Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43114
Sted- og lokalitetsnummer
230301-104
Anlæg
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 900 e.Kr. - 1099 e.Kr.); Enkeltfund, Udateret (dateret 900 e.Kr. - 1099 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Smøl, art.nr. 88, bd. 2, bl. 73. Tingl.: Noteret d. 19.2.1955 (tilføjelse af 12.3.1933). Bremmefredning på 100 m, kendelse af 24.5.1956. Smølvold. Fredningen omfatter voldstedet Smølvold, der består af en jordbanke af udstrækning som vist på vedhæftede kort, samt et areal omkring bankens fod. Jordbanken, der står med ret stejle skrænter til alle sider, har en nogenlunde jævn topflade, der langs yderranden har spor af en randvold, tydeligst i syd og sydvest. Voldstedet er græsklædt. På sydskrænten er dog et tjørnekrat. ligesom der findes enkelte buske spredt på arealet. Ved foden af bankens vestskrænt er en nedgravning. Nordvestlig på bankens topflade er nedsat en betonblok (trigonometrisk station). Endvidere er der midt på topfladen rejst en flagstang.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted paa Toppen af høj Banke med vid Udsigt. Kaldet "Smølvold" eller "Svenskeskansen". Bestaar af en omtrent kredsrund, massiv "Vold" eller "Kærne" af Jord, 3-4 m. høj, ca. 55 m. i Tvm. i N-S, ca. 50 m. i Ø-V. Overfladen plan, og med en kendelig Neddybning fra Siderne ind mod Midten, en Neddybning, der antager 1,00-1,50 m. Voldstedet er græsklædt og overpløjes ikke, det er paa Siderne spredt bevoxet med Gran og enkelte Løvtræer. Ingen omgivende Grav. - I Sønderborg Hjemstavnsmuseum opbevares et fragment. Jernsværd af middelalderlig Type, fundet "dicht bei dem Schmoeler Walle nach dem Moore zu, zwischen Tonscherben, Waffen u.dgl." Ogsaa ildskørnede Sten laa i Nærheden (Opl. v. Custos Raben). - "Smørvold" omtales hos Claus Duus, Sundewitt S. 78-79, som et gammelt, mod Venderne opkastet Værn.
1920
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1932
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEt større bål har for nylig været tændt omtrent midt mellem flagstangen og bankens N-skrænt. Græsset er afbrændt i en diam. på ca. 5 m. Et observationstårn er opsat ved bankens skrænt mod SSV. Kreaturer græsser på volden og har visse steder slidt græsset ned. Beskadigelser: Kreaturbeskadigelser, sekundære anlæg. Bevoksning: Græs, krat. Omgivelser: Græsning, dyrket (ager). Foto: S/H og F 05.11-14 fra hhv. NØ, SØ, NNV og NØ.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Museal prøvegravning - Haderslev MuseumForskningsundersøgelse af Smølvold (Også kendt som Svenskeskansen). Ved undersøgelsen gravedes et prøvehul på 1 m2 i den sydøstlige del af banketten inden for volden. Prøvehullet gravedes i op til 2 meters dybde til underkanten af det naturlige vækstlag under voldanlægget. Fra denne nederste væksthorisont udtoges prøvemateriale til en c14-datering. Dette har givet en datering til 1043-1216 CalAD (95,4% sandsynlighed). Prøvenr: AAR 24446. Dateringen må angive den tidligste konstruktionsfase i anlægget, hvilket korrelerer med den typologiske datering af et tidligere fremkommet sværdhåndtag i grøftfylden om voldanlægget. Dette fund indikerer den seneste datering af anlægget, hvorfor det alt i alt synes som om voldanlægget har været i brug i en relativ kort tidsperiode.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links