Jægergården
.

Jægergården ligger på Kronprinsensvej 3 i Fredensborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Fredensborg by blev etableret efter anlæggelsen af Fredensborg Slot i 1719-22 under Frederik IV. Slottet blev opført i barok stilart af arkitekten, J.C. Krieger. Kronprinsensvej blev anlagt ud fra Slotsgade og Jægergården blev opført i 1737 og var oprindeligt bageri og bolig, men skiftede i 1800-tallet funktion til pensionat og annekterede navnet Jægergården, fra en bygning i Jernbanegade. I samme periode blev havestuen tilføjet samt de karakteristiske historicistiske trædetaljer omkring gavlkvisten.

Beskrivelse

Jægergården ligger sydøst for Fredensborg Slot. Bygningen ligger frit, tilbagetrukket fra Kronprinsensvej bag senere tilkomne bygninger. Omkring hovedindgangen ligger en pigstensbelægning, mens en have omkranser bygningens tre andre sider. Jægergården består af et forhus med sidehus og en havestue tilbygget forhusets vestvendte gavl. Forhuset med sidehus er grundmuret med pudsede og hvidkalkede mursider over en lav, sortmalet sokkel. Jægergården bærer et teglhængt heltag af røde vingetegl med udhæng og tagrende og nedløbsrør i zink, vindskederne er i malet træ. I rygningen ses to murede og pudsede skorstenspiber samt en skorstenspibe i den nordre gavl. Forhuset har en gavlkvist med historicistiske detaljer, herunder spir og træudskæringer samt en let udkragning over stueetagen, som danner en overdækning ved indgangspartiet. I den nordre tagflade er to kviste med trædetaljer. I tagfladen mod syd er endvidere en lille tagkvist. Hovedindgangsdøren er en revledør med pålagte fyldinger og et overvindue med rudemønstrede sprosser. Jægergårdens vinduer er overvejende ældre, småtoprossede vinduer med kitfals i et og to fag med velbevarede detaljer, herunder anverfere, rundposte og hjørnebåndshængsler. Vinduerne er hvidmalede med blåmalet karm. Dørene er blå- og hvidmalede. Havestuen mod vest er opført i træ og malet i lys blå med tagpapbeklædt tag.I det indre er en ældre grundplan i store træk bevaret eller genskabt, med en forstue, et havevendt køkken samt stuer orienteret mod facaden og haven. I forstuen er et nyere stengulv og et synligt loftsbjælkelag. I forlængelse af forstuen er der adgang til bygningens første sal via en ældre ligeløbstrappe. Fra forstuen er der tillige adgang til to stuer og til køkkenet. Den østre stue har pudsede vægge og lofter med stukkatur og nyere brændeovne i marmorerede nicher. Den vestre stue har bræddegulve, pudsede lofter og malede loftsbjælker. Rummet har oprindeligt været delt i to. Her står en brændeovn af nyere dato. I loftet er stukkaturen delvist bevaret. Fra stuen er der adgang til havestuen og til sidehuset, som indeholder et værelse, der ligger hævet over niveau og hvorfra der er udgang til haven. Køkkenet har et nyere, muret ildsted, væggene står pudsede og kalkede og med en nyere bræddebeklædning og lofterne tillige med en nyere bræddebeklædning. Bygningens tagetage indeholder et velbevaret gadevendt kvistværelse med brystnings- og helpanelering. Desuden forefindes der en række øvrige værelser og et nyere badeværelse. Der er kælder under bygningens nordre del. Bygningens indre er karakteriseret ved en traditionel materialeholdning med nyere og ældre bræddegulve dels malede og dels umalede, og vægge dels pudsede, tapetserede og dels beklædt med en nyere bræddebeklædning. Lofterne står dels med malet synligt træværk, dels pudsede og kalkede og med stukkatur, og dels med en ældre og nyere træbeklædning. Interiøret er endvidere karakteriseret ved ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder ovnnicher, loftsbjælkelag, loftsbrædder, fod-, brystnings- og helpanelering, nyere og ældre revledøre, barokke fyldningsdøre med indstukne hængsler, gerichter, kasselåse, beslag og greb, vinduer med kraftige rundposte, beslag, anverfere og stormkroge.

Miljømæssig værdi

Jægergården indgår som en del af den historiske bykerne i Fredensborg i tæt nærhed til Fredensborg Slot. Bygningen er med sine både barokke og historicistiske detaljer med til at opretholde et historisk miljø i tilknytning til Fredensborg Slot.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Jægergården knytter sig i det ydre overordnet til den grundmurede bygningskrop, symmetrisk opbygget omkring gavlkvisten med oprindelige vinduer og døre. De kulturhistoriske værdier knytter sig ligeledes til de senere tilføjede bygningsdetaljer fra 1800-tallet i historicistisk stil, herunder trædetaljerne i gavlkvisten samt til havestuen, der repræsenterer den stil, som prægede Fredensborg i anden halvdel af 1800-tallet. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de oprindelige og delvist genskabte dele af planløsningen, med forstue, stuer mod gaden og køkken mod haven. Hertil kommer de ældre eller traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder ovnnicher, panelering, stukkatur, vinduer, revledøre samt fyldingsdøre med gerichter, beslag og låsetøj, der alle vidner om bygningens alder og arkitektoniske idealer ved opførelsestidspunktet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Jægergården knytter sig i det ydre til den solitært placerede bygningskrop med en symmetrisk opbygning omkring gavlkvisten, vinduer og døre samt til de historicistiske detaljer, der giver bygningen en både markant og særlig fremtræden. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til det velbevarede interiør med de mange ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer med rundposte, anverfere, stormkroge og beslag, og døre med gerichter, greb og låseværk, træpanelering, stukkatur, der alle er vigtige elementer i den historiske oplevelse af bygningen. Bygningens overvejende traditionelle overflader med linoliemalet træværk og kalkede vægge og lofter giver tillige bygningen en særlig, stemningsfuld og historisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links