 % af befolkningen i Vordingborg Kommune er i arbejdsstyrken. Det er noget mindre end andelen for regionen og landet som helhed. De øvrige 53,2 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Når gruppen samlet udgør en større andel end på landsplan, skyldes det især de mange på alderspension. For de 15‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 74,2, hvilket er under niveauet for hele landet og regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 297.000 kr. lå borgerne i Vordingborg Kommune i 2019 under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.800.000 kr., hvilket også er under landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. BNP pr. indbygger er betydeligt lavere end på landsplan, og det skyldes delvis, at de mange udpendleres arbejdsindsats medregnes i andre kommuner.

I Vordingborg Kommune er uligheden i indkomsten målt med Ginikoefficienten 25,7 (2019) mod et landsgennemsnit på 29,8.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked