Fortidsmidne set fra syd
.
Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33143
Sted- og lokalitetsnummer
080606-43
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Hovedbygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gyldensteens voldsted Voldstedet består af 2 omtrent lige store øer, der er omgivet af vandfyldte voldgrave, der i syd, vest og nord har karakter af en sø. På den vestlige ø, der måler ca. 65 x 50 m, ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hoved- bygning. Den østlige ubebyggede ø indgår i parkanlægget og er landfast med terræn'et syd for voldgraven. De to øer er forbun- det med en fælles vinkelformet dæmning, fra hvis sydvestlige hjørne en bro fører over til en vestlige ø. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksiste- rende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have i sam- me omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet "Gyldensten". Voldstedet fremtrådte særdeles velplejet. Består af en holm 65x55 m, hvorpå hovedbygningen ligger. Holmens kanter er græklædte. Holmen er omgivet af meget brede vandfyldte grave, og adgangen til holmen sker fra nord ad en svær stenbro. Den fredede tange øst for holmen er udlagt som park med græs, træer og buske, særdeles velplejet. Denne tange er omgivet af holmens østre voldgrav på vestsiden, og en bred vandfyldt grav imod øst. Se skitse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2004
Registrering via historisk dokumentation - Odense Bys Museer
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links