Acciseboden i Korsør ligger på Skovvej 2 A i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Acciseboden i Korsør blev opført. Nogle kilder tyder på 1785, mens andre tyder på, at bygningen blev opført i 1838-39. Med sikkerhed vides det dog, at bygningen blev opført for den toldbetjent, der skulle indkræve konsumptionsafgifter for indførelse af visse varer til Korsør. Den såkaldte konsumption, også kaldet accise, og heraf bygningens navn, var en slags moms eller told, som blev indført i hele Danmark i 1651 og først afskaffet i 1850. I begyndelsen var opkrævningen af accisen bortforpagtet, men i 1778 blev det bestemt, at den skulle opkræves af kongelige embedsmænd konsumptionsbetjente – og dermed blev der i de følgende år og frem til 1850 opført mange boder til netop dette formål. Tidligere var der i Korsør desuden en accisebod for enden af Slottensgade og Møllebjerggade. Danmarks Købstadsmuseum, Den Gamle By i Århus, opførte i begyndelsen af 1990'erne en kopi i fuld skala af Korsør Accisebod, da man fandt, at netop denne bygning bedst repræsenterede de acciseboder, der blev opført i de danske købstæder i 1700- og 1800-årene. Bygningen blev erhvervet af Korsør Kommune i 1968.

Beskrivelse

Acciseboden ligger ved indfaldsvejen til Slagelse. Bag Acciseboden er bevaret et lille skur, der er det tidligere das, denne bygninger er ikke omfattet af fredningen. Acciseboden er en grundmuret bygning i tre fag med helvalmet, opskalket heltag, der er belagt med røde vingetegl. I tagryggen ses en høj, gulkalket skorstenspibe. Murene er pudsede og gulkalkede over en sorttjæret sokkel og afsluttes af en mangeleddet, hvid gesims. Facaden mod gaden domineres af et udhæng i hele bygningens bredde, der består af en frontispice båret af fire doriske søjler, hvoraf de to midterste er af træ. Udhænget danner således en loggia foran bygningens hovedindgang. Frontispicen har en kraftig gesims, og i midten er et rundt vindue. Belægningen i loggiaen består af ældre, gule teglstensklinker. I facaden under den store frontispice ses i det østligste fag en ældre fyldingsdør med indfatning. Bygningen har tillige ældre et- og torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Både døren og vinduerne er malet mørkebrune. Der er ingen tagrender på bygningen. Acciseboden har en ældre grundplan med en lille forstue, et køkken med en ældre, opmuret ovn i forbindelse med skorstenen samt en stue. Materialerne er traditionelle, men nye, herunder teglstensgulv, pudsede vægge og lofter samt en skillevæg i bindingsværk og tegl.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Acciseboden knytter sig til dens beliggenhed ved indfaldsvejen til Korsør, hvor bygningen markerer den gamle bygrænse mod øst. Facadens placering helt ud til gadens forløb og det faktum, at bygningen er fritliggende understreger, at der er tale om en bygning med tidligere embedsfunktion. Hertil kommer værdien af den lille gårdhave med den endnu bevarede dasbygning, der ved ens materiale- og farveholdning tydeligt knytter sig til Acciseboden.

Kulturhistorisk værdi

Acciseboden i Korsør har stor kulturhistorisk værdi idet den med sin placering ud til den oprindelige indfaldsvej fortæller om Korsørs tidligere skatteopkrævning. Bygningens klassicistiske udtryk er endvidere med til, at vidne om datidens stilideal. Den tidligere officielle funktion understreges af bygningens monumentale udformning med fire søjler og den store frontispice, der danner en loggia, som har givet læ for borgerne når de skulle betale. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre grundplan med mindre rum samt til den bevarede store skorsten, der påviser, at bygningen oprindeligt rummede både kontor og bolig for konsumtionsbetjenten.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi relaterer sig til den velproportionerede og harmoniske bygningskrop, som udgøres af en næsten kvadratisk grundplan. Facadens kraftfulde bygningsdetaljer sørger for, at bygningen har en tydelig orientering mod gaden, hvilket underbygges af de øvrige siders nedtonede fremtræden. Facadens udtryk skyldes især opbygningen med den tilbagetrukne, nederste del, søljerne, frontispicen og den kraftige gesims, der tilsammen skaber en dynamisk tempelfacade med stor dybde. Hertil kommer det stejle, ubrudte tag med den enorme skorstenspibe, som ved sin proportionering fungerer som et modspil til den dominerende facade. Det har endvidere stor arkitektonisk værdi, at de omtalte bygningselementer har en enkel, men kontrastfuld materiale- og farveholdning. Endelig har det stor arkitektonisk værdi, at bygningen ikke har tagrender, idet den kraftige gesims dermed ikke brydes.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links