Hollandsfed 1 ligger på Hollandsfed 1 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Hollandsfed er formentlig opført omkring 1850, men der har sandsynligvis været hus på grunden tilbage til 1700-årerne. Huset var i 1855 ejet af skibsfører Lars Pedersen Malm. I 1868 blev tilbygningen opført til beboelse og brændehus. To vinduer i sydgavlen blev sløjfet i 1970, hvor huset blev ombygget og fik i denne ombæring nye vinduer. Ejer oplyser, at maleren Oluf Høst boede i huset fra 1915-1916.

Beskrivelse

Hollandsfed 1 ligger ud til en mindre plads og fortsætter om hjørnet af Von Ostensgade i Dragørs gamle bykerne. Grunden afgrænses til nabohuset på Von Ostensgade af et grønmalet og lodretstillet plankeværk, hvori der sidder en låge. Bygningen er grundmuret i én etage med en gavlkvist over to fag mod nord. Bygningen står på en let fremspringende, pudset og sorttjæret sokkel og afsluttes af et heltag med halvvalm belagt med røde vingetegl. I rygningen ses en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krave. Under taget sidder en zinktagrende. Facaderne er glatpudset og gulkalket og afsluttes af en hvid, aftrappet gesims, der fortsætter som en plattegesims over gavlkvistens fod. På nordsiden i andet fag mod vest sidder der en ældre fyldingsdør med opsprosset overvindue. Adgang hertil foregår via en stentrappe på tre trin. Vinduerne er overvejende nyere, men traditionelt udførte, torammede og tredelte vinduer med sålbænke af skifer. I gavltrekanten sidder et ældre hanebåndsvindue. Alle vinduer er grønmalede. Mod syd langs grundens vestskel er en grundmuret tilbygning med heltag og røde vingetegl som forhuset. Facader, sokkel, gesims samt vinduer er som forhusets. I facaden mod øst, ud mod gården sidder en sortmalet flammeret halvdør med diagonalstillet rude i den øverste halvdel. Facaderne mod syd og vest er uden åbninger, men i sydfacaden er spor efter et vindue. I det indre har bygningen en traditionelt ældre planløsning med indgang til en forstue, hvor der mod vest er en ældre trappe med udskårne balustre, der fører op til den udnyttede tageetage. I stødtrinet er en lille rude, hvorigennem man kan ane det gamle, men nu aflukkede fadebur under trappen. Fra forstuen er der mod øst adgang til en stue, der igen giver adgang til det nordvendte køkken, hvor det gamle ildsted fortsat er synligt. I stuen står en ældre brændeovn. Stue og køkken har synlige loftsbjælker og -brædder og gulvene har samme flisebelægning. Fra køkkenet er der via en mindre trappe adgang til tilbygningen, hvor der er en entre samt badeværelse. Tageetagen er udnyttet til bad og værelse. Hanebånd er synlig, men ellers er overfladerne nye. Herunder en foldedør og nye gulve og vinduer, som er traditionelt udførte og koblede. Vinduerne i stueetagen er ligeledes nyere, men overvejende med forsatsrammer. I det indre er enkelte ældre bygningsdele bevaret, herunder loftbjælker og bjælker, trappe samt ildstedet i køkkenet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Hollandsfed 1 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der bryder byplanens regularitet og giver en maksimal udnyttelse af bykernes grundareal. Denne disponering er ligeledes gældende for Hollandsfed 1, der ligger øst-vestvendt og med sydvendt have og nord- og vestsiden direkte mod pladsen. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulekalkede facader, sorttjæret sokkel og rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Hollandsfed 1 en integreret del af Dragørs karakteristiske bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til Hollandsfed 1, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et typisk Dragør-hus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den gulkalkede grundmur med den pudsede og profilerede gesims, gavlkvisten mod gaden og skorstenspiben i rygningen. Endvidere har hierarkiet mellem Hollandsfed 1 og de omkringliggende bygninger kulturhistorisk betydning, idet bygningen i både volumen og dets placering på både plads og gade, som muliggør lysindfald fra begge sider, adskiller sig som et finere skipperhus end de omkringliggende huse. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med forstuen, der flankeres af stuen, hvorfra der er adgang til køkken samt badeværelset placering i tilbygningen. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder loftsbrædder og bjælker, ildsted, ældre trappe med kik til fadebur, der vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Hollandsfed 1 knytter sig i det ydre til dens fremtoning med gulkalkede facader, galvkvisten og halvvalmede heltag, der giver huset et karakterfuldt og vertikalt udtryk, der sammenholdt med bygningens detaljer, herunder den pudsede gesims, hoveddøren og de grønmalede vinduer, giver bygningen et harmonisk og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links