Oversigt 1 set fra nord mod syd
.
Oversigt 7 forgreninger, set fra N
.
Oversigt 3 omgivelser, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903149
Sted- og lokalitetsnummer
180504-157
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gammelt vejsystem på matr.nr. 13-b, Fovsing By, Fovsing, i sydøstvendt hedeskrænt ned mod Bredkær Bæk. Hulvejssystem bestående af 3 store vejkløfter med forgreninger. To østlige delsystemer deler sig hver i 3 markante hulveje mod vest og nord som bløde buer orienteret NØ-SV og SØ-NV. Det vestlige delsystem består af to hulveje i retning NNV-SSØ, der mod NNV bliver til én. De tre systemer samles til et parallelt forløb mod NNV, der ender i hjulspor. Vejene er op til over 200 m lange, 1-2 m brede i bunden og med en dybde ind til 0,7 m øverst, og 2,5 m nederst i skrænten. Det afgrænses i N og NØ af matrikelgrænsen, i SØ af foden af skrænten og i SV og V af hhv. matrikelgrænse og vestlig kant af den vestligste hulvejskløft. Den NNØ-SSV orienterede del af den sydligste vej i det midterste system har været i brug som markvej i nyere tid og bærer præg af traktorkørsel. Vejen kan fortsat benyttes til markkørsel forudsat, at den ikke ændres.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro Museum7 hulvejsforløb med flere svagere parallel forløb i heden ved Kærgård Mølle og Bredkær Bæk. Orienteret omtrent nord-syd og øst-vest i en østvendt skrænt. Hulvejene er 68-213 m lange og har et fælles areal på 22.960 m2. De er 0,7 m dybe ved toppen og 2,5 m dybe ved bunden. De er 1-2 m brede i bunden. Ligger i hede med græsningsarealer til køer. Klædt i lyng, græs og bregner. Der bliver kørt med traktor i det sydlige vest-øst orienterede spor ned mod bækken.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links