Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312416
Sted- og lokalitetsnummer
030303-6
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav omkring Holbæk slot. Af den oprindelige voldgrav omkring Holbæk slot er bevaret dele af den østlige og sydlige voldgrav. Den østlige voldgrav er 60 m lang i nord-sydlig retning og den sydlige ca. 40 m i øst-vestlig retning. Bredden er størst, ca. 18 m, ved den vestlige ende af den sydlige voldgrav og mindst, ca. 10 m, ved den nordlige ende af den østlige vold- grav. Graven er dybest, ca. 4,5 m, i det sydøstlige hjørne og skråner jævnt mod nord, hvor dybdeb aftager til ca. 1 m ved gravens nordende. Voldgraven er tør, og skrænterne er bevokset med træer og buske. I den sydlige del af graven er en stensætning, og op ad gravens vestende er en trappe. En stensætning afgrænser kantet langs opkørslen fra slots- volden til logebygningerne.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLige Vest for Byen, der hvor ogsaa paa Kortet er markeret en Høi, paa Matr. No. 9, findes Resterne af det gamle Holbæk Slot, det vil sige noget af Gravene og Underbygningerne, idet der nu staar et Møllehus. Et Croqui vedlægges optaget af Ingenieur Glahn i 1874 saavidt det efter omstændighederne var gjørlig, og de gamle Mure uden Gravninger lode sig gjenkende. Her gaar et Sagn om en underjordisk Gang, der i sin Tid skal have gaaet fra Slottet til Klosteret paa den Plads hvor Kirken nu ligger. Den nuværende Eier af den gamle Slots[g?]mur har imidlertid erklæret, at han ved Rydning af Kjælderne og ved Gravninger i Grunden intet har kunnet opdage. Syd for Byens nuværende Hovedgade, der gaar langs med Fjorden altsaa i Øst, Vest, i en Have (Agent Petersens) er man temmelig i Overfladen af Jorden stødt paa Murværk, som vedkommende antog hørte til en Gang eller Rende, men det er ikke nøiere bleven undersøgt. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1877
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHolbæk Slots Voldsted. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1975
Grøft ved byggeri/anlæg - Holbæk Museum
1975
Museal prøvegravning - Holbæk Museum
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHolbæk slot, voldgrav. 4,5 x 60 x 40 m. Voldgraven fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Borgbanken ser relativt velbevaret ud, med en aflang, rektangulær form i N-S'lig retning, hvor der er opført huse med haver på den opfyldte voldgrav mod N og V, samt en logebygning på selve banken. Logebygningens fundament mod N består af ret store kampesten, måske et oprindeligt fundament til slottet ? Borgbanken burde indgå i fredningen, ligger nær Holbæk havn, ved gader, men i logebygningens have, ses ikke på afstand p.g.a. beplantning (på denne årstid). Ejer: Loge nr.40. Kong Skjold Kalundborgvej 5 Holbæk Ny aftale: læs sag Adgang: ses fra offentlig vej mod V + S ** Seværdighedsforklaring ** Dele af østre -og sydlige voldgrav om Holbæk slotsbanke. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1994
Museal besigtigelse - Holbæk MuseumI forbindelse med nedgravning af kloakledning i forbindelse med voldgraven til Holbæk Slot blev der opmålt 5 tværsnit af profilen. Ved undersøgelsen kunne den nedre del af voldgravens vestkant registreres, men den største dybde og bredde kunne ikke registreres. Voldgraven var i alle snit skåret ned i blåler/-sand. Alle fund var eftermiddelalderlige, bortset fra bygningstømmer, som ikke er dateret. Voldgraven var tydligvis blevet oprenset.
1994
Museal besigtigelse - Holbæk MuseumFortsat iagttagelse af gravearbejdet ved Holbæk Slot., hvorfra bygningstømmer blev hjemtaget.
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links