Voldsted, set fra nordøst
.
Høgsholt Voldsted, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37141
Sted- og lokalitetsnummer
080411-25
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høgsholt voldsted. Voldstedet består af en lav firkantet lidt uregelmæssig borg- banke, der måler ca. 60 x 65 m., og hæver sig 1 m. til 1,5 m. over det omgivende terræn. På midten er banken delt af en øst- vest-gående få meter bred og 15-20 cm. dyb lavning. På bankens sydlige kant er der murrester. Fra dens sydøstre hjørne udgår en lav vold, der drejer mod vest og følger hele bankens sydsi- de i få meters afstand. Ca. 28 m. syd for bankens sydøstlige hjørne og skilt fra denne af en lavning ligger en mindre ca. 2 m. høj banke med stejle sider og en topflade på 7 x 12 m. Den- ne banke er på øst- og sydsiden omgivet af smalle lavninger, der mod syd antager form af en tør grav med en udenfor liggen- de lav vold. Voldstedet ligger i den sydlige udkant af Høgs- holt skov få meter syd for en øst-vest-gående skovvej. Vold- stedet er skovklædt. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt af fjerne den eksisterende bevoks- ning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Museal rekognoscering - Odense Bys Museer
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøgsholt voldsted. Mål: 2,0 x 65,0 x 60,0 m. Længderetning N/S. Deles på midten af grøft i Ø/V-retning, 2-4 m. bred, 0,5 m. dyb. Rester af murfundament mod S. Ældre traktorspor langs Ø-kanten. Ulovlig beplantning mod SV og NØ indenfor fredningsgrænsen (se skitsen). Helt system af rævegrave på V-siden. Kun 2 sten tilbage mod SØ af de på tegningen viste. På voldstedet: Gammel bøgekultur med en del gamle graner. Mod Ø: Grankultur, ca. 15 år gammel. Mod N: Grankultur, ca. 10 år gammel. Mod V: Gammel løvkultur. Aftalte med ansat, at der søges dispensation for den ulovlige beplantning (ejeroplysning på skema). Høgsholt voldsted. Måler 2,0 x 12,0 x 7,0 m. Beliggenhed 28 m. fra SØ-hjørne og skilt fra denne af en lavning. Denne banke er på Ø- og S-siden omgivet af ca. 4 m. bred voldgrav og mod V et lavt, sumpet område. ** Seværdighedsforklaring ** Relativt flot anlæg, der kræver information. Ligger ud til befærdet skovvej. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Fortidsmindet ligger i skov
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links