Faktaboks

Kommune
Billund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290672
Sted- og lokalitetsnummer
170812-168
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1870 e.Kr. - 1957 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1870 e.Kr. - 1957 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lundager-Sønder Omme Engvandingskanal Lundager-Sønder Omme Engvandingskanal er ca. 7,8 km lang og har en skiftende bredde fra ca. 0,5 m og op til ca. 15 m. Engvandingskanalen består af selve kanalen med tilhørende broer, grøfter, diger, vandingsskot, stemme-værk, dambrug mv. Kanalen er ført gennem landskabet og Sønder Omme By fra vandindtaget ved Lundsgård til udmundingen syd for Kirkebygård (Omme Å). Kanalen er på delstrækninger omgivet af diger/grøfter, mens siderne i kanalen – navnlig i Sønder Omme By – er delvist kantet med fliser eller marksten. For fortidsmindet som helhed gælder, at oprensning og vedligeholdelse skal følge de lokale kommuners vedligeholdelsesplan for Lundager-Sønder Omme Kanalen. Der skal ikke indhentes dispensation fra fortidsmindefredningen for arbejder, der følger forskrifterne i kommunens vedligeholdelsesplan. Den til enhver tid værende fortidsmindefredningsmyndighed skal godkende vedlige-holdelsesplanen og ændringer til denne, inden vedligeholdelsesplanen træder i kraft. Fortidsmindefredningsmyndigheden kan til enhver tid og uden omkost-ninger for myndigheden standse eventuelle vedligeholdelsesarbejder på og i kanalen, hvis myndigheden skønner, at arbejdet kan skade eller vil skade fortidsmindet. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem kommunen og fortidsmindefredningsmyndigheden, fastsætter sidstnævnte forskrifterne i vedligeholdelsesplanen. Engvandingskanalen må ikke tømmes for vand og skal til enhver tid være vand-førende i hele forløbet. Det er kun tilladt at afbryde vandføringen i forbindelse med nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder. Ved afbrydning af vandføringen i mere end tre måneder skal indhentes godkendelse fra fortids-mindefredningsmyndigheden. For de anførte broer og overgange over kanalen, hvor det fremgår, at de ikke er omfattet af fredningen, gælder, at der til stadighed kan foretages almindelig vedligeholdelse, men ved udskiftning eller arbejder, som går ned i kanalen eller dennes tilhørende konstruktioner/jordværker, skal der forud indhentes accept og tilladelse fra den til enhver tid værende fortidsmindefredningsmyndighed.

Undersøgelseshistorie

2015
Diverse sagsbehandling - Sydvestjyske MuseerAfventer data

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links