voldstedet set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350917
Sted- og lokalitetsnummer
190104-17
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Egelund voldsted. Voldstedet består af en ca. 6 m høj, oval borgbanke, der i nord-syd måler ca. 16 m og i øst-vest ca. 33 m. Langs bankens nordside forløber en ca. 10 m bred bræmme, der hæver sig ca. 1 m over den omgivende eng. Langs bankens sydside forløber en ca. 6 m bred og 1 m dyb tør gravsænkning, der ved vold- stedets østlige afslutning er tilfyldt. Syd for denne grav findes yderligere et halvmåneformet fladt forterræn, der i vest, syd og delvis øst begrænses af en svag randvold med en foranliggende svag ca. 3 m bred tør gravsænkning. I den sydøstlige side af banken er en græsklædt sænkning. Voldstedet er udyrket og bevokset med spredte egetræer. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 88 m og i øst-vest ca. 82 m. Grænsen for det fredede areal forløber i sydøst, syd, sydvest og delvis i vest langs den udvendige øvre kant af den ydre voldgrav, i nord og delvis i vest langs foden af den ovenomtalte bræmme, i øst ved foden af det højere terræn, hvorpå voldste- det er anlagt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1949
Museal besigtigelse - Museet på KoldinghusDiverse korrespondance samt fotos [NM jour. nr. 424/48, 232/49] fundet i MKH's arkiv ang. "Egelund" / "Saxehage" voldsted liggende på "Elisalunds" jorder. Besigtiget i dagene 21-23 juni 1949 af Vilh. La Cour (Nationalmuseet). Voldstedet lå på en naturlig banke i en eng langs med en tidligere sø. På banken havde der førhen været gravet efter grus samt opført et bindingsværkhus, hvilket havde skadet bankens form. Ved bankens oprindelige fod fandtes en række ret spinkle, tætsiddende pæle nedrammet. Endvidere fandtes en svær, firsidet og vistnok kanthugget pæl, der tolkedes som resterne af broovergangen. Adskillige [ikke antikvariske] nedgravninger - foretaget af den lokale befolkning - sås i forb. med Nationalmuseets besigtigelse, bl.a. skulle endnu en kanthugget bjælke være blevet opgravet.
1949
Privat udgravning - Museet på KoldinghusGrosserer H. Grau og lærer Beck konstaterede tilstedeværelsen af et voldsted på "Egelunds" jorder. Dette blev anmeldt til repræsentanter for Nationalmuseet, hvorefter de to ovennævnte herrer sammen med adskillige andre, bl.a. elever fra Kolding Gymnasium, foretog forskellige, usystematiske gravninger på voldstedet. [Hvilket efterfølgende vakte en del røre. På trods at at gravningerne tilsyneladende - i første omgang -fandt sted med Nationalmuseets tilladelse]. Adskilligt træværk blev afdækket bl.a. fandtes en ca. 8 m. lang og 35 cm. bred firkantet egeplanke, i hvis ender var indhugget 37 cm. lange, 12 cm. brede og 17 cm. dybe huller samt på midte skråtstillede indhug. Planken syntes at have ligget på et fast fundament.
1970
Diverse sagsbehandling - Museet på KoldinghusJvf. diverse avisudklip ang. polemik omkring amatørudgravninger på "Saxehage". Foreløber for fredningen i 1970.
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEgelund voldsted. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Selve borgbanken er ca. 5 m høj og måler fra fod til fod omtrent 50 m i Ø-V og 35 m i N-S retning. I SØ side af banken er et græsklædt større hus (tidligere benævnt sænkning) ca. 8 m i diameter. På toppen af banken er desuden en halvsnes mindre huller, typisk 3 m. i diameter og ned til 0,5 m dybe, alle tilgroede - måske gamle kreaturskader. Pt. bevokset med egetræer og få buske i græs og beliggende i et lavt fugtigt område omgivet af ager. Bevoksning: 1996: Løvtræer
2004
Anmeldelse fra privat - Museet på Koldinghus
2004
Museal besigtigelse - Museet på KoldinghusDet var ikke muligt at genfinde tømmeret.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links