Årsdale Mølle
.

Årsdale Mølle ligger på Gaden 44 i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Antallet af møller på Bornholm har altid været meget højt i forhold til resten af Danmark, idet Mølleprivilegiet, der ved kongelig lovgivning fra 1683 påbød bønderne at få malet deres mel ved bestemte møller i lokalområdet, ikke gjaldt her. På Bornholm var der således et stort antal mindre, privatejede møller og indførelsen af den fri næring i Danmark efter næringsloven 1858 betød, at der på landet opstod mange små bagerier ude på landet som et bierhverv i forbindelse med de mindre landbrug med tilhørende mølle. Små anlæg bestående af gård, mølle og bageri blev således meget udbredt på Bornholm og lignende anlæg fandtes blandt andet ved Svanemøllen, Myreagre Mølle, Saksebro Mølle, Liemensgade Mølle og den nu nedrevne Pile Mølle.

Mange møller udviklede sig efterhånden til større virksomheder med pakhuse og salg af korn og mel. En af dem fungerer i dag som en stor, fuldt moderne og velfungerende valsemølle, nemlig Valsemøllen i Aakirkeby, med en stor melproduktion og handel til bagere og butikker. Årsdale Mølle og et tilhørende beboelseshus blev opført i 1877 af H.P. Mikkelsen, der var møllens første ejer. Møllen havde oprindeligt svans og vinger til kludesejl. Få år senere blev anlægget udvidet med en stald- og ladelænge, samt en længe, der blev indrettet som bageri. Dette blev dog nedlagt omkring år 1919. I 1904 blev der yderligere opført et pakhus og samtidig blev der installeret motor i møllen. I 1919 fik møllen selvkrøjer og selvsvikning på to vinger og i 1921 fik de to sidste vinger også selvsvikning, ligesom der blev ilagt en vingeaksel af støbejern. I 1929 blev møllen invnetar udvidet med en valsestol. Den første motor blev udskiftet i 1939, ligesom at mølleinventaret blev suppleret med en valsestol. Motoren blev udskiftet igen i 1961 til en Bukh-dieselmotor. Denne er stadig køreklar. Mange større arbejder med hat, ny krøjering og vinger er siden blevet gennemført, og i 1998 er vindrosen med stativ i egetræ blevet udskiftet. Møllen er den sidste vindmølle på Bornholm, der er intakt og i fuld funktion med vindkraft, selvom melproduktionen ophørte i 1986. Hjælpemotorerne afspejler hvordan den tiltagende maskintekniske udvikling begyndte at supplere den traditionelle møllevirksomhed i 1900-tallets første halvdel.

Beskrivelse

Årsdale Mølle ligger i udkanten af fiskerlejet Årsdale, lidt tilbagetrukket fra landevejen mellem Svaneke og Nexø. Nord, øst og syd for møllen ligger det tidligere hønsehus, motorhus, møllegården og en lagerbygning. Disse bygninger er ikke omfattet af fredningen. Årsdale Mølle er en ottekantet, grundmuret jordhollænder, der står på en høj granitsokkel. Granitsokkel og murværk pudset og hvidtet, og møllekroppen bærer en løgformet hat beklædt med sorttjærede spån. Hatten har et intakt automatisk krøjeværk med vindrose. Vingerne har hækværk til ensidige klapsejl med selvsvikning. På møllehatten er også monteret en rødmalet vindfløj, der markerer vindretningen. Der er to indgangsdøre, en på hver side af møllen, begge døre er ældre revledøre med klinkefald. Vinduerne er nyere, traditioenlt udførte enrammede vinduer med seks ruder i hver ramme. Vinduer og døre er alle rødmalede.

I det indre har møllen fire lofter: broloft, kværnloft, lorrisloft og hatloft. Lofterne forbindes af ældre ligeløbstrapper. I lofterne findes lemme, der anvendes i forbindelse med hejseværket. Alle vægge er pudsede og malet med hvid silikatmaling. Alt mølleinventar er bevaret intakt og funktionelt, herunder mel- og skråkværne, skallekværn, vifte, plansigte, tromlesigte herunder fin-, og grovsigte, renseri, valsestole, stjernehjul, stokkedrev, kopelevator, gangværk, remtræk, hathjul, vingeaksel, sækkehejs og krøjeværket.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Årsdale Mølle knytter sig til møllen beliggenhed i udkanten af Årsdale, hvor den er synlig på lang afstand i det åbne landskab. Møllens høje beliggehed gør endvidere at den også er synlig fra havsiden. Hertil kommer den nære beliggenhed til møllegården, pakhus og motorhus, der er visuelt sammenføjet gennem den ensartede farveholdning, og som tilsammen danner et historisk værdifuldt kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Årsdale Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger, krøjeværk og vindrose fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til de jernringe, der er fastgjort i jorden omkring møllen. De stammer fra den tid, hvor møllen havde svanskrøjning og hvor man fortøjrede svansen, når man krøjede møllen op mod vinden. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til de bevarede lofter, ligeløbstrapperne og det bevarede mølleinventar, herunder kværne, valsestol, sigter og hejseværk, kopelevator, remtræk og gangværk.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Årsdale Mølle knytter sig i det ydre til møllens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved pudset grundmur i undermøllen, vingernes form og hattens spånklædte, løgformede hat. De dekorative træk, der er integrerede dele af formgivningen, begrænser sig til møllens løgformede hat og farvesætningen. Hertil kommer møllekroppens retlinede, ottekantede hovedform med den brede sokkel, der fysisk og visuelt forankrer møllen til jorden. Møllens gennemførte farveholdning i hvid, sort og rød, har en skarp, enkel og særdeles effektfuld virkning, der giver møllen et markant og karakterfuldt udtryk. Den simple, men markante farveholdning har således stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links