Det gamle Tinghus, Skagen
.
Kommuneatlas - Frederikshavn Kommune
.
Kommuneatlas - Frederikshavn Kommune
.

Det gamle Tinghus, Skagen ligger på Sankt Laurentiivej 113 i Frederikshavn Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ved en brandtaksation i 1865 omtales Købmand A. Hoffmeyers gård som ufuldført. Den stod dog færdigopført samme år, og takseres i 1867, hvor der beskrives et "Stuehus i Nord Grundmur med blindede Stolper i Østre Ende og begge Sider for 10 Fag, 4 Fag nyt ufuldført, Bræddepanel rundt om indvendig i de 10 Fag Tegltag, Boutik, 4 Værelser". Syd for dette hus lå et pakhus omtalt med 12 fag opført i teglhængt, udmuret bindingsværk.

Ved en handel i 1868 købte købmand og byråd Chr. Sørensen Møller gården af A. Hoffmeyers fallitbo og videresolgte den samme år til kommunen, for hvem den i 1870 takseres som Byens Thing, Raad og Arresthus. Det tidligere beboelseshus stod med 14 fag, hvoraf de 10 østre fag havde blændede stolper, de fire vestre fag stod i grundmur. Huset var teglhængt med to skorstenspiber. Foruden ting- og rådstue, der blev indrettet i den tidligere butik, omtales tre arrester, arrestgård indhegnet med 48 alen plankeværk, seks alen højt!

Næste taksation følger i 1919 og nu under benævnelsen "Kommunens Raadhus". Rådhuset beskrives som grundmuret, men ellers er der ingen væsentlige ændringer omtalt. I det tidligere pakhus var foruden sprøjterum også indrettet vaskerum og ligstue! Arrestgården var på dette tidspunkt omgivet af en mur, som senere forsvandt, antageligt omkring 1936, hvor det eksisterende udhus blev opført som sprøjtehus. Det gamle pakhus blev flyttet i 1936. Cellerne i arrestdelen var i brug indtil 1950´erne. I 1968 blev det sidste byrådsmøde afholdt i tingsalen og i 1972 blev lokalet anvendt som retslokale for sidste gang. I 1980´erne blev der lagt nyt tag på bygningen.

Beskrivelse

Det Gamle Tinghus ligger i på sydsiden af byens hovedgade. Det er fritliggende og er, som et af de eneste, trukket helt ud til fortovet. I haven, bag forhuset, ligger et fritliggende baghus.

Det Gamle Tinghus er en grundmuret, øst-vest orienteret længe med teglhængt heltag. Den lave, fremspringende sokkel er sorttjæret og murværket er berappet og gulkalket. Den nordre langside har tagrende af zink, den søndre har ikke tagrende. De røde vingetegl har hvidtet kantforskælling og i tagfladen mod havesiden ses to nyere ovenlys. I tagryggen ses to hvidtede skorstenspiber med sokkel og gesims. Døre og vinduer sidder tilbagetrukket i hvide murfalse med fladbuestik. Vinduer og dørkarme er malet røde, mens døre er malet blå. De store dannebrogsvinduer med buede overrammer har vandnæse på krydspost og underkarm. Fra gaden er der adgang til huset ad en tofløjet fyldingsdør med dobbelte slaglister og overvindue. På havesiden, ved vestgavlen, er et lille grundmuret og teglhængt bislag, hvori der sidder en revledør samt et ældre støbejernsvindue. Midt på havesiden ses en fyldingsdør, et rundt glug med skrå fals og tre rundbuede, opsprossede vinduer med tremmer på indersiden. På hver sålbænk, under de rundbuede vinduer, er hængslet en rundbuet stålplade, der hænger ned langs muren.

Det Gamle Tinghus står indvendigt med en ældre ruminddeling, hvor retssal og byrådssal ligger i et stort lokale øst for forstuen. Vest for forstuen er arrestforvarerens beskedne bolig og mod haven ligger Tinghusets tre celler, der er forbundet af en lang, smal gang. Gangen giver både adgang til forstuen, boligen og haven. Den ældre materialeholdning er bevaret i stueetagen med bræddegulve, pudsede vægge og ydervægge med helpaneler, fritliggende bjælkelag og loftsbrædder. Størstedelen af førstesalen er udnyttet og står med nyere overflader, den resterende del over tingsalen står uudnyttet. Det Gamle Tinghus huser Lokalhistorisk Arkiv.

Baghuset er en grundmuret, gulkalket bygning med teglhængt heltag. Taget har hvidtet kantforskælling og i tagryggen ses en hvidtet skorstenspibe med sokkel og gesims. Den hvidkalkede gesims udgøres af et retkantet led. De rødmalede, torammede vinduer med tre ruder i hver ramme sidder tilbagetrukket i hvide murfalse med skrå bundfals. Mod nord sidder en blåmalet fyldingsdør i en rødmalet karm. Bygningen udgøres indvendigt af ét stort rum og anvendes som arkiv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Det Gamle Tinghus ligger i dets solitære og markante beliggenhed ved byens gamle hovedgade, hvor det bidrager til opretholdelsen af det historiske kulturmiljø i Skagen, som er karakteriseret ved en spredt beliggende, øst-vest vendt længebebyggelse mellem havet og Sankt Laurentiivej. Hertil kommer byens kantforskællede tage og gennemgående farvesætning i gul, hvid og rød.

Endvidere har baghuset miljømæssig værdi, idet dets placering afslutter den store grund mod syd og danner et rum imellem de to bygninger. Baghuset, der ligger som en mindre kopi af forhuset med gavlen ud mod den lille grusvej, understreger det lave købstadmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Det Gamle Tinghus har kulturhistorisk værdi fordi bygningens funktion som byens Ting-, Råd- og Arresthus stadig kan aflæses i bygningens ydre og indre. I det ydre kommer dette til udtryk ved de bevarede arrestvinduer på gårdsiden med nyere stålplader samt ved det runde glug med skrå fals, der fungerede som kighul fra arrestforvarerens køkken, således at han kunne holde øje med fangerne på gårdtur. Stålpladerne, der nok oprindeligt bestod af en stålramme beklædt med træ, blev anvendt til at mørklægge fangernes celler, hvis de var dømt til mørkearrest, hvilket var en skærpelse af dommen.

Indvendigt kommer bygningens tidligere funktion til udtryk i den bevarede tingsal, der står intakt med det historiske inventar: langbord med stole, balusterafskærmning og bænke med nummererede pladser. Endvidere har det kulturhistorisk værdi, at der i tingsalen er bevaret den gamle skik med sand ovenpå trægulvet, som skulle suge fugten fra folks grove støvler og samtidig skåne trægulvet.

Hertil kommer de bevarede celler og forbindelsesgangen i bygningens arrestdel. I én af cellerne er tillige bevaret det oprindelige inventar i form af en opklappelig, væghængt træseng og en højtsiddende hylde til bøger. Hertil kommer gangens bilæggerovne og revledøre, hvor de yderste er forsynet med en udvendig, kraftig jernslå og de inderste med en madluge. Over dørene sidder små udluftningslemme med bevarede dele fra et tidligere kaldesystem til brug for fangerne.

Arkitektonisk værdi

Tinghusets arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens enkle og stilfærdige fremtræden, der karakteriseres ved et langstrakt volumen med helgavle og en næsten ubrudt tagflade med skorstene og kantforskælling. Bygningens arkitektur er nedtonet, men enkelte detaljer er alligevel med til at give bygningen pondus, herunder den høje tandsnitsgesims og de høje vinduer og døre, der alle har buet overkarm. Hertil kommer, at vinduerne mod gaden nederst er afsluttet af en bred vandnæse, udført som en kvartstaf, hvilket sammen med dørenes og vinduernes blå og røde farvesætning er med til at forfine deres udseende.

De enkle gavle er symmetriske, mens langsidernes åbninger er funktionelt betingede, men grundet bygningens enkle form er det alligevel et helstøbt udseende, der præger Tinghuset. Bislaget ved vestgavlen bryder hovedformen, men er opført i samme materialer som forhuset og er dermed med til at understrege bygningens enkle udtryk. Det er endvidere af arkitektonisk værdi, at bygningen mod gårdsiden ikke har tagrender, idet overgangen mellem tag og tandsnitsgesims fremstår tydelig, og at bygningens originale udtryk herved er bevaret.

Indvendigt er der arkitektonisk værdi i Tinghusets ældre planløsning, der er klar og funktionsopdelt med tingstue mod øst, arrest mod gården og bolig for arrestforvareren mod vest. Tillige er der arkitektonisk værdi i, at rummene er meget højloftede, hvilket er en stor kontrast til det indtryk bygningen giver udefra, hvor det virker meget lavt.

Hertil kommer bygningens ældre materialeholdning med bræddegulve, bræddebeklædte ydervægge og pudsede vægge og fritliggende bjælkelag med malede loftbrædder, samt de ældre gerichter og døre, der er udført i overensstemmelse med deres placering. Ind mod tingstuen sidder en tofløjet fyldingsdør med glasfelter og buet overkarm, og mod boligen og arresten sidder almindelige fyldingsdøre, således er der en indbygget anvisning i arkitekturen for bygningens gæster. I helpanelerne på ydervæggene mod øst og nord sidder justerbare trækknapper, fire i en diagonalstillet formation øverst og en enkel række nederst, lige over fodpanelet. Knapperne bidrager til rummene med en diskret udsmykning, selvom de efter sigende udelukkende er funktionelle, idet de fungerer som justerbare udluftningspropper i panelfladen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links