Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
180974
Sted- og lokalitetsnummer
130907-65
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Hovedbygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lynderupgård voldsted Voldstedet består af en lav firkantet banke, der måler ca. 65 x 45 m. Banken er omgivet af vandfyldte grave, der er fra ca. 12 – 15 m brede. I det nordøstlige hjørne er gravene delvis tilgro- ede. Den vestre grav snævrer lidt ind ud for bankens nordvest- lige hjørne, hvorfra der går en mindre lav græsklædt opfyldning ud i graven. Over gravene i nord og syd fører ca. 10 m brede dæmninger. På banken, der har kampestenssatte kanter, ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede ho- vedbygning. Iøvrigt benyttes banken som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal går langs gravenes ydre overkan- ter. Den eksisterende bebyggelse samt dæmningerne over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller til- fyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Det fredede areal kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Byggeri og anlæg - Viborg Museum
1984
Museal udgravning - Viborg MuseumUndersøgelser af Lynderupgaard i forbindelse med restaurering. Herved fremkom kulturlag fra 1300 tallet. Desuden en kælder som ikke kan tillægges nogen bestemt funktion. Den er opført på et fundament af lyngtørv, væggene er af teglsten. Bygningskomplekset som kælderen er en del af blev nedrevet i 1. halvdel af 1500-tallet. Omkring 1550 opførtes det Lynderupgaard som står i dag af Kristoffer Rosenkrantz.
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1987
Museal prøvegravning - Viborg Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs videre om

Eksterne links