Avedøre Flyveplads (tidl.) ligger på Gammel Køge Landevej 580 og 580 A i Hvidovre Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Avedøre Flyveplads blev opført til Hærens Flyveskole i 1917 og bestod oprindeligt af et areal på 500 x 500 m. med tre hangarer og landingsbane. Flyvepladsen blev anlagt på Avedørelejrens eksercerplads vest for Vestencienten, efter sigende, fordi jorden her var trampet tilpas fast. De to dobbelthangarer i træ (dvs. hangarer, der kunne rumme to fly) fra 1917, er verdens ældste bevarede træhangarer til landbaserede fly. Oprindeligt var der tre hangarer, men den sidste blev revet ned i 1930'erne, i forbindelse med udvidelsen af Gammel Køge Landevej. Hangarerne var af hærens standardtype. Seks af samme slags blev opført under 1. Verdenskrig på Kløvermarken og to på Lundtofte flyveplads, foruden en på hver af eksercerpladserne i Ringsted, Odense og Viborg. Avedøre Flyveplads blev senere det første hjemsted for Det Danske Luftfartsselskab. Selskabets to første fly, indkøbt fra de engelske overskudslagre, blev monteret i Avedøre, hvor selskabet havde lejet hangarplads. Prøveflyvningen fandt sted den 31. oktober 1919 og var de første flyvninger, selskabet foretog i Danmark. De ti motorprøvestande blev opført i 1943. Motorprøvestandsbygningerne blev opført til afprøvning af bombeflymotorer, der var blevet repareret i København af værnemagervirksomheden A/S Nordwerk. Prøvestandene var oprindeligt malet i en grå nuance. Virksomhedens direktør blev i 1945 likvideret et par kilometer fra flyvepladsen. Efter det mekaniske eftersyn blev motoren placeret i en prøvestand og forsynet med en bremsepropel. Prøvestandsbygningens endevægge var store træporte, der blev lukket helt op, når motoren blev prøvekørt. Reguleringen af motoren foregik fra mellembygningen på siden af prøvestanden. Bygningerne anvendtes i en årrække til autoværksted og depotformål for de i Avedørelejren indkvarterede styrker, og var derefter udlejet til Hvidovre Kommunes vejvæsen indtil 1982. Den sydlige hangar fungerede tidligere som brandstation og motorprøvestandene blev delvist bygget om i 1970'erne. Især den østligste bærer præg af dens tidligere anvendelse som ungdomsklub. I 2001 blev en landingsbane genetableret og godkendt til brug ved særlige lejligheder. Hvert andet år, sidste søndag i august, afholdes Aeronautisk Dag med forskellige flyaktiviteter. I dag anvendes bygningerne af forskellige virksomheder og foreninger, flere med interesse i flyvning og flyverhistorie.

Beskrivelse

Avedøre Flyveplads ligger hvor Gl. Køge Landevej og Motorring 3 krydser hinanden, umiddelbart vest for Vestvolden. Flyvepladsen ligger på et rektangulært område og består af et stort græsareal med landingsbane, to træhangarer og en kædebebyggelse bestående af ti bygninger til afprøvning af flymotorer (prøvestande). De to træhangarer er rødmalede træbygninger på 17 x 17 meter. Langs den ene side er der en cirka fem meter bred sidebygning til lager- og værkstedsformål. Lageret fungerer nu som kontor. Hangarerne har hvidmalede, sprossede vinduer med forsatsrammer og sikkerhedsbarrer samt tage af tagpap. Alle vægge og bærende konstruktioner er opført i træ. I mødet mellem hangar, værksted og lager står en muret skorsten. I det indre har værksted og hangar støbte gulve. Hangarrummet har mod vest et nyere, delvist indskudt dæk og flere mindre rum. Kontoret har trægulv. Der er bevaret ældre døre og gerichter. Døren mellem værksted og kontor har et oplukkeligt felt i øverste fylding. Hver af de 10 prøvestande består af en høj, kort bygning forbundet med en mindre sidebygning i halv højde. Bygningerne afsluttes af heltage dækket med tagpap. I mellembygningernes tagflader sidder nyere ovenlysvinduer. Hver prøvestands sidemure står i berappet grundmur, mens gavlene på prøvestand og mellembygning består af dobbeltfløjede revleporte malet i svenskrød. I det indre har prøvestandene støbte gulve og en revleskydedør ind til mellembygningen. Der er i de fleste prøvestande indlagt et etagedæk, og i flere prøvestande er der opsat skillevægge. Den østligste er stærkt ombygget.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Avedøre Flyveplads ligger i den bevarede, aeronautiske helhed, som det flade område med hangarer, motorprøvestande og startbane udgør. Særligt de ti motorprøvestandes beliggenhed, der danner front mod Gl. Køge Landevej, er af stor miljømæssig værdi. Hertil kommer fraværet af ikke-aeronautiske bygninger på området, hvilket bidrager til opretholdelsen af et helstøbt og meget autentisk flyver-kulturmiljø fra før 1945.

Kulturhistorisk værdi

De to træhangarers kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningerne som værende verdens ældste hangarer i træ til landbaserede fly. Hangarerne rummer dermed fortællingen om flyvevåbnets begyndelse i Danmark. Den lette konstruktion og anvendelsen af træ har ligeledes stor kulturhistorisk værdi, idet de to hangarer er opført under 1. Verdenskrig, da Vestvolden var bemandet, og der var stor militær aktivitet omkring Avedørelejren. På grund af krigen modsatte kommandanten for Avedørelejren sig opførelsen af et anlæg lige uden for volden. Konsekvensen blev, at hangarerne blev opført i træ, så de hurtigt kunne brændes ned, hvis den militære situation gjorde det nødvendigt at have frit skud fra Vestvolden. De ti motorprøvestandes kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningerne som markante eksempler på besættelsestidens industriarkitektur, idet de er konstrueret med et enkelt, krigsrelateret formål. Samlet set knytter den kulturhistoriske værdi sig til Avedøre Flyveplads som et unikt aeronautisk miljø med enestående bygninger fra den tidlige luftfartshistorie.

Arkitektonisk værdi

I de to træhangarer ligger den arkitektoniske værdi i den udpræget funktionelle form, og i brugen de enkle, lette materialer. I det indre er det især hangarens støbte gulve, de enorme skydeporte og den synlige loftskonstruktion med det store spænd, som dominerer og giver indtryk af en bygning skabt med det ene formål, at opbevare og reparere fly. Hangarerne er samlet set arkitektonisk interessante eksempler på et økonomisk og håndværksmæssigt simpelt byggeri, med en meget høj grad af funktionalitet.De ti motorprøvestandes arkitektoniske værdi ligger i bebyggelsens taktfaste rytme og imponerende længde på knap 100 meter, der sammen med de karakteristiske, rødmalede gavle, danner et usædvanligt og meget markant byggeri.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links