Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201310
Sted- og lokalitetsnummer
131202-35
Anlæg
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Christian d. III’s kanal samt jernbanedæmning. En ca. 510 meter lang kanal, jordvold og dæmning, der i øst munder ud ved Oust Møllebæk. Selve kanalen er 6-10 meter bred med en 4-5 meter bred jordvold, og kaldes Christian d. III's kanal. Kanalen er nu tør, og dens bund ligger op til 0,75-1,00 meter under det omgivende terræn. Kanalen er synlig på matr.nr. 4a Neder-Hornbæk By, Hornbæk. På kanalens nordside, i kanalen og på jordvolden er anlagt en 10-12 meter bred dæmning. Dæmningen er en nedlagt del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936). Såvel kanal, vold som dæmning er omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1964
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEn 6-10 m bred kanal og en 4-5 m bred vold. Kanalen, der kaldes Chr. d. III's kanal, er nu tør, og dens bund ligger 0,75-1 m under det omgivende terræn.
1983
Byggeri og anlæg - Kulturhistorisk Museum RandersI forbindelse med et stort fællesbyggeri ville en projekteret udvidelse af en allerede eksisterende kloakledning gennemskære den fredede Chr. III's Kanal.
1983
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum RandersPartiel undersøgelse af den fredede Chr. III's Kanal, der er anlagt i 1552-53. Der fandtes velbevarede tømmerrester, måske en "faskine".
1984
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum RandersUndersøgelse af den fredede kanal. Konklusionen af undersøgelsen er, at kanalen ikke som tidligere antaget har været forstærket i siderne med faskiner af kraftigt tilhuggede fyrretræsstammer og planker (undersøgelsen 1983). Den langsomt flydende vandstrøms ringe erodering har ikke krævet forstærkning af nogen art i siderne. Det synes heller ikke påvist, at man bevidst har opkastet volde langs kanalen. Disse er antagelig nærmest skabte ved tilfældig opsmidning af afgravet materiale. Det synes nærliggende at antage, at den ovennævnte faskine må hidrøre fra et stemmeværk, måske i forbindelse med en vandmølle eller lignende.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVolden: 6 m bred. Kronen indtil 1/2 m over terræn i S. Bred grusvej på volden. Graven: 12 m bred. Fladt rundet bund indtil 1 m dybt under (højereliggende) terræn i N. Skilt (affaldshenkastning forbudt) på grænsen mellem fredede areal og græsplænen il N. Beliggende mellem dyrket mark i S of boligareal med større græsplæner i N. Husene i pæn afstand. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdigt. Offentligt tilgængeligt ad privat (?) grusvej på volden. Parkeringsmulighed på offentlig vej i V. Bevoksning: 1989: Græs
1998
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum RandersI forbindelse med ledningsarbejde blev der foretaget et snit gennem vold og grav. Herved kunne det konstateres at kanalen, der er anlagt i 1550érne, var 1 meter dyb og 10,75 meter bred. Volden var 9 meter høj og 1,25 meter bred. Der blev ikke fundet genstande ved undersøgelsen.
1999
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skiltet med henkastning af affald forbudt er dog fjernet. Bebyggelse nord for kanalen, eng syd for kanalen. Græsklædt.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links