den nordlige grav
.
hovedbanken
.
stenkisten ved den lille bæk
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39175
Sted- og lokalitetsnummer
090103-27
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

KNUDSTRUP VOLDSTED. Voldstedet består dels af en noget uregelmæssig nærmest rek- tangulær flad banke, ca. 50 x 60 m, der på vestsiden begræn- ses af en nord-sydgående skovvej og på nord-, øst- og sydsiden af ca. 8 m brede U-formede tørre grave med svage spor af vold- ninger langs både inder- og ydersider, dels af en, umiddelbart sydvest for denne banke, ved vestsiden af den nævnte skovvej beliggende mindre, lavere, rundagtig banke, ca. 28 x 22 m, der på østsiden begrænses af skovvejen, på syd- og vestsiden af en ca. 8 m bred buet delvis fugtig grav og på nordsiden af en skoveng. I den større bankes sydvestlige hjørne er en ca. 20 m lang afgravning, og i bankens nordvestre hjørne er en indkør- sel fra skovvejen. I det nordvestlige hjørne af den mindre ban- ke er der en overgang til det faste land vest for banken. Vold- stedet, der ligger i Mullerup skov ca. 500 m sydøst for herre- gården Mullerup, er skovklædt. Det fredede voldsteds form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. I Ø-bankens voldgrave mod N, Ø og V sås ret store mængder henkastet skovaffald i form af træstød og -stammer samt kvas, sidstnævnte tydeligt tildels tilført andetstedsfra (fx. slåenkvas), endvidere (i V) en del bygningsaffald (sten, tagpladerester m.m.) og store sten (i N), jfr. fotos. Note: 4 cm-kortets afsætning af voldsteder i Mullerup Skov synes præget af nogen forvirring. Knudstrup Voldsted (3937:06) er afsat, men navnet er afsat ved et (ikke eksisterende?) voldsted 200 m V for det korrekte, faktiske voldsted. 3917:05 er afsat ved betegnelsen "Voldsted" men uden signatur, idet dog voldgraven er afsat. Ca 125 m VSV herfor er med signatur og betegnelsen "Voldsted" afsat endnu et. Således optræder på kortet ikke mindre end 4 steder betegnelsen "Voldsted" med eller uden signatur, inden for Mullerup Skov. ** Seværdighedsforklaring ** Klart defineret voldsted, seværdigt ikke mindst i sammenhæng med 3917:06. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links