Vægterpladsen 1
.
Vægterpladsen 1
.
Vægterpladsen 1
.
Vægterpladsen 1
.
Vægterpladsen 1
.
Vægterpladsen 1
.

Vægterpladsen 1 ligger på Vægterpladsen 1 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er opført før 1744 og stod oprindeligt med den nuværende kælder på fire fag. Facaden og gavlkvisten blev ændret omkring 1800, hvor sparrenkopgesimsen, de klassicistiske vinduer og gavlkvistens aflange blænding kom til. I begyndelsen af 1970'erne gennemgik bygningen en omfattende istandsættelse, hvor blandt andet den traditionelle planløsning blev genetableret. Hoveddøren, der er fra 1790 og stammer fra et andet hus i Aabenraa, blev flyttet op til facadens oprindelige, buede døråbning, trappen blev tilbygget og vestgavlens tre vinduer blev tilføjet. Hertil kom nye gulve og lofter, samt vinduer udført i kopi af de ældre.

Beskrivelse

Bygningen ligger midt i Aabenraas historiske bymidte, hvor den afgrænser Vægterpladsen mod nord. Vægterpladsen 1 er et grundmuret og gulkalket, nifags langhus i én etage med sort sokkel og teglhængt heltag med to skorstenspiber i rygningen samt gavlkvist over to fag mod gaden. I tagfladen mod gården sidder to nyere, blydækkede kviste. Facaden er kendetegnet ved sparrenkopgesims, liljeformede murankre og en grønmalet, tofløjet hoveddør i Louis Seize stil. Foran døren findes en fritrappe med granittrin og smedejernsgelænder. Gavltrekanten mod vest er beklædt med lodretstående brædder. Bygningen har nyere hvidmalede, korspostformede vinduer med tværsprosse, samt torammede vinduer i gavlen og gavlkvisten. Både vinduer og trappe er nyere, udført på traditionel håndværksmæssig vis. Bygningen har kælder under den vestligste del.

I det indre har bygningen en ældre, delvist oprindelig planløsning med diele bag hoveddøren, højloftede stuer mod gaden og køkken mod gården. I dielen, som er belagt med ølandsfliser, findes en bred toløbstrappe med udskårne balustre, der fører op til førstesalen. På førstesalen er en tværgang med værelser. Interiøret er generelt kendetegnet ved en traditionel materialeholdning herunder bræddegulve, fyldingsdøre og bræddelofter med synligt bjælkelag. På førstesalen ses ældre fyldingsdøre med bukkehornsbeslag, låsekasser og mundblæst glas i fyldingerne.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den markante placering på Vægterpladsen, hvor den med sin placering, størrelse og arkitektur med til at sikre Vægterpladsens helstøbte kulturmiljø samt fastholde det lange, historisk formfuldendte kig ned ad Store Pottergade fra Storegade.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til det traditionelle, nifags langhus med den typiske gavlkvist. Facadens udtryk er delvist klassicistisk, hvilket især ses i vinduesudformningen, gesimsen og gavlkvistens blænding, mens den buede døråbning og murankrene har et ældre udtryk. Hoveddøren er en rigt detaljeret Louis Seize dør med kaneleret slagliste, mæanderborter og løbende hunde, samt ovale fyldinger og overvindue. Døren er på elegant vis tilpasset den rundbuede døråbning, hvilket fortæller om bygningen udvikling. I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den delvist oprindelige grundplan med diele, stuer mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer det store antal bygningsdele, der materialemæssigt er nyere, men som er udført på traditionel vis, med rette proportioner og profileringer. Hertil kommer den oprindelige kælder samt de på førstesalen ældre døre, der ligesom hoveddøren, oprindeligt har siddet i et andet af byens huse.

Arkitektonisk værdi

I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det traditionelle langhus med den sluttede form, stejle ubrudte tegltag og markante fremtræden i kalket grundmur med en repræsentativ facade og en enkel gårdside. Facaden sikres et fast kompositorisk greb af korspostvinduernes taktfaste placering og af den markante gavlkvist. Bygningskroppen udviser et velafbalanceret forhold mellem de horisontale linjer i tværposter og hovedgesims, og den vertikale orientering ved trappen døråbningen og gavlkvisten. Bygningens overordnede udtryk er således herskabeligt og velproportioneret, med en enkel farvesætning og få detaljer, som er koncentreret omkring gavlkvistens murankre og den rigt udsmykkede, let tilbagetrukne hoveddør. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den historisk formfuldendte bearbejdning og proportionering af gulve, døre, trappe og lofter, der sikrer bygningen en meget høj grad af integritet og atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links