6754 brofacade vest for Københavnsvej - oversigt. Set fra NV.
.
6766 brofacade øst for Københavnsvej - oversigt. Set fra ØSØ.
.
6757 brofacade vest for Københavnsvej - inskription 17 CII 85. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342816
Sted- og lokalitetsnummer
020105-137
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1785 e.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3428:16 Ellebæk Bro. Broen er ca. 4,25 m lang og ca. 40 m bred. I øst- og vestsiden af broen findes stenbyggede facader opført af granitkvadre med indhugget årstal 1785 og Christian d. 7´s monogram. Selve gennemløbet er nyere og udført i beton. Vejens belægning med tilhørende trafikinventar er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkFacader af vejbro over Ellebæk. De to brofacader er opbygget med en bue i midten og fløje i hver side. Brofacaden vest for Københavnsvej er 340 cm bred og ca. 125 cm høj over vandstand og bygget af granitkvadre. Stenkvadrene er 30-130 cm lange, 20-30 cm høje og 50-65 cm dybe. Der er ca. 10 cm brede profileringer på de fire øverste sten. Buens spænd er ca. 170 cm. Over buen er indhugget 17 CII 85 med en stiliseret krone over Christian 7.s monogram. I top af brofacaden tre stumper af afsavede jernrør formodet fra tidligere gelænder. Brofacaden er placeret ca. 1-1,5 m vest for havemur i skellet mellem Københavnsvej og haven på Fyrvej 5. Brofacaden øst for Købehavnsvej er 425 cm bred og 130 cm høj over vandstand og bygget af granitkvadre. Pga. høj vandstand og tæt vækst af vedbend kunne der ikke tages nærmere mål af facaden. Brofacaden er placeret i haven på Galoche Allé 13 og ca. 1,5 m fra asfalteret fortov. Begge brofacader fuget med cementholdig mørtel. De to facader anlagt omkring 1785 og formodes flyttet til nuværende placering ved udvidelse af Københavnsvej i 1966, hvor gennemløbet blev støbt i beton. Den støbte rørlægning har en større diameter end brofacadernes buers tværmål.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links