9215
.
9214
.
9208
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2204167
Sted- og lokalitetsnummer
180804-304
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. ”Stenvej nord for Gryde Ŕ. Vejsystem bestående af 10 tæt liggende parallelle hulveje orienteret NØ-SV i vestvendt hedeskråning nord for Stenvad. Sporene, der breder sig over 70 m i NV-SØ, er op til 165 m lange. De er 1 m brede i bunden og ind til 0,5 m dybe. Vejsystemet afgrænses i NV af skellet mod matr.nr. 15h og 16d Skinbjerg By, Nr. Felding, i NØ af en linje parallelt med og 150 m nordøst for skellet mod matr.nr. 13a Skinbjerg By, Nr. Felding, i SØ af en linje 50 m nordvest for og parallelt med skellet mod matr.nr. 4g Skinbjerg By, Nr. Felding og i SV af markvejens nordlige kant, der ligger i skellet mod matr.nr. 13a Skinbjerg By, Nr. Felding, bortset fra i vest, hvor vejen drejer i en bue mod sydvest, hvorved de fire vestligste hulveje ligger op til 15 m syd for dette skel på matr.nr. 13a Skinbjerg By, Nr. Felding. I øvrigt afgrænses fortidsminderne af hulvejenes øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen "Stenvad. Gammelt vadested over Gryde Å. På begge sider flere gravhøje. Hulveje mellem højene syd for og måske også nord for."
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumFire hulvejsspor mellem højene syd for Grydeå, samt 10 spor på skråningen nord for åen. Et par stykker af disse kan genfindes længere mod nord. Tilføjelse 9.12 2015: Det er samme "vej" på hver side af åen og med hver sin tilknyttede højgruppe. Selve overgangen er i brug til moderne landbrugskørsel, der har molestreret området og åbrinken er mudret. Hulvejene på sydsiden af åen er statsejede, ikke så lange men tydelige nok. Ved besigtigelsen 26-27/11 2014 observeredes ikke hjulspor omkring hulvejene syd for åen.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links