Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442695
Sted- og lokalitetsnummer
070112-70
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

I løbet af den senere del af jernalderen (500-850 e.Kr.) blev der midt på Falster bygget et imponerende forsvarsværk til beskyttelse af den lokale befolkning. Over en halvanden kilometer lang strækning opførte man en stor jordvold med palisadeværker, som folk kunne flygte om bag og forsvare sig fra, hvis Falster skulle komme under angreb udefra. Så sent som i 1158 brugte man stadig forsvarsvolden. Her lykkedes det falstringerne at slå venderne, der kom fra syd, tilbage.

Original fredningstekst

Digeanlæg "Falsters Virke". 1. Det i Hanenov skov under Falsters Statsskovdistrikt be- liggende digeanlæg, almindelig benævnte "Digerne", lyses herved i fred for så vidt angår en del af anlægget, der strækker sig gennem skovens afdelinger nr. 34A og 34B mellem "Slentevej" og den offentlige "Lidstrupvej" (vide skovreguleringens håndkort af 1908). Begge ender af den således fredede længdestrækning vil være at afmærke som nedenfor under pkt. 6 angivet. Digeanlægget skal mellem de således anmærkede punkter være fredlyst i sin fulde bredde - indtil 45 m. såvidt som det oprindelige anlægs bredde er synlig i terrænet, og iøvrigt under iagttagelse af følgende bestemmelser: 2. Beplantning, besåning af det fredede areal må kun finde sted i huller, ikke ved rillegravning, pløjning eller harvning. 3. Når til sin tid den nuværende bevoksning eventuelt fjer- nes på det ca. 30 m brede bastion-agtige femspring, hvis midte ligger ca. 200 m fra Lidstrupvejen, og som er dan- net ved en udbøjning mod syd af sydvolden, må der fra skov- væsenets side overhovedet ingen beplantning eller beså- ning finde sted på det ca. 45 m lange stykke af sydvol- den, hvis midte danner bastionens midte, med mindre natio- nalmuseets tilslutning til slig kultivering er indhentet. 4. Skovvæsenet forpligtiger sig til ikke af beskadige anlæg- get ved gravning, gravoprensning, stødrydning, vejanlæg, overkørsel eller på anden vis, medens benyttelse af de allerede på det fredede areal tilstedeværende vejspor skal være skovvæsenet uforment. 5. Uundgåelige afvandingsanlæg, der nødvendigvis må føres over det fredede areal, må ikke bringes til udførelse uden forudgående forhandling med nationalmuseet, medens op- rensning af den "Digerne" nær Lidstrupvejen skærende hovedgrøft skal være skovvæsenet uforment. 6. Endepunkterne af den fredede længdestrækning af digeanlæg- get ud mod Lidstrupvej og Slentevej afmærkes på varig måde ved nationalmuseets foranstaltning og på dets be- kostning. Matr.nr. 1b, 1c, 1d: Del af Digeanlæg "Falsters Virke", i skellet til Hanenov matr.nr. 1a.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterForsvarsvold
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet har høj formidlingsværdi, da det er en sjælden anlægstype som er ryddet og plejet så det tydeligt fremstår i terrænnet.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links