Vue udover arealerne foran banken, set fra NNØ
.
Banken med fredningssten, set fra NV
.
Sydlige grav, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1412161
Sted- og lokalitetsnummer
120310-28
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Egholm voldsted Voldstedet består af en 21 fod høj banke med ujævn over- flade og spor af bygningsgrunde. På den vestlige side fin- des et ca. 10 fod højt fremspring. Mod syd og tildels mod øst dækkes banken af en indtil 14 fod høj vold og udenom denne løber en smal grav. Nord for banken findes en ind- til 7 fod høj, jævn højning 116 fod i øst-vest og 125 fod i nord-syd, og mod nordøst en anden ca. 110 fod lang og 8 fod høj højning, der strækker sig i nord-syd. Banken og højningen ligger i en eng, hvor der tidligere har været sø. Ad j.nr. F53-2815: 25.8. 1986 tinglyst tilføjelse med kalke.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEgholm Voldsted er beliggende paa et Sted, hvor den flade Mark mod N. og NV. gaar over i et Engdrag. Borgpladsen er afskaaret fra Markfladen ved en Grav imellem Engen i V og det Sted, hvor den faste Jord gaar over i Engdraget mod NØ. N. for Graven er der opkastet en Vold, der strækker sig S. og Ø. for Voldbanken (Borgpladsen), Højden er imod V. c 10', men sænker sig mod Ø til c. 1-2'. Nord for Volden gaar Engen ind, saaledes at den indre Borgplads har været helt omgivet af Vand og kun mod Ø ved en lav Dæmning har staaet i Forbindelse med den ydre Vold. Den indre Banke er aflang-firkantet c. 16-18' h, med stejlt affaldende Sider og en lav firkantet Udvidelse mod V. Omtrent paa Midten findes spor af et muret rundt Taarn, bestaaende af svære Mure af Kampesten og brændte Sten, der næsten helt er dækket af Jorden, i Midten ses et 7-8' dybt Hul og udenom Taarnet er der gravet en Fordybning paa 5-7', der strækker sig ned mod Overkjørslen i Ø. N. for Borgpladsen findes en lavere, firkantet Banke, der gjennemgaaende kun er nogle faa Fod høj og kun paa et enkelt sted hæver sig til 6-7' Højde, og mod NØ. ses en kort aflang Banke, der mod N. er c. 10' h og skraaner ned imod S. og Ø. Begge disse have været omflydte af Vand. (Pl. 42).
1910
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVoldstedet består af en 21 fod høj banke med ujævn overflade og spor af bygningsgrunde. På den vestlige side findes et ca. 10 fod højt fremspring. Mod syd og tildels mod øst dækkes banken af en indtil 14 fod høj vold og udenom denne løber en smal grav. Nord for banken findes en indtil 7 fod høj, jævn højning 116 fod i øst-vest og 125 fod i nord-syd og mod nordøst en anden ca 110 fod lang og 8 fod høj højning, der strækker sig i nord-syd. Banken og højningen ligger i en eng, hvor der tidligere har været sø.
1910
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Dyrkning/land- og skovbrug
1984
Museal besigtigelseVed den årlige opmudring af åen er et stykke af banken blevet blottet, ligesom der er blevet lagt mudder delvis op på voldstedet.
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTilføjelse til fredningsdeklarationen af 8. november 1910 i form af en tinglysningskalke visende voldstedets form m.v.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links