Houmeden 2-4 og Rådhustorvet 1
.

Houmeden 2-4 og Rådhustorvet 1 ligger på Houmeden 2-4 og Rådhustorvet 1 i Randers Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ejendommens bygninger langs Houmeden 2-4 og Rådhustorvet 1 er opført omkring 1570-1580, som et gavlhus med knægtbygget gavl mod Rådhustorvet. Tilbygningen på bagsiden er opført omkring 1850 og at dømme efter bygningens tagform er taget ombygget omtrent samtidig. De mindre lejligheder er antageligt indrettet begyndelsen af 1900-tallet, dateret ud fra den type fyldingsdøre, gerichter og greb, der ses i ses i lejlighederne.

Stueetagen og tilbygningen er sandsynligvis grundmuret i 1960erne, hvor den store lejlighed mod Rådhustorvet også blev moderniseret til det nuværende udseende. Det affasede hjørne er ligeledes tilkommet efter 1909, hvor bygningen på et fotografi endnu har et retkantet hjørne. Skorstenspiberne blev nedtaget i løbet af 1900-tallet og ved en tagomlægning i 1980 blev et antal kviste fjernet fra tagfladerne.

Beskrivelse

Houmeden 2-4 og Rådhustorvet 1 ligger centralt i Randers middelalderlige bykerne og består af et længehus beliggende langs Houmeden og en kort sidebygning mod Rådhustorvet samt en mindre, smal tilbygning på bagsiden af sidebygningen. Bag ejendommen er en asfalteret gård, der afgrænses af en mur mod baggaden, Skinderstræde.

Houmeden 2-4 er en to stokværk høj og enogtyve fag lang bindingsværksbygning langs Houmeden og føjer sig om hjørnet mod Rådhustorvet i et bredt, skråt afskåret hjørnefag, hvor sidebygningen mod Rådhustorvet er seks fag lang. Tilbygningen mod gården er delvis grundmuret ligesom hele underetagen er grundmuret. Ejendommen bærer et rødt, teglhængt heltag, der er afvalmet over sidehusets gavl. I tagfladen mod gården ses enkelte udluftningshætter. Bindingsværket er sortopstolpet og tavlene er hvidkalkede. Mod gaden er øverste etage udkraget og båret af knægte. Mod Rådhustorvet og Skinderstræde ses udskårne overgangsremme og fyldholte. Mod Houmeden ses øverst tagskægsknægte med gennemstukne bjælkeender samt en profileret skråtstillet sugfjæl mod Rådhustorvet. En del af fyldtømmeret er udformet som Andreaskors. Underetagen er indrettet til forretningslokaler med nyere udstillingsvinduer mod gaden og nyere, indtrukne indgangspartier. Mod gården er to nyere bagdøre samt flere nyere, rillede døre samt traditionelt udførte revledøre med opdelte overvinduer. Der fører to nyere ligeløbstrapper af træ til to bagdøre udfor øverste stokværk. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte som en- og torammede vinduer med tre eller seks ruder i hver ramme eller som korspostvinduer med opdelte underrammer. Alle er forsynet med hjørnebånd og stabler. Døre og vinduer er malet hvide.

I det indre er hele stueetagen indrettet til butikslokaler præget af en ny materialeholdning, herunder glatte vægge og lofter samt nye glatte døre. Øverste stokværk er indrettet med mindre lejligheder i længens langs Houmeden. Der er adgang til lejlighederne fra to trappeopgange, hvor de ældre trapper med gelænder og drejede balustre er bevaret. Lejlighederne har alle en traditionel planløsning med stuer mod gaden samt kammer, køkken og bad mod gården. Materialeholdningen er traditionel med pudsede lofter og vægge, bræddegulve samt ældre fyldingsdøre med gerichter og ældre beslagværk. I enkelte køkkener ses ældre, indbyggede skabe. Fra trappeopgangen er der via en ældre ligeløbstrappe adgang til tagetagen, der er uudnyttet og fungerer som opbevaringsplads. Tagrummet har gulv af ubehandlede brædder, den delvis bevarede, ældre tagkonstruktion er synlig og undertaget er af banevarer. På tagetagen er de ældre skorstene samt enkelte ældre pigeværelser bevaret. Skorstenspiberne er nedtaget til under rygningens niveau.

I øverste stokværk mod Rådhustorvet og i de første fag mod Houmeden er indrettet en større lejlighed med adgang gennem en separat trappeopgang. Denne lejlighed har også en traditionel planløsning med stuer mod Rådhustorvet og samt værelser, køkken og bad langs Houmeden og mod gårdsiden. Lejligheden er karakteriseret ved en både nyere og traditionel materialeholdning herunder nyere glatte døre og gerichter, pladebeklædte lofter samt traditiomelt pudsede vægge og lofter, fodpaneler og inddækkede, kraftige, kopbåndsbårne loftsbjælker. Fra lejligheden er der adgang til opbevaringsrum i den lille tilbygning mod gården. Her ses, i forhusets oprindelige ydervæg ejendommens ældste vindue, der er hængslet på lodposten med håndsmedede beslag og hjørnebånd. Vinduets rammer er seksdelte. Her ses ligeledes ældre fyldingsdøre med messinggreb. Fra lejligheden er der via en ældre ligeløbstrappe adgang til loftet, hvor der er bevaret to ældre værelser, der ikke anvendes længere.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til ejendommens beliggenhed i Randers historiske bykerne, hvor den vinkelformede bygning er et vigtigt indslag i bykernens historiske gadebillede. Hermed er ejendommen med til at opretholde Randers middelalderlige gadenet og dermed købstadens helstøbte og autentiske kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Houmeden 2-4 og Rådhustorvet 1 knytter sig i det ydre til det udkragede øvre stokværk og det egenartede bindingsværk, hvor de krydsende afstivninger, kaldet Andreaskors, er særligt markante. Andreaskorsene er ikke et typisk lokalt træk men ses oftere anvendt på byggerier fra 1500-tallet omkring Ålborg og Viborg. Det egenartede Andreaskors er således med til at befæste bygningens opførelsestidspunkt omkring 1570. Derimod er udsmykningen af udkragningens overgangsled, herunder de dekorativt udskårne bjælkeender og de fint udformede hulsnit på overgangsrem og fyldholte, der ydermere er fremhævet med røde stafferinger, træk, der er karakteristiske for bindingsværket i Randers frem til midten af 1600-tallet. Bygningens bjælkeender har tidligere været understøttet af knægte med den samme udformning som de bevarede tagskægsknægte, der er udformet som konsoller. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til bygningens langstrakte form samt det rige bindingsværk, der vidner om bygningens oprindelige udformning som et gavlhus med en repræsentativ gadeside og en knægtbygget gavl mod Rådhustorvet. I kontrast hertil fremstår gårdsiden med den simple tilbygning fra 1800-tallet i mere beskedent bindingsværk med et sekundært og mere funktionsbetinget udtryk.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af en ældre planløsning i lejlighederne, hvor stuerne er placeret mod gaden, mens de sekundære funktioner vender mod gårdsiden. Hertil kommer alle ældre og oprindelige bygningsdele, herunder kopbåndsbårne loftbjælker, bræddegulve, pudsede vægge og lofter, fyldingsdøre med gerichter og greb, revledøre, paneler og trapper, der vidner om bygningens høje alder og lange udviklingshistorie.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Houmeden 2-4 og Rådhustorvet 1 knytter sig i det ydre til det toetages bygningsvolumen, der træder i karakter i kraft af facaderne mod Houmeden, Rådhustorvet og Skinderstræde, hvor det stejle heltag og det rige og varierede bindingsværk understreger bygningens anselige længde og volumen. Bygningens simple materialeholdning i opstolpet tømmer, hvidkalkede tavl og røde tegl, med den righoldige bindingsværkskonstruktion, der mod gaden er udkraget og forsynet med udskæringer, giver bygningen markant udtryk, der gør den til en iøjnefaldende og vigtig del af gadebilledet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links