Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37154
Sted- og lokalitetsnummer
090424-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejlegårds voldsted, "Slotsholmen". Voldstedet består af en flad holm, Slotsholmen, der hæver sig lidt over de omgivende arealer og på alle sider er om- givet af vandfyldte grave, samt en vest og syd herfor belig- gende ladegårdsbanke, som i vest og syd delvis er omgivet af vandfyldte grave og sumpede arealer. Holmen er tæt tilplan- tet med grantræer, medens det øvrige areal er udlagt som park. Voldstedet ligger umiddelbart nordøst for sognevejen, ca. 1 km nordvest for landsbyen Vejle. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisteren- de bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bort- set fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun fin- de sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet fundet som beskrevet. Holmen er stadig tæt tilplantet af ældre træer. Ladegårdsbanken er park til den nuværende hovedgård. Voldgravene er bevaret omkring holmen. Voldgravene er kun bevaret mod V omkring Ladegårdsbanken. Hovedgården ejes af (ejeroplysning på skema). Hovedbygningen er lejet til en privatskole, mens avlsbygningerne er lejet ud til et tredie formål. Ny-beplantning lige op og ned ad borgbanken - er det tilladt ? Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer
1997
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. En rådden bro over voldgraven bør enten istandsættes eller fjernes.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog bør en rådden bro over voldgraven fjernes

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links