Von Ostensgade 11 ligger på Von Ostensgade 11 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er opført i 1842 for Jan Olsen Holte , efter at et grundmuret, stråtækt 1700-talshus, beliggende på dette sted, ved branden i samme år var nedbrændt til grunden. Huset opførtes i løbet af sommeren og efteråret 1842. Bygningen var, som det gamle hus, inddelt i otte fag, men nu teglhængt. Fra gaden var indgang til en forstue og køkken med udgang til gården, begge med fyldingsdøre; over indgangen fra gaden var en forstuekvist. Bygningen havde ved opførelsen torammede vinduer med seks ruder i hver ramme, formentlig udskiftet med de nuværende ved århundredeskiftet. I 1870'erne indrettedes en mindre købmandsbutik med tilhørende pakrum i den østre del af bygningen. Til butikken var indgang i det østre fag gennem en glat dør. Butikken blev nedlagt i 1920'erne. Bygingen palæpudsedes i midten af dette århundrede, og omkring 1960 udskiftedes det oprindelige tegltag med eternit. Den grundmurede sidebygning i gården er opført i 1960'erne. Eternittaget er siden udskiftet med det nuværende heltag af røde vingetegl.

Beskrivelse

Von Ostensgade 11 ligger i den sydlige husrække i Von Ostensgade i Dragørs ældste bykerne. Mod øst og vest er ejendommen sammenbygget med nabobygningerne Von Ostensgade 9 og Von Ostensgade 13. Bagved bygningen er en lille flisebelagt gård og et lille tilbygget sidehus med fladt tag, der ikke er omfattet af fredningen. Von Ostensgade 11 er en fem fag lang, enetages grundmuret bygning, der hviler på en muret sokkel og bærer et let opskalket heltag af røde vingetegl med en skorsten med sokkel og krave i rygningen. I tagfladen mod gaden sidder en forstuekvist og to nyere tagvinduer og i tagfladen mod gården sidder to nyere ovenlysvinduer. Murværket fremtræder pudset og gulkalket over den sorttjærede sokkel og afsluttes under tagudhænget af en hvidkalket, aftrappet hovedgesims. Hoveddøren, der sidder i facadens midterste fag, er en ældre fyldingsdør med to ruder i den øverste del. Foran døren ligger to trappesten af granit. Vinduerne er ældre, torammede vinduer med to ruder i hver ramme hvoraf den nederste rude er dobbelt så stor som den øverste. Vinduet i forstuekvisten er et torammet vindue med to ruder i hver ramme. De murede sålbænke under alle vinduer er grønmalede. Gårdsiden har samme opbygning som facaden. Ud fra det østligste fag er det nyere sidehus tilbygget og i det midterste fag sidder en ældre køkkendør med fyldinger og ruder den øverste del, foran hvilken der er en nyere revlefordør. Alle vinduer og døre er grønmalede og vinduerne fremstår med ældre hængsler og hjørnebånd. I det indre er den ældre grundplan bevaret i store træk med en gennemgående midterskillevæg, der kun brydes af en gennemlyst stue i bygningens vestlige del. Mod gadesiden ligger forstuen med en ældre trappe til loftetagen, toilet og værelse, mens køkken bad og et værelse vender mod gårdsiden. Der er udgang til det nyere sidehus gennem værelset. Stueetagen fremstår med både nyere, traditionelle og ældre overflader og bygningsdele. Gulvene består af ældre, klinkegulve og nyere brædde- samt terazzogulve. Der er bevaret ældre fyldingsdøre og dørgreb samt en dør til køkkenet med fyldinger og detaljerigt, opsprosset vindue i den øverste halvdel. Skorstenen er ligeledes bevaret i det indre. Loftetagen er indrettet til to værelser. Disse rum fremstår med ældre bemalede gulvbrædder, ældre, synlige hanebånd og gipsbekædte skråvægge. Der er en let skillevæg mellem de to rum. Der er bevaret flere ældre kroge i tagværket og en luge i gulvet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Von Ostensgade 11 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Von Ostensgade 11, der er anlagt med et sydvendt gårdareal og hovedhuset placeret øst-vest med den nordlige langside mod Von Ostensgade. Hertil kommer bygningens ydre materiale- og farveholdning med pudset, gulkalket, murværk, hvid hovedgesims og sorttjærede sokler samt rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk for bebyggelsen i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Von Ostensgade 11 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø og udgør tillige en væsentlig del af den ældre husrække i Von Ostensgade.

Kulturhistorisk værdi

Von Ostensgade er opkaldt efter Johan Christian von Osten, der var cancelliråd, birkedommer, birkeskriver og skrifteforvalter i Amager Birk 1830-1860. Johan von Osten skænkede Dragør By et legat, von Ostens legat, på 1500 rigsdaler. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet gjorde, at de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer branden i 1842, hvor 18 huse i Von Ostensgade nedbrændte. Her er Von Ostensgade 11 et godt eksempel på et af de grundmurede huse, der blev opført i gaden efter branden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til ejendommens disponering med det øst-vestvendte hovedhus anlagt langs gadelinjen og til bygningskroppen i gulkalket grundmur, afsluttet af hvid hovedgesims, tagfladerne af røde vingetegl og skorstenspiben i rygningen, der er kendetegnende for Dragørs byggeskik fra 1830erne og frem. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til forstuekvisten placeret over hoveddøren. Forstuekvisten er et karakteristisk træk for Dragørs byggeskik og et tillige et tilbagevendende træk i arkitekten J.H. Blichmanns bygninger i Dragør . Forstuekvistens funktion var at give lys til tagetagen. Hertil kommer de øvrige ældre bygningsdele og -detaljer, herunder, torammede vinduer med to ruder en lille og en stor, vinduernes hjørnebånd, hoveddøren med fyldinger og køkkendøren med fyldinger, der ligeledes vidner om bygningens alder. Den kulturhistoriske værdi for ejendommen knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med den delvis gennemgående midterskillevæg, der opdeler bygningen med forstue med trappe mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer alle de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens høje alder og tidligere anvendelse som beboelse og købmandsbutik, herunder fyldingsdøre med messinggreb og ligeløbstrappen i forstuen. Placeringen af skorstenen vidner endvidere om at køkkenet også før i tiden var beliggende på samme sted som i dag. Lugen i loftets gulv, knager samt kroge på hanebåndene har med stor sandsynlighed været brugt til at indlæsning og opbevaring af varer til den købmandsbutik, som bygningens tidligere har rummet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Von Ostensgade 11 knytter sig i det ydre til den i husrækken beliggende bygningskrop, hvor den symmetriske opbygning med taktfast fagindeling, den enkle, klare farveholdning og de ubrudte, teglhængte tagflader giver huset et markant og karakterfuldt udtryk. Arkitekturen har et enkelt og ærligt udtryk gennem med sine enkle materialer, farveholdningen og sin regelmæssige og taktfaste opbygning. Særligt de grønmalede vinduer, det gule murværk, den hvide gesims og de røde tagflader giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det samlede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links