Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322556
Sted- og lokalitetsnummer
020606-87
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Voldgrav, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Trudsholm voldsted. Voldstedet består af en nærmest femkantet borgbanke, hvis største mål er ca. 145 x 110 m. Banken er omgivet af en 10- 12 m bred, vandfyldt grav, der er bredest i øst, og hvis vestlige og nordlige dele er delvis tørre. I vest hæver borgbanken sig 5-6 m stejlt over vandspejlet, medens den skråner jævnt mod øst. I øst og syd er der ca. 5 m brede dæmninger over graven. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning samt forskellige avlsbygninger. Fredningen omfatter borgbanke og grav og grænsen for det fre- dede forløber langs voldgravens ydre overkant. Det fredede areals udstrækning er angivet på vedføjede opmåling. Ovenævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- er beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af vold- graven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en nærmest femkantet borgbanke, hvis største mål er ca. 145 m x 110 m. Banken er omgivet af en 10-12 m bred vandfyldt grav, der er bredest i øst, og hvis vestlige og nordlige dele er delvis tørre. I vest hæver borgbanken sig 5-6 m stejlt over vandspejlet, medens den skråner jævnt mod øst. I øst og syd er der ca. 5 m brede dæmninger over graven. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.B fredede hovedbygning samt forskellige avlsbygninger. Fredningen omfatter borgbanke og grav, og grænsen for det fredede forløber langs voldgravens ydre overkant. Det fredede areals udstrækning er angivet på vedføjede opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sten i samråd med rigsantikvaren.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTrudholm Voldsted. Voldstedet består af en nærmest 5kantet, skæv 4-kantet borgbanke, der måler ca 145x110x6 m, omgivet af voldgrav, bredest mod Ø, delvist udtørrede mod V og N. På borgbanken findes hovedbygning og en sidebygning, avlsbygninger er revet ned og området er ved at blive planeret til park i denne tid. Det ligger ved privat markvej, ca 600 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1995
Privat detektorbrug - Roskilde Museum
1995
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1995
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links