Von Ostensgade 4 ligger på Von Ostensgade 4 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ved branden i 1842 nedbrændte Jan Jacobsens stråtækte bindingsværkshus til grunden. Mens den gamle bygning havde ligget tilbagetrukket på grunden på linje med gadens øvrige huse, blev det nye hus opført fremme i gadelinjen. Huset var under opførelse i oktober 1842 og var færdigt i juni året efter. Det var opført i grundmur i syv fag med tegltag. Fra gaden var indgang til forstue og køkken med udgang til gården. I bygningen var engelske vinduer, loftet var ikke inddraget til beboelse. Engelske vinduer var vinduer af træ oftest torammede med tre ruder i hver ramme. Den omtalte indgang fra gaden blev sløjfet i 1955, men kan stadig anes i muren. På dette tidspunkt var vinduerne allerede udskiftet med dannebrogsvinduer, først i den østre del af facaden og siden den vestre side. Ved bygningens istandsættelse i 1976 er disse atter blevet udskiftet til vinduer af den oprindelige type. Ludetilbygningen mod nord omtales ikke i arkivalierne og er formentlig en senere tilføjelse. Ved samme ombygning i 1976 fjernedes en tagkvist opsat i den søndre tagflade i begyndelsen af 1900-tallet, ligesom der blev fjernet en skorsten. Bygningen har i en periode været inddelt i to selvstændige beboelser.

Beskrivelse

Von Ostensgade 4 er en fritliggende bygning placeret på den nordlige side af Von Ostensgade, i Dragørs ældste bykerne. Bagved bygningen er en flisebelagt gård og et udhus langs det nordlige grundskel, der ikke er omfattet af fredningen. Von Ostensgade 4 er en syv vinduesfag lang, enetages grundmuret bygning, der hviler på en muret sokkel og bærer et heltag af røde vingetegl. I gadesidens tagflade sidder en frontkvist og der sidder en nyere skorsten med sokkel og krave i rygningen. Frontkvisten sidder over facadens midterste fag og har nyere, diagonaltstillede vinduer i flunkerne. Murværket fremtræder skuret og gulkalket over den sortmalede sokkel, og afsluttes under tagudhænget af en hvidkalket, aftrappet hovedgesims. På gårdsiden har Von Ostensgade 4 en firefags lude, hvor der igennem en nyere revledør er indgang til huset. I luden er der ligeledes indgang til bygningen gennem en opsprosset termodør. Vinduerne mod gaden er nyere torammede vinduer med tre ruder i hver ramme, mens vinduerne på gårdsiden er ældre termovinduer. I begge gavle sidder nyere, traditionelt udførte, torammet vinduer med tre ruder i hver ramme. Alle vinduer og døre fremstår grønmalede. Gårdsidens termovinduer er sortmalede. I det indre præges Von Ostensgade 4 af en delvis bevaret ældre grundplan med en gennemgående midterskillevæg i den vestlige del af bygningen, der inddeler stueetagen i stue og spisestue mod gaden og mere sekundære rum med køkken, entré og arbejdsværelse mod gården. Badeværelset findes i tilknytning til entreén. Via en nyere trappe i entréen er der adgang til loftetagen, der i nyere tid er indrettet til værelser og badeværelse. Det indre er der bevaret en del ældre bygningsdele, herunder fyldingsdøre med gerichter, synligt bjælkelag og et stort, ældre indbygget skab placeret i den gennemgående midterskillevæg mellem køkken og spisestue. Dette skab kan åbnes fra begge rum og fungerer tillige som chatol i siden mod spisestuen. I stuen er der er tillige bevaret ældre blå- og brunmalede fliser, opsat på væggen bag brændeovnen. Også skorstenen er bevaret i det indre. Overfalderne er overvejende nyere eller nyere traditionelt udførte, herunder plankegulve, klinkegulve, pudsede eller tapetserede vægge, nyere fyldingsdøre med gerichter lavet i kopi efter de ældre, bemalet bræddeloft. Vinduerne fremstår med koblede rammer eller forsatsruder.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Von Ostensgade 4 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer. I Von Ostensgade 4 er der afveget fra denne disponering, idet bygningen er placeret øst-vest med den sydlige langside helt ud til gadelinjen, mens gårdarealet er nordvendt. Hertil kommer bygningens ydre materiale- og farveholdning med pudset, gulkalket, murværk, hvid hovedgesims og sorttjærede sokler samt rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk bebyggelsen i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Von Ostensgade 4 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø og udgør tillige en væsentlig del af den ældre husrække i Von Ostensgade.

Kulturhistorisk værdi

Von Ostensgade er opkaldt efter Johan Christian von Osten, der var cancelliråd, birkedommer, birkeskriver og skrifteforvalter i Amager Birk 1830- 1860. Johan von Osten skænkede Dragør By et legat, von Ostens legat, på 1500 rigsdaler. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet gjorde, at de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer branden i 1842, hvor 18 huse i Von Ostensgade nedbrændte. Her er Von Ostensgade 4 et godt eksempel på et af de grundmurede huse, der blev opført i gaden efter branden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til den ejendommens disponering med det øst-vestvendte hovedhus anlagt langs gadelinjen og samt til bygningskroppen i gulkalket grundmur, afsluttet af hvid hovegesims, tagfladerne af røde vingetegl og skorstenspiben i rygningen, der er kendetegnende for Dragørs byggeskik fra 1830'erne og frem. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til sporene efter den tidligere indgangsdør, der på traditionel vis i Dragør har siddet i faget under forstuekvisten. Hertil kommer de øvrige ældre bygningsdele og -detaljer, der ligeledes vidner om bygningens alder.Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med den delvis gennemgående midterskillevæg, de ældre fyldingsdøre, det ældre synlige bjælkelag og det bevarede vitrineskab. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til vitrineskabets forskelligartede udformning på de to sider mod henholdsvis køkken og stue. Mod køkkenet fremstår skabet med en enkel udformning og et smalt udklapsbord, mens skabet ind mod stuen har en fornemmere udformning og den nederste del tilmed er udformet som chatol med udklappelig skriveplade og skuffer. Endelig knytter der sig kulturhistorisk værdi til de karakteristiske, hollandske blå- og brunmalede fliser, da de er et helt særligt træk for byer med søfart som det primære erhverv, hvor sømændene tog fliserne med hjem fra deres mange rejser.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Von Ostensgade 4 knytter sig i det ydre til den fritliggende og klart definerede bygningskrop, hvor den symmetriske opbygning med taktfast fagindeling, den enkle, klare farveholdning og de ubrudte, teglhængte tagflader giver huset et markant og karakterfuldt udtryk. Hertil kommer at arkitekturen er ærlig i sit udtryk gennem de enkle materialer og farveholdning. Særligt de grønmalede vinduer, det gule murværk, den hvide gesims og de røde tagflader giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det samlede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links