Den sydvendte bakke Høvblege har en helt enestående overdrevsnatur. Området har aldrig været dyrket og har tidligere været truet af tilgroning. Tidlige forsøg med naturpleje bestod i slåning af vegetationen, men det var for arbejdskrævende, og i dag er det kvæg, der holder vegetationen i en passende højde. Indimellem har det dog været nødvendigt at fjerne uønskede træer og buske manuelt eller med mindre maskiner. På den måde har man fx fjernet en bestand af indvandrede haveplanter.
.
Overdrevet på Kulsbjerg Øvelsesplads er i konstant udvikling, fordi man forsøger at skabe de bedst mulige betingelser for en række bestemte dyr og planter. Ved hjælp af græsning og af og til også høslæt prøver man at genskabe en overdrevsvegetation, som er levested for varmekrævende insekter og karakteristiske overdrevsplanter.
.

Langt størstedelen af det åbne land i Vordingborg Kommune er domineret af landbrug, der udgør lidt over 65 % af kommunens areal. Beskyttet lysåben natur udgør 6,5 % af kommunens areal fordelt på 851 ha enge, 29 ha heder, 822 ha moser, 447 ha overdrev og 1.907 ha strandenge. Vordingborg Kommune rummer nogle af landets mest artsrige lysåbne naturtyper som fx Høje Møn, Ulvshale/Nyord, Knudshoved Odde og kysten langs Præstø Fjord. Kommunen har også nogle af landets vigtigste strand enge med en lang række karakteristiske sydøstdanske plantearter.

Ud over de store og artsrige overdrevsområder på Høje Møn kan den lysåbne natur beskrives som meget varieret med mange forskellige naturtyper, der som oftest udgør mindre arealer. Således findes der fx meget artsrige rigkær med orkidéerne mygblomst, sumphullæbe, kødfarvet gøgeurt og majgøgeurt samt moser med sjældne og rødlistede arter som hvas avneknippe, løgurt og leverurt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land