Grønnestrand Vindmølle
.

Grønnestrand Vindmølle ligger på Grønnestrandsvej 230 i Jammerbugt Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Grønnestrand Mølle er antagelig opført i 1886. Den er en lille gårdmølle, af type en jordhollænder, der ligger tæt ved den gård, hvortil den hører. Møllen fungerede som kornmølle, men anvendes i dag udelukkende som en seværdighed. Den var oprindelig tækket med strå. Dette blev senere erstattet med lyng. Møllegården har i en årrække fungeret som sommerpensionat. I perioden 1989-90 gennemgik møllen en omfattende restaurering. Møllekroppen er ottekantet. Undermøllen er opført i granit. Overmøllen er opført i træ og beklædt med lyng. Hatten er løgformet og beklædt med pap. Der er bevaret en del mølleinventar, bl.a. kværne, drev, hathjul og vingeaksel. Vingerne er med sejl og møllen har svanskrøjer. Møllens vedligeholdelsesstand er god.

Beskrivelse

Tæt på Grønnestrand ved Vesterhavet, i et klitlandskab med vindblæst lav vegetation, ligger Danmarks mindste hatmølle, en såkaldt fattigmandshollænder. Den tætliggende gård, Grønnestrand, som møllen er opført til, findes stadig men er i dag kraftigt moderniseret. Møllen er opført af tømmer og opbygget af otte hovedstolper, som står på flade granitsten. Den ottekantede møllekrop er udvendigt tækket med lyng, bundet på lægter. Møllehatten er løgformet og beklædt med tagpap. Vingerne har et spænd på 8,8 meter, er bygget af lærketræ og har hækværk til sejl. Møllehatten har krøjeværk med jordomgang bestående af en krøjebjælke, en svans samt to krøjestivere. I møllekroppen sidder to lave revledøre samt to små opsprossede vinduer, alle brunmalede. I det indre er møllen opbygget som en stubmølle, og størstedelen af det begrænsede mølleinventar er bevaret, herunder det lodrette hathjul og krondrevet, der overfører kraften til den bevarede kværn. Møllens mekanik er den simplest tænkelige for en vindmølle, idet den kun betjener én kværn. Der er et bræddegulv hævet over terræn, som nås via en kort indvendig trappe. Alle indvendige overflader fremstår i lyng samt umalet træ.

Miljømæssig værdi

Møllens miljømæssige værdi er knyttet til dens placering på en lille forhøjning i det vindblæste og dramatiske klitlandskab, tæt ved gården den oprindeligt har betjent. På trods af møllens beskedne størrelse udgør den et markant indslag i landskabet ned mod Grønnestrand.

Kulturhistorisk værdi

Grønnestrand Vindmølle er usædvanlig i kraft af sin meget beskedne størrelse og den kulturhistoriske værdi knytter sig til Danmarks landbrugshistorie, hvor mølleriet i 1852 blev et frit erhverv, og det efterfølgende store antal møller som blev opført. Grønnestrand Vindmølles funktion som kornmølle er aflæselig i det bevarede mølleinventar. Tillige findes kulturhistorisk værdi ved egnstraditionen i de skovfattige områder langs Vesterhavet, med at anvende drivtømmer som byggemateriale. Hertil kommer, at Grønnestrand Mølle er den eneste bevarede lyngtækkede gårdmølle i Danmark.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremstår Grønnestrand Vindmølle helstøbt, og den arkitektoniske værdi er knyttet til den klart aflæselige, funktionelt betingede, form med møllekrop, hat og vinger. Dertil kommer de ældre døre og vinduer, som i kraft af deres beskedne størrelse understreger møllens lille skala. Endvidere skaber den homogene materialeholdning med lyng, umalet træ og tagpap et meget helstøbt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links